Bác Hồ với việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một vị lãnh tụ vĩ đại, kiệt xuất của dân tộc ta, là Người anh hùng giải phóng dân tộc và là danh nhân văn hóa thế giới. Người là sự kết tinh sâu sắc những phẩm chất và giá trị tinh thần cao cả của dân tộc Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là một tấm gương sáng vì dân, vì nước. Tư tưởng của Người là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, trong đó quan điểm của Người về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân là một thành tố quan trọng trong ba sự nghiệp giải phóng dân tộc mà Người đã đề ra: giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam