Hà Tĩnh: Từng bước nâng cao diện bao phủ BHXH

08/10/2019 16:50:26
Sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Cải cách chính sách BHXH, số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN của tỉnh Hà Tĩnh đang dần tăng lên, đặc biệt là số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Toàn tỉnh đã có những giải pháp quyết liệt và hiệu quả, từng bước nâng cao diện bao phủ BHXH theo tinh thần Nghị quyết của Đảng.

(ảnh minh họa)

Là một tỉnh điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn do thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, khi bão lũ, khi thì hạn hán, người lao động chủ yếu làm nông nghiệp, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, Tỉnh ủy Hà Tĩnh vẫn đặt mục tiêu nỗ lực phấn đấu đạt chỉ tiêu mà Nghị quyết 28-NQ/TW đề ra. Theo đó, nhiều giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra nhằm hoàn thành mục tiêu.

Công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân về chính sách BHXH, BHYT, BHTN được chú trọng; trên cơ sở mục tiêu của Nghị quyết số 28 và chỉ tiêu Chính phủ giao, UBND tỉnh giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH cho UBND các huyện, thành phố, thị xã và đưa chỉ tiêu bao phủ BHXH vào tiêu chí xây dựng nông thôn mới, gắn với kế hoạch phát triển hàng năm và 05 năm của từng địa phương; kiện toàn và nâng cao năng lực quản trị theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc giám sát, tổ chức truyền thông, vận động người dân thực hiện tốt chính sách, pháp luật về BHXH.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hạch thực hiện chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW. Kế hoạch nêu rõ nhiệm vụ cụ thể đối với từng đơn vị có liên quan là Sở Lao động Thương binh và Xã hội, BHXH tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên minh Hợp tác xã, UBND các huyện, thành phố, thị xã,… trong việc tăng cường hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về chính sách BHXH, BHTN, tạo sự đồng thuận trong cải cách chính sách BHXH, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao vai trò của chính sách đối với đời sống người dân, từ đó tạo niềm tin nơi người dân tham gia BHXH.

Để củng cố công tác lãnh đạo, chỉ đạo về thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHXH tỉnh Hà Tĩnh tham mưu cho UBND tỉnh thành lập ra Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện Đề án BHYT toàn dân, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung về Cải cách chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh, theo đúng quy định và đạt được mục tiêu đề ra. Không chỉ ở cấp tỉnh, tại các huyện, xã, phường, thị trấn cũng thành lập ra các Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT toàn dân trên địa bàn huyện, xã, phường, thị trấn. Giám đốc BHXH tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Văn Minh cho biết, BHXH tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo tới tận cấp xã, phường, gắn trách nhiệm tới tận cấp cơ sở bởi đây là đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đưa chính sách BHXH, BHYT tới gần với đời sống nhân dân. Có lẽ đến nay, Hà Tĩnh là một trong số ít các địa phương đã thành lập được Ban Chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT đến tận cấp cơ sở.

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy chính quyền, sự phối hợp của các sở, ban, ngành liên quan, sau một năm triển khai thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW, Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả khả quan, đặc biệt là về phát triển BHXH tự nguyện. Chỉ trong gần 09 tháng đầu năm 2019, số người tham gia BHXH tự nguyện là 4.500 người trong khi 10 năm trước đây mới chỉ vận động được 6.000 người tham gia. Số người tham gia BHXH bắt buộc cuối năm 2018 là 85.658 người, tốc độ tăng trưởng luôn được duy trì, đến thời điểm hiện tại đạt 85.850 người tham gia, tăng 0,3% so với năm 2018. Tính đến hết tháng 08/2019, có 1.090.420 lượt khám, chữa bệnh BHYT, với số tiền đề nghị thanh toán 631.400 triệu đồng; giải quyết, thẩm định và điều chỉnh hưởng chế độ BHXH 3.000 hồ sơ, lũy kế 30.070 hồ sơ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin tại BHXH tỉnh Hà Tĩnh đã bao phủ tất cả các hoạt động nghiệp vụ của ngành BHXH từ thu, chi, giải quyết chế độ, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, tài chính - kế toán, quản lý và điều hành; thời hạn cấp sổ BHXH từ 20 ngày, thẻ BHYT từ 07 nay xuống chỉ còn 5 ngày, cấp lại thẻ BHYT không thay đổi thông tin được thực hiện chưa đầy 1 giờ đồng hồ từ khi nhận hồ sơ… Người dân, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ điện tử đến cơ quan BHXH 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần bất cứ ở vị trí nào có máy tính kết nối mạng Internet…

Nhìn lại một năm triển khai thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW, Giám đốc BHXH tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Văn Minh cho biết, phát triển đối tượng là nhiệm vụ trọng tâm được chúng tôi đặt lên hàng đầu, nhất là đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và BHYT. BHXH tự nguyện vẫn đang được duy trì ở mức tốt, còn đối với đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, chúng tôi vẫn tiếp tục tiến hành rà soát theo dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị còn chưa tham gia BHXH cho người lao động. Tới đây, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia BHXH, BHYT, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh có những mức hỗ trợ thêm cho một số đối tượng, nhất là đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, để từng bước tiến tới BHXH toàn dân. Đồng thời triển khai các giải pháp tích cực giảm nợ đọng; giải quyết quyền lợi cho người dân đúng quy định của pháp luật; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hành chính, nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; xây dựng bộ máy tổ chức hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, minh bạch, hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp./.

Lan Anh

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam