Học sinh thuộc gia đình cận nghèo tham gia BHYT như thế nào?

30/12/2015 22:22:19
Bạn Đoàn Hải Anh, ở Thái Bình hỏi: Học sinh, sinh viên thuộc gia đình cận nghèo hoặc gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình sẽ tham gia BHYT theo đối tượng hộ gia đình hay tham gia theo đối tượng học sinh, sinh viên? Mức đóng và quyền lợi hưởng BHYT ở các nhóm đối tượng này có gì khác nhau?

Trả lời:

- Theo quy định tại Khoản 8, Điều 2 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT, trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều nhóm đối tượng tham gia khác nhau thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà nguời đó được xác định theo thứ tự quy định tại Điều 1, Thông tư liên tịch số 41 nêu trên

Theo đó, đối với HSSV thuộc hộ gia đình cận nghèo thì tham gia BHYT theo hộ cận nghèo; đối với HSSV thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình thì tham gia theo đối tượng HSSV.

- Về mức đóng:

+ Đối với HSSV thuộc hộ gia đình cận nghèo, mức đóng được xác định như sau: 4,5% x 1.150.000 đồng x 12 tháng x 30% = 186.300 đồng

+ Đối với HSSV thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình thì tham gia theo đối tượng HSSV, mức đóng được xác định như sau:
4,5% x 1.150.000 đồng x 12 tháng x 70% = 434.700 đồng

- Về mức hưởng BHYT:

+ Đối với HSSV thuộc hộ gia đình cận nghèo, mức hưởng BHYT là 95% chi phí KCB khi KCB đúng nơi đăng ký KCB ban đầu, chuyển tuyến đúng quy định và thực hiện đầy đủ thủ tục KCB theo quy định tại Điều 26, 27, 28 Luật BHYT;

+ Đối với HSSV thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình thì tham gia theo đối tượng HSSV, mức hưởng BHYT là 80% chi phí KCB khi KCB đúng nơi đăng ký KCB ban đầu, chuyển tuyến đúng quy định và thực hiện đầy đủ thủ tục KCB theo quy định tại Điều 26, 27, 28 Luật BHYT./.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam