Hướng về Nhân dân, vì Dân, do Dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Bài 02)

Trước khi viết Di chúc, ngày 15/02/1965 Bác về Chí Linh, Hải Dương đọc Nguyễn Trãi, lục tìm trong truyền thống dân tộc những giá trị vĩnh hằng, mà một trong những giá trị đó là LÒNG DÂN, SỨC DÂN: “Chở thuyền là dân, lật thuyền là dân. Lật thuyền mới biết dân như nước”. Khi viết tài liệu Tuyệt đối bí mật để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các cháu nhi đồng và bè bạn quốc tế, Hồ Chí Minh nói rõ ý định của mình sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, sẽ đi thăm đồng bào, chiến sĩ cả nước, bầu bạn khắp năm châu.

Hướng về nhân dân, vì dân, do dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Bài 01)

Không phải đến khi được ánh sáng khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin soi rọi, Hồ Chí Minh mới có những suy nghĩ và hành động vì dân.

Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống Nhân dân (Bài 02)

Phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống cho Nhân dân xuất phát từ chỗ tôn trọng Nhân dân, đề cao vai trò, vị trí của Nhân dân. Dù bận rất nhiều công việc đối nội, đối ngoại, nhưng về với dân, đến với quần chúng, những người “không quan trọng” để học dân, hỏi dân, hiểu dân, nghe dân nói, thấy dân làm, để nắm vững dân tình, dân tâm, dân ý là nhu cầu thường trực của Bác.

Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân (Bài 01)

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống Nhân dân xuất phát từ quan điểm vì con người, do con người, trước hết là vì Nhân dân, do Nhân dân. Người nói rằng “tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.

Bác Hồ với Tết - Xuân Kỷ Dậu 1969

Nửa thế kỷ trôi qua kể từ Tết - Xuân Kỷ Dậu năm 1969. Những ngày này chúng ta lại rộn ràng đón Xuân Kỷ Hợi 2019, mỗi người Việt Nam lại bồi hồi, xúc động nhớ Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Nửa thế kỷ trước, với Tết - mùa Xuân, Bác Hồ làm việc, suy nghĩ và lo cho Tổ quốc và đồng bào như thế nào?

Tư tưởng Hồ Chí Minh về An sinh xã hội ở nước ta

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa 48 năm, nhưng tư tưởng của Người về mục đích đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, vì tự do, hạnh phúc của Nhân dân và An sinh xã hội, phát triển bền vững đất nước đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, phát triển BHYT ở nước ta

Xác định tầm quan trọng của sức khỏe - vốn quý nhất của con người, coi trọng việc giữ gìn, rèn luyện, bảo vệ sức khỏe, quan tâm công tác dự phòng; đề cao y đức trong hoạt động khám chữa bệnh, cứu người; giáo dục ý nghĩa nhân văn, nhân đạo, tinh thần tương ái tương thân, mình vì mọi người, mọi người vì mình - đó là cơ sở, nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, phát triển BHYT ở nước ta.

Nghiên cứu quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là chủ trương lớn, liên tục, lâu dài của Đảng ta. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng khẳng định: “…tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Bắt đầu từ số này Tạp chí BHXH giới thiệu Phần thứ Nhất các nội dung cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh - tài liệu nghiên cứu phục vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị - do Ban Tuyên giáo Trung ương soạn thảo (tựa đề do Ban Biên tập đặt).

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 15/05/2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những nội dung tổng quát và nhiều điểm mới quan trọng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tạp chí BHXH đăng tải toàn văn Chỉ thị.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam