Giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ 2015 trở về trước sẽ được tuyển dụng đặc cách

12/11/2019 12:01:47
Đây là nội dung quan trọng được Bộ Nội vụ thông báo trong Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 nhằm mục đích khắc phục những bất cập trong quản lý, sử dụng biên chế sự nghiệp giáo dục trong những năm vừa qua. Đáng chú ý, sau khi thực hiện tuyển đụng đặc cách đối với đối tượng đáp ứng quy định, nếu vẫn còn chỉ tiêu biên chế giáo viên thì thực hiện việc thi tuyển hoặc xét tuyển công khai theo quy định của Luật Viên chức và văn bản hướng dẫn thi hành.

(Ảnh minh họa)

 

Tại Công văn số 9028-CV/VPTW ngày 11/03/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng; Công văn số 1480/VPCP-TCCV ngày 05/06/2019 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Chính trị đồng ý chủ trương cho phép các dịa phương thực hiện xét đặc cách đối với số giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH bắt buộc theo quy định của Luật BHXH từ năm 2015 trở về trước trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng. Vì vậy, để thống nhất việc thực hiện chủ trương này, tại Công văn số 5378/BNV-CCVC, Bộ Nội vụ đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm về công tác tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát, tổng hợp danh sách giáo viên đã có hợp đồng lao động từ năm 2015 trở về trước và căn cứ chỉ tiêu số lượng người làm việc là giáo viên (biên chế giáo viên) chưa sử dụng để quyết định việc tuyển dụng đặc cách đối với nhóm đối tượng này theo chủ trương của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phù.

Đối tượng được xem xét tuyển dụng đặc cách là giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng BHXH bắt buộc theo quy định của Luật BHXH làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng. Lưu ý, việc tuyển dụng đặc cách phải bảo đảm các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chuẩn chức danh, khung danh mục vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập, bảo đảm công khai, minh bạch. Sau khi thực hiện tuyển đụng đặc cách đối với đối tượng đáp ứng quy định, nếu vẫn còn chỉ tiêu biên chế giáo viên thì thực hiện việc thi tuyển hoặc xét tuyển công khai theo quy định của Luật Viên chức và văn bản hướng dẫn thi hành. Đối với các địa phương đã thực hiện tuyển dụng đặc cách các đối tượng theo quy định và thực hiện tuyển dụng theo quy định của pháp luật về viên chức đủ số chỉ tiêu biên chế giáo viên được giao mà vẫn còn giáo viên hợp đồng lao động thì chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

Tùng Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam