Giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH

23/08/2019 09:10:31
Là một huyện có đường biên giới, hoạt động kinh tế thương mại diễn ra tập nập, có khu công nghiệp phát triển kinh tế trọng điểm của cả huyện trong những năm qua tình hình phát triển kinh tế của huyện Hải Hà (Quảng Ninh) luôn đạt mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước trên dưới 30%. Do đó, số doanh nghiệp thành lập mới nhiều, số lao động nhờ vậy cũng tăng nhanh bình quân ba năm gần đây là 30%.

Đối thoại chính sách BHXH giữa cơ quan BHXH tỉnh với chủ doanh nghiệp và người lao động tại Công ty TNHH KHKT Texhong Ngân Hà (KCN Texhong Hải Hà).

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đặc biệt của BHXH tỉnh Quảng Ninh, của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hải Hà sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan, ban, ngành, liên quan trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của ngành trên địa bàn huyện, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực của cán bộ viên chức, BHXH huyện Hải Hà đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Cụ thể, số đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT tính đến 30/6 là 11.725 người, chiếm 33% số người trong độ tuổi lao động. 06 tháng đầu năm 2019, BHXH huyện Hải Hà thu 110 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch BHXH tỉnh Quảng Ninh giao; số nợ BHXH, BHYT, BHTN tính đến hết 30/6 chiếm 0,5% kế hoạch thu được giao 2019.

Mặc dù 06 tháng đầu năm, công tác thu hút đối tượng tham gia và giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN có nhiều chuyển biến tích cực, xong tỷ lệ người lao động chưa tham gia và số tồn nợ BHXH, BHYT hiện nay vẫn còn, vấn đề này có tác động ảnh hưởng trực tiếp đến công tác an sinh xã hội nói chung và đời sống người lao động nói riêng. Với nhiệm vụ được giao BHXH huyện luôn xác định việc gia tăng số người tham gia BHXH, BHYT và giảm nợ đọng là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng với các nhóm giải pháp cơ bản sau:

Một là tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện. Trong đó chú trọng công tác tuyên truyền trực tiếp, trực quan nhằm nâng cao nhận thức của các chủ sử dụng lao động, người lao động và mỗi người dân về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền của việc chấp hành chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về chính sách BHXH, BHYT, hướng tới mục tiêu BHXH cho người lao động và thực hiện BHYT toàn dân.

Hai là tăng cường công tác tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện trong việc lãnh đạo, chỉ thực hiện các chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn đảm bảo hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 03/8/2018.

Ba là triển khai ra soát, đối chiếu, xác định đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo dữ liệu của cơ quan thuế và sở kế hoạch đầu tư cung cấp, thực hiện quy trình khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT theo quy định của BHXH Việt Nam; phân công cán bộ, viên chức trực tiếp xuống làm việc, đôn đốc, hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH, BHYT cho người lao động tại các đơn vị doanh nghiệp chưa tham gia, nhằm tăng tối đa số lượng đối tượng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, đặc biệt là hộ kinh doanh cá thể...

Tăng cường các biện pháp bắt buộc chủ sử dụng lao động đóng BHXH, BHTN đầy đủ cho người lao động thuộc đối tượng bắt buộc phải tham gia theo quy định của pháp luật.
Tiếp tục củng cố và mở rộng đại lý thu bảo BHXH, BHYT đảm bảo cho đại lý hoạt động có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng tham gia; thực hiện giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện hằng năm cho các đại lý thu BHXH, BHYT, giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho từng cán bộ viên chức cơ quan BHXH.

Bốn là tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc ra soát phát triển lực lượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra chú trọng kiểm tra đột suất các đơn vị có dấu hiệu vi phạm rõ ràng. Tham mưu cho UBND huyện xử lý nghiêm minh đối với những đơn vị trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, chuyển cơ quan công an điều tra xử lý hình sự đối với những đơn vị trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

Năm là cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đó tập trung triển khai giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, thường xuyên chấn chỉnh các tác phong làm việc, thái độ phục vụ của CCVC người lao động trong đơn vị tạo điều kiện thuận lợi, đáp ứng sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân khi giao dịch với cơ quan BHXH.

Cùng với đó, BHXH huyện Hải Hà thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp giảm thiểu nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN.Trong đó, tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, đôn đốc thu nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN giữa các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan BHXH, cơ quan thuế, liên đoàn lao động... Không để tình trạng các đơn vị nợ đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN kéo dài xảy ra trên địa bàn huyện. Định kỳ báo cáo, tham mưu Huyện ủy, UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực hiện được BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật. Hàng tháng, cán bộ BHXH tích cực đôn đốc đơn vị nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN theo quy trình tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ và thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Đổi mới phương thức hoạt động theo hướng phục vụ, chi trả kịp thời, nhanh chóng, bảo đảm quyền lợi của người tham gia; hạn chế sai sót khi cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; chủ động giải quyết kịp thời, đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho đối tượng thụ hưởng thường xuyên hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong doanh nghiệp và người lao động về BHXH, BHYT, BHTN;

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lao động, BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động, nhất là các đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ đối tượng thuộc diện phải tham gia bắt buộc theo quy định, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN và các hành vi tiêu cực gian lận, trục lợi quý BHXH, BHYT, BHTN. Thực hiện công tác công khai danh sách các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài trên các phương tiện thông tin đại chúng vào website của BHXHội tỉnh để người lao động được biết…/.

BHXH huyện Hải Hà (Quảng Ninh)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam