“Bác sống như trời đất của ta”…

Thiết thực học tập, tìm hiểu, nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngày 24/10/2012, tại Hà Nội, Đảng uỷ cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức buổi nghe nói chuyện chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng”. Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, Uỷ viên Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt nội dung chuyên đề. Với ý nghĩa sâu sắc, thiết thực của chuyên đề, phục vụ tích cực cho việc nghiên cứu, học tập và làm theo gương Bác, Tạp chí BHXH đăng lược ghi bài nói chuyện của Giáo sư. Đầu đề của Ban Biên tập, trích trong bài thơ “Bác ơi” của nhà thơ Tố Hữu.

Thực hiện chính sách An sinh xã hội theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 21/01/1946, khi trả lời báo chí nước ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước tôi được hoàn toàn độc lập, dân tôi được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Với ham muốn tột bậc đó, trước khi “đi xa”, Người đã để lại bản Di chúc với nhiều nỗi trăn trở, lo toan. Trong đó, có một nội dung rất quan trọng là căn dặn các thế hệ cán bộ lãnh đạo tiếp sau phải quan tâm, đảm bảo An sinh xã hội cho nhân dân.

Học tập Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng

Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/05/2011 của Bộ Chính trị yêu cầu: “Trong việc tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bao gồm cả việc học tập và làm theo tác phong, phong cách của Bác, thể hiện cụ thể trong công việc thường ngày, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp”. Thực hiện phong cách quần chúng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng hàng đầu trong tình hình hiện nay.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra

Đảng cầm quyền phải “lựa chọn người, thiết lập chế độ trách nhiệm cá nhân đối với công việc đang làm, kiểm tra công việc thực tế. Mấu chốt toàn bộ công tác của chính sách hiện nay là ở đấy, vẫn ở đấy và chỉ có ở đấy. Nếu như các cán bộ lãnh đạo, các cơ quan của Đảng và Nhà nước chỉ “bù đầu bù tai” vào những công việc vụn vặt, chìm đắm trong “cái biển” giấy tờ và cái vũng bùn chủ nghĩa quan liêu mà quên mất nhiệm vụ trọng tâm: lựa chọn cán bộ, kiểm tra, kiểm soát, phát triển kinh tế, thì tất cả mệnh lệnh, quyết định chỉ là mớ giấy lộn”. (V.I.Lênin)

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CHẤT LƯỢNG CAO

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 -2020 nhấn mạnh: “Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao là một đột phá chiến lược, là yếu tố quyết định đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và là lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất, bảo đảm cho phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững. Đặc biệt coi trọng phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, đội ngũ chuyên gia, quản trị doanh nghiệp giỏi, lao động lành nghề và cán bộ khoa học, công nghệ đầu đàn”.

Đào tạo, xây dựng đội ngũ báo chí

Trước năm 1945, Hồ Chí Minh đã ít nhiều đề cập đến việc xây dựng đội ngũ những người làm báo. Tuy nhiên, vấn đề này được đề cập một cách hệ thống và chi tiết chủ yếu là từ sau năm 1945. Sau khi nước nhà giành được độc lập, Hồ Chí Minh, với tư cách là người đứng đầu Chính phủ, đã rất chăm lo đến việc đào tạo, xây dựng đội ngũ báo chí cách mạng. Người đòi hỏi những người làm báo phải vững vàng về lập trường chính trị, thành thạo chuyên môn nghiệp vụ và có đạo đức nghề nghiệp trong sáng.

Hồ Chí Minh - Một nhà báo toàn năng

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/05/2001 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015, bắt đầu từ số này Tạp chí BHXH mở Chuyên mục: “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong số này và các số tiếp theo, Ban Biên tập giới thiệu loạt bài viết về tư tưởng, tấm gương và phong cách báo chí Hồ Chí Minh, một lãnh tụ thiên tài, đồng thời là một nhà báo vĩ đại của nền báo chí Cách mạng Việt Nam.

“Đầu tiên là công việc đối với con người”

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện kết tinh Tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời là Cương lĩnh xây dựng đất nước sau chiến tranh. Di chúc thể hiện tính nhân văn và tầm nhìn, cách nhìn xa, trông rộng của một tư duy đổi mới, sáng tạo và phát triển. Tháng 5/1968, trong phần viết thêm mấy điểm, Hồ Chí Minh nhấn mạnh “đầu tiên là công việc đối với con người”.

Quan điểm Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp

Là một nhà hoạt động lý luận - thực tiễn sâu sắc, Hồ Chí Minh sớm nhận thức vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, nói theo ngôn ngữ ngày nay là quan điểm về “tam nông”. Ba nội dung đó liên quan chặt chẽ, tác động lẫn nhau tạo thành một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Bài viết này tập trung vào quan điểm của Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam.

Phong cách lãnh đạo trong Tác phẩm "sửa đổi lối làm việc"

Khi nghiên cứu tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (10-1947), nhiều điều đọng lại trong mỗi chúng ta, nhưng tinh thần cơ bản là sửa đổi cách làm việc, cách lãnh đạo của người lãnh đạo, của một Đảng chân chính cách mạng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải có tinh thần “tự chỉ trích”, tự phê bình và sửa chữa. Có nhiều nội dung cần được sữa chữa trong lãnh đạo, như vấn đề cán bộ, đạo đức, tư cách của người lãnh đạo, công tác lý luận... Một trong những nội dung vừa cấp bách, vừa cơ bản lâu dài trong sửa đổi lối làm việc và cách lãnh đạo là giải quyết mối quan hệ giữa Đảng, cán bộ, đảng viên với quần chúng nhân dân.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam