Hải Phòng: Phấn đấu đạt 70% lực lượng lao động tham gia BHXH đến năm 2030

06/11/2018 14:57:34
Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách BHXH, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng ban hành Chương trình hành động, trong đó đề ra những mục tiêu và giải pháp cụ thể phát triển BHXH đến năm 2030.

Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ thành phố quán triệt, triển khai các Kế hoạch, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII.

Theo đó, Chương trình hành động đề ra mục tiêu, giai đoạn đến năm 2030 phấn đấu đạt khoảng 70% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH chiếm khoảng 5,5% lực lượng lao động trong độ tuổi, khoảng 62% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN, khoảng 65% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 92%. Để đạt được mục tiêu đề ra, Thành ủy Hải Phòng đã nêu rõ những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.

Trước hết, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức về chính sách BHXH, BHTN, tạo sự đồng thuận trong cải cách chính sách BHXH.

Chủ động tham gia đề xuất, hoàn thiện, cụ thể hóa và thực hiện hệ thống pháp luật về lao động, việc làm, BHXH để thực hiện các nội dung cải cách chính sách BHXH trên địa bàn thành phố. Gắn việc thực hiện cải cách BHXH với việc hoàn thiện, thực hiện chính sách pháp luật về chế độ tiền lương, việc làm, chính sách người có công và các lĩnh vực có liên quan.

Các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về BHXH. Đẩy mạnh việc phân cấp về BHXH, tổ chức thực hiện giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH cho các quận, huyện, phân định rõ quản lý nhà nước với quản trị bộ máy tổ chức thực hiện chính sách BHXH. Thực hiện đồng bộ các biện pháp hành chính, kinh tế, tư pháp để tăng số người tham gia BHXH, đi đôi với chú trọng tăng số người thụ hưởng quyền lợi BHXH, đặc biệt là chế độ hưu trí. Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu giữa cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, tài chính, thuế, lao động với cơ quan BHXH để nâng cao hiệu quả quản lý đối tượng tham gia BHXH và thực thi chính sách BHXH trên địa bàn thành phố. Xây dựng cơ sở dữ liệu về BHXH, bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và chất lượng cung ứng dịch vụ của cơ quan BHXH các cấp trên địa bàn. Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHTN, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi tiền BHXH, BHTN.

Nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHTN. Phối hợp thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ quan BHXH trên địa bàn, chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan thực hiện chính sách BHTN của thành phố theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 18/NQ-TW và Nghị quyết số 19/NQ-TW. Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của cơ quan thực hiện chính sách BHTN của thành phố để triển khai có hiệu quả các chính sách BHTN, phát huy đầy đủ các chức năng của BHTN trên địa bàn thành phố, đảm bảo công tác BHTN thực sự là công cụ quản lý thị trường lao động.

Đồng thời, cần tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Trong đó, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện chính sách BHXH theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt trong phát triển đối tượng tham gia BHXH và tuân thủ các quy định của pháp luật về BHXH. Đối với các cấp ủy đảng của địa phương phải xác định thực hiện cải cách chính sách BHXH, nhất là hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH hàng năm trên địa bàn là một nhiệm vụ chính trị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khắc phục triệt để tư tưởng coi việc thực hiện chính sách BHXH chủ yếu là nhiệm vụ của cơ quan BHXH. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân cần được phát huy trong giám sát, phản biện xã hội, tổ chức truyền thông, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách, pháp luật về BHXH.

 Lan Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam