“Đầu tiên là công việc đối với con người”

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện kết tinh Tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời là Cương lĩnh xây dựng đất nước sau chiến tranh. Di chúc thể hiện tính nhân văn và tầm nhìn, cách nhìn xa, trông rộng của một tư duy đổi mới, sáng tạo và phát triển. Tháng 5/1968, trong phần viết thêm mấy điểm, Hồ Chí Minh nhấn mạnh “đầu tiên là công việc đối với con người”.

Quan điểm Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp

Là một nhà hoạt động lý luận - thực tiễn sâu sắc, Hồ Chí Minh sớm nhận thức vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, nói theo ngôn ngữ ngày nay là quan điểm về “tam nông”. Ba nội dung đó liên quan chặt chẽ, tác động lẫn nhau tạo thành một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Bài viết này tập trung vào quan điểm của Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam.

Phong cách lãnh đạo trong Tác phẩm "sửa đổi lối làm việc"

Khi nghiên cứu tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (10-1947), nhiều điều đọng lại trong mỗi chúng ta, nhưng tinh thần cơ bản là sửa đổi cách làm việc, cách lãnh đạo của người lãnh đạo, của một Đảng chân chính cách mạng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải có tinh thần “tự chỉ trích”, tự phê bình và sửa chữa. Có nhiều nội dung cần được sữa chữa trong lãnh đạo, như vấn đề cán bộ, đạo đức, tư cách của người lãnh đạo, công tác lý luận... Một trong những nội dung vừa cấp bách, vừa cơ bản lâu dài trong sửa đổi lối làm việc và cách lãnh đạo là giải quyết mối quan hệ giữa Đảng, cán bộ, đảng viên với quần chúng nhân dân.

Sáng mãi đạo đức và tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dân tộc Việt Nam trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, thời đại nào cũng có anh hùng được sử sách lưu danh, được nhân dân thờ phụng. Từ vua Hùng dựng nước đến Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quang Trung… Thế kỷ 20 cùng với những nhân vật tỏa sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp nhất của lý tưởng cách mạng, của đạo đức truyền thống và ý chí toàn dân tộc. Sự gần gũi, giản dị và luôn gần dân của Bác đã làm cho chúng ta càng cảm phục, yêu mến Người hơn. Càng kính trọng, tin yêu, chúng ta càng vững tâm đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã khởi xướng và lãnh đạo.

Bác Hồ với việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một vị lãnh tụ vĩ đại, kiệt xuất của dân tộc ta, là Người anh hùng giải phóng dân tộc và là danh nhân văn hóa thế giới. Người là sự kết tinh sâu sắc những phẩm chất và giá trị tinh thần cao cả của dân tộc Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là một tấm gương sáng vì dân, vì nước. Tư tưởng của Người là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, trong đó quan điểm của Người về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân là một thành tố quan trọng trong ba sự nghiệp giải phóng dân tộc mà Người đã đề ra: giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam