UBND TP.Đà Nẵng: Tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của các cấp, ngành, NLĐ và NSDLĐ đối với chính sách BHXH

Tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của các cấp, ngành, người lao động và người sử dụng lao động đối với chính sách BHXH – Đây là yêu cầu của UBND TP.Đà Nẵng tại Kế hoạch số 9753/KH-UBND ngày 17/12/2018.

BHXH Việt Nam: Phát động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW giai đoạn 2018-2030

“Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, thực hiện hiệu quả cải cách chính sách BHXH” là chủ đề được BHXH Việt Nam chọn để phát động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW giai đoạn 2018-2030.

Vĩnh Phúc: Phát triển hệ thống tổ chức thực hiện chính sách BHXH tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả, hiện đại

Quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Chương trình hành động ngày 08/10/2018 của Chính phủ; Chương trình hành động số 62-Ctr/TU ngày 31/08/2018 của Ban Chấp hành Trung ương, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 9211/KH-UBND ngày 21/11/2018.

Tập trung nghiên cứu chính sách, sửa đổi pháp luật để đảm bảo các Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống

Tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV, trong Phiên thảo luận ở hội trường chiều 26/10 đại biểu Bùi Sỹ Lợi (Đoàn Thanh Hóa) đã đưa ra 02 kiến nghị với Quốc hội. Trong đó, có nêu ra 03 vấn đề cần lưu ý trong quá trình cải cách chính sách BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam