Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người khởi xướng và khơi nguồn động lực thi đua khen thưởng (Bài 03)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người khởi xướng, phát động các phong trào thi đua yêu nước, coi đó là một bộ phận quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước mà Người còn là tấm gương mẫu mực trong những phong trào thi đua. “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” nói riêng và tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung về thi đua yêu nước có giá trị lý luận và giá trị thực tiễn sâu sắc, có sức sống mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào sự phát triển đất nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người khởi xướng và khơi nguồn động lực thi đua khen thưởng (Bài 02)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người khởi xướng, phát động các phong trào thi đua yêu nước, coi đó là một bộ phận quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước mà Người còn là tấm gương mẫu mực trong những phong trào thi đua. “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” nói riêng và tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung về thi đua yêu nước có giá trị lý luận và giá trị thực tiễn sâu sắc, có sức sống mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào sự phát triển đất nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người khởi xướng và khơi nguồn động lực thi đua khen thưởng (Bài 01)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người khởi xướng, phát động các phong trào thi đua yêu nước, coi đó là một bộ phận quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước mà Người còn là tấm gương mẫu mực trong những phong trào thi đua. “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” nói riêng và tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung về thi đua yêu nước có giá trị lý luận và giá trị thực tiễn sâu sắc, có sức sống mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào sự phát triển đất nước.

Công cuộc đổi mới và những dấu ấn Hồ Chí Minh (Bài 02)

Công cuộc đổi mới đã đi qua chặng đường gần 35 năm, đạt được những thành tựu rất quan trọng, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Chưa bao giờ đất nước có được cơ đồ và vị thế như ngày nay. Nhìn lại những thành tựu của công cuộc đổi mới và con đường đi tới của sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh đều có thể tìm thấy trong di sản Hồ Chí Minh.

Diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tạp chí BHXH trân trọng giới thiệu diễn văn của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), sáng 18/5/2020.

Công cuộc đổi mới và những dấu ấn Hồ Chí Minh (Bài 01)

Công cuộc đổi mới đã đi qua chặng đường gần 35 năm, đạt được những thành tựu rất quan trọng, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Chưa bao giờ đất nước có được cơ đồ và vị thế như ngày nay. Nhìn lại những thành tựu của công cuộc đổi mới và con đường đi tới của sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh đều có thể tìm thấy trong di sản Hồ Chí Minh.

Từ đại dịch nghĩ về triết lý xây dựng hệ thống y tế

Với những kết quả bước đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhiều quốc gia đánh giá cao năng lực của hệ thống y tế cũng như khả năng ứng phó hiệu quả với đại dịch của Việt Nam. Cũng từ đây, có thể thấy được nền tảng, chiều sâu trong quan điểm phát triển y tế của nước ta, vốn được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt móng, xây nền từ những năm đầu tiên thành lập nước.

Hướng về Nhân dân, vì Dân, do Dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Bài 02)

Trước khi viết Di chúc, ngày 15/02/1965 Bác về Chí Linh, Hải Dương đọc Nguyễn Trãi, lục tìm trong truyền thống dân tộc những giá trị vĩnh hằng, mà một trong những giá trị đó là LÒNG DÂN, SỨC DÂN: “Chở thuyền là dân, lật thuyền là dân. Lật thuyền mới biết dân như nước”. Khi viết tài liệu Tuyệt đối bí mật để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các cháu nhi đồng và bè bạn quốc tế, Hồ Chí Minh nói rõ ý định của mình sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, sẽ đi thăm đồng bào, chiến sĩ cả nước, bầu bạn khắp năm châu.

Hướng về nhân dân, vì dân, do dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Bài 01)

Không phải đến khi được ánh sáng khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin soi rọi, Hồ Chí Minh mới có những suy nghĩ và hành động vì dân.

Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống Nhân dân (Bài 02)

Phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống cho Nhân dân xuất phát từ chỗ tôn trọng Nhân dân, đề cao vai trò, vị trí của Nhân dân. Dù bận rất nhiều công việc đối nội, đối ngoại, nhưng về với dân, đến với quần chúng, những người “không quan trọng” để học dân, hỏi dân, hiểu dân, nghe dân nói, thấy dân làm, để nắm vững dân tình, dân tâm, dân ý là nhu cầu thường trực của Bác.

Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân (Bài 01)

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống Nhân dân xuất phát từ quan điểm vì con người, do con người, trước hết là vì Nhân dân, do Nhân dân. Người nói rằng “tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.

Bác Hồ với Tết - Xuân Kỷ Dậu 1969

Nửa thế kỷ trôi qua kể từ Tết - Xuân Kỷ Dậu năm 1969. Những ngày này chúng ta lại rộn ràng đón Xuân Kỷ Hợi 2019, mỗi người Việt Nam lại bồi hồi, xúc động nhớ Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Nửa thế kỷ trước, với Tết - mùa Xuân, Bác Hồ làm việc, suy nghĩ và lo cho Tổ quốc và đồng bào như thế nào?

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam