Hàn Quốc: Ưu việt và hạn chế của hệ thống chính sách bảo hiểm việc làm, BHTN

09/08/2019 08:59:37
Tại nhiều quốc gia trên thế giới, BHTN không còn xa lạ với người lao động, từ lâu được luật pháp quy định cụ thể và bắt buộc người lao động, chủ sử dụng lao động phải tham gia. Trong đó, hệ thống chính sách bảo hiểm việc làm, BHTN của Hàn Quốc được xem như một trong những hệ thống chính sách toàn diện nhất trong lĩnh vực này.

(Ảnh minh họa)

Chính sách bảo hiểm việc làm, BHTN ở Hàn Quốc không chỉ thực hiện chức năng truyền thống là cung cấp trợ cấp thất nghiệp đối với người thất nghiệp mà còn thực hiện chức năng xúc tiến điều chỉnh cơ cấu các ngành, ngăn ngừa thất nghiệp, xúc tiến các hoạt động đảm bảo việc làm để tăng việc làm và xúc tiến các hoạt động phát triển kỹ năng nghề đối với người lao động. Trong đó, Bộ Lao động Hàn Quốc chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện hệ thống chính sách bảo hiểm việc làm; Cơ quan Phúc lợi Lao động Hàn Quốc triển khai, thực hiện thu bảo hiểm; các Văn phòng Lao động địa phương thực hiện chi trả chế độ bảo hiểm việc làm thông qua tài khoản cá nhân.

Hệ thống chính sách bảo hiểm việc làm, BHTN của Hàn Quốc gồm 03 phần chính: Chương trình đảm bảo việc làm; Chương trình phát triển kỹ năng nghề và Trợ cấp thất nghiệp. Trách nhiệm đóng bảo hiểm việc làm được xác định cho người sử dụng lao động và người lao động tùy theo từng loại hình hoạt động. Một trong những vấn đề cơ bản trong thực hiện chính sách bảo hiểm việc làm nói chung và BHTN nói riêng là mức độ tuân thủ, đặc biệt trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ và đối với người lao động hưởng tiền lương ngày. Hiện nay, tỷ lệ tuân thủ ở Hàn Quốc vào khoảng 73,4%.

Trong thị trường lao động của Hàn Quốc, người lao động thường được phân loại thành lao động thường xuyên, lao động tạm thời và lao động theo ngày. Người lao động tạm thời có thể làm việc với thời hạn xác định hoặc không xác định thời hạn. Các doanh nghiệp sử dụng lao động tạm thời để điều chỉnh số lượng trong danh sách trả lương vì loại lao động này có thể bị sa thải và không được hưởng trợ cấp một lần. Người lao động được hưởng tiền lương ngày được thuê mướn với một thời hạn xác định và tự động chấm dứt khỏi danh sách trả lương. Một số chủ sử dụng lao động không muốn thông báo hai nhóm lao động nói trên về các mục đích BHXH. Sự yếu kém trong công tác quản lý chủ yếu do thiếu những quy định thỏa đáng cho việc lưu trữ hồ sơ của người sử dụng lao động với nhóm lao động này.

Một trong những cản trở khác đối với việc thực hiện chính sách bảo hiểm việc làm nói chung và chương trình BHTN nói riêng tại Hàn Quốc là chất lượng của việc làm giảm do mức độ an toàn thấp làm giảm động lực khuyến khích các doanh nghiệp đào tạo người lao động của mình và tạo ra những tiến bộ chậm chạp của các dịch vụ việc làm, trong việc xây dựng thông tin - dịch vụ về thị trường lao động.

Phạm Thái Hà

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam