Hỗ trợ đến 02 triệu đồng để đào tạo nghề cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

21/05/2019 08:53:06
Người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng các điều kiện quy định khi tham gia khóa đào tạo nghề được miễn chi phí đào tạo nhưng tối đa không quá 02 triệu đồng/người/khóa học, mỗi người 01 lần – đây là 01 trong những nội dung quan trọng tại Thông tư Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Tài chính dự thảo.

(Ảnh minh họa)

Thông tư Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP hỗ trợ đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị doanh nghiệp (cơ bản và chuyên sâu); hỗ trợ đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến; hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa khi được cử tham gia khóa đào tạo trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo dưới 03 tháng và các chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực khác có đối tượng áp dụng bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa hoặc Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được cấp thẩm quyền phê duyệt có quy định chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực khác với quy định tại Thông tư này, doanh nghiệp nhỏ và vừa được lựa chọn chính sách có lợi nhất và có trách nhiệm tuân thủ đúng quy định của chính sách đã lựa chọn.

Lao động làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn chi phí đào tạo nếu tham gia khóa đào tạo nghề

Các quy định về tổ chức đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa (phạm vi, đối tượng, ngành nghề đào tạo, cơ sở đào tạo nghề nghiệp; quy trình và hình thức tổ chức đào tạo, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhỏ và vừa và học viên trong tổ chức đào tạo) theo hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Lao động làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP khi tham gia khóa đào tạo nghề được miễn chi phí đào tạo nhưng tối đa không quá 02 triệu đồng/người/khóa học; mỗi người một lần. Các chi phí còn lại để tham gia khóa đào tạo nghề do doanh nghiệp nhỏ và vừa và người lao động thỏa thuận, bao gồm phần chênh lệch trong trường hợp chi phí đào tạo nghề do cơ sở đào tạo quy định cao hơn mức quy định; tiền ăn, đi lại và các chi phí khác phát sinh khi học viên tham gia khóa đào tạo.

Quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí ngân sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cơ quan, đơn vị được giao tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa có trách nhiệm thanh toán chi phí đào tạo học viên được miễn cho cơ sở đào tạo nghề nghiệp, căn cứ vào nhiệm vụ giao cho cơ sở đào tạo nghề nghiệp (trường hợp cơ sở đào tạo nghề nghiệp là đơn vị trực thuộc) hoặc hợp đồng ký kết với cơ sở đào tạo nghề nghiệp (trường hợp cơ sở đào tạo nghề nghiệp không phải là đơn vị trực thuộc). Mức thanh toán theo quy định tại Thông tư.

Trường hợp cơ sở đào tạo nghề nghiệp là đơn vị trực thuộc cơ quan, đơn vị được giao tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, thì việc giao nhiệm vụ đào tạo phải căn cứ kế hoạch và dự toán kinh phí ngân sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa do cơ sở đào tạo nghề nghiệp xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt; việc lập dự toán, phân bổ dự toán, thanh quyết toán kinh phí ngân sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

Trường hợp cơ sở đào tạo nghề nghiệp không phải là đơn vị trực thuộc cơ quan, đơn vị được giao tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, căn cứ kế hoạch và dự toán kinh phí ngân sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan, đơn vị được giao tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa lựa chọn cơ sở đào tạo nghề nghiệp và ký kết hợp đồng theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Luật Dân sự và các văn bản hướng dẫn liên quan. Việc thanh quyết toán kinh phí ngân sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng nhưng đảm bảo trước khi thanh lý hợp đồng chỉ cấp tối đa không quá 70% số kinh phí ngân sách hỗ trợ ghi trong hợp đồng.

Cơ sở đào tạo nghề nghiệp lập dự toán, báo cáo quyết toán kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa gửi cơ quan, đơn vị được giao tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa để tổng hợp./.

Oanh Nguyễn

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam