Hậu Giang: Hơn 96% đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch điện tử về BHXH, BHYT

31/01/2019 16:16:21
Theo thống kê của BHXH tỉnh Hậu Giang, trên địa bàn hiện có 1.262/1.313 đơn vị đăng ký thực hiện giao dịch điện tử, tỷ lệ đạt 96,1% so với tổng số đơn vị trên địa bàn, tăng 125 đơn vị so với năm 2017.

BHXH tỉnh Hậu Giang tổ chức giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH, BHYT, BHTN

Để đạt được con số trên, BHXH tỉnh không ngừng nâng cấp hạ tầng CNTT (mạng máy tính, máy chủ, máy trạm, an ninh mạng, trung tâm dữ liệu ngành và hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu, dịch vụ công trực tuyến trên mạng Internet); liên thông dữ liệu giữa các phần mềm trong giải quyết chế độ cho người lao động; hoàn thiện quản lý tập trung cơ sở dữ liệu hộ gia đình;... triển khai đồng bộ có hiệu quả các phần mềm quản lý nghiệp vụ  như: Hệ thống thông tin giám định BHYT; Hệ thống quản lý tài chính - kế toán (TCKT); Hệ thống quản lý thu - sổ thẻ (TST) và Hệ thống quản lý chế độ BHXH (TCS), Hệ thống “Một cửa điện tử tập trung”, Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, phần mềm Quản lý nhân sự… Đây là hệ thống các phần mềm nghiệp vụ rất quan trọng, mang tính khoa học, chuyên nghiệp cao cơ bản đáp ứng thực hiện công tác giải quyết các TTHC. Tính đến ngày 31/12/2018, toàn tỉnh đang ứng dụng có hiệu quả 15 chương trình phần mềm trong quản lý chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng tốt yêu cầu quản lý điều hành.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh Hậu Giang cung cấp 19 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tổng số hồ sơ điện tử được tiếp nhận và giải quyết trong năm 2018 là 15.947 hồ sơ.

BHXH tỉnh đã chủ động thực hiện giao và nhận hồ sơ qua giao dịch điện tử; đồng thời, triển khai thực hiện đồng bộ trong toàn hệ thống từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố. BHXH tỉnh đã chủ động, tích cực đẩy mạnh tiến độ giao dịch hồ sơ qua giao dịch điện tử, đồng thời hướng dẫn, tuyên truyền, tạo điều kiện cho các đơn vị thực hiện đúng các quy định của BHXH Việt Nam về hồ sơ, thủ tục, quy trình giao dịch./.

Lan Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam