Hưng Yên: Đồng bộ nhiều giải pháp hoàn thành nhiệm vụ 2019

23/10/2019 15:50:11
Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp để mở rộng và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; tăng cường kiểm tra giám sát công tác giám định BHYT tại các cơ sở KCB BHYT; thanh tra, kiểm tra để thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất... là những giải pháp đặt ra của BHXH tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới.

Các đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên đã biểu quyết đồng thuận về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019 (ảnh minh họa)

Tỷ lệ bao phủ BHYT vượt 2,41% kế hoạch

Báo cáo của BHXH tỉnh Hưng Yên cho thấy, Tính đến hết tháng 9 năm 2019, tổng số đơn vị tham gia BHXH là 4.633 đơn vị, tỷ lệ tham gia thực hiện giao dịch điện tử lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 84,3% (3.906 đơn vị). Tổng số người tham gia BHXH là 212.650 người, tăng 2.384 người (1,13%) so với tháng trước; tăng 5,56% so với tháng 12/2018. Tỷ lệ bao phủ đạt 29,71% so với lực lượng lao động ước năm 2019 (tỷ lệ bao phủ giảm so với tháng 8/2019 do thay đổi số liệu về lực lượng lao động).Trong đó, tham gia BHXH bắt buộc 205.531 người; tăng 1.774 người (0,87%) so với tháng trước; tăng 2,73%  so với tháng 12/2018; đạt 97,56% kế hoạch giao. Tham gia BHXH tự nguyện là 7.119  người, tăng 610 người (9,37%) so với tháng  trước; tăng 514,38% so với tháng 12/2018; đạt 153,13% kế hoạch giao. Tổng số người tham gia BHTN là 189.970 người; tăng 1.529 người (0,81%) so với tháng trước; tăng 3,14% so với tháng 12/2018; đạt 95,45% kế hoạch giao. Tỷ lệ bao phủ đạt 26,54% so với lực lượng lao động ước năm 2019. Tổng số người tham gia BHYT là 1.068.095 người; tăng 2.533 người (0,24%) so với tháng trước; tăng 44.548 người (4,35%) so với tháng 12/2018; đạt 102,51% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 89,21% dân số 2019; vượt 2,41% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (tỷ lệ bao phủ giảm so với tháng 8/2019 do thay đổi số liệu về dân số).

Hội nghị triển khai nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2019

Thường xuyên thực hiện rà soát dữ liệu cấp sổ BHXH, thẻ BHYT trước khi cấp để đảm bảo đầy đủ thông tin cá nhân tránh việc cấp trùng tiến tới cấp sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử. Trong tháng, toàn tỉnh đã cấp 4.541 sổ BHXH cho người lao động tham gia BHXH, lũy kế tính đến hết tháng 9 đã cấp 30.650 sổ BHXH. Tổng số sổ BHXH đã cấp đến hết tháng 9/2019 là 211.318 sổ, chiếm 99,7% so với số lao động tham gia. Trong tháng 9, BHXH tỉnh đã phát hành 22.687 thẻ BHYT. Tổng số thẻ BHYT còn giá trị sử dụng đến cuối kỳ báo cáo là 1.022.182 thẻ.

Trong tháng, toàn tỉnh giải quyết cho 2.050 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH, lũy kế đã giải quyết cho 14.158 người. Trong đó, giải quyết hưởng hàng tháng cho 155 người, lũy kế đến hết tháng 9 là 1.154 người. Giải quyết hưởng trợ cấp một lần cho 704 người, lũy kế cho 5.793 người. Tiếp nhận và chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 1.191 người, lũy kế đến hết tháng 9 là 7.211 người. Xây dựng quy trình tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN. BHXH tỉnh thực hiện giải quyết các chế độ BHXH, BHTN theo quy định tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam. Lập danh sách chuyển sang Bưu điện tỉnh in danh sách  chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 10/2019 đối với 51.270 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng với số tiền hơn 191 tỷ đồng/tháng (trong đó có 1.368 người nhận qua tài khoản cá nhân ATM, chiếm tỷ lệ 2,67%); chi trả trợ cấp thất nghiệp đối với 4.768 người với số tiền gần 14 tỷ đồng (trong đó có 4.624 người nhận qua tài khoản cá nhân ATM, chiếm tỷ lệ 97%). Tại các cơ sở KCB trong tỉnh, trong tháng 9 có khoảng 105.227 lượt người KCB BHYT; lũy kế là 957.499 lượt người; tăng 0,94% so với cùng kỳ năm 2018.

BHXH tỉnh thực hiện giám định chuyên đề theo thông báo của BHXH Việt Nam (qua giám định đã phát hiện cơ sở KCB BHYT thực hiện sai quy trình cập nhật thông tin của người KCB lên phần mềm quản lý theo quy định). Thông báo thực hiện chi phí KCB BHYT tháng 8/2019 theo dự toán chi đối với các cơ sở KCB BHYT. Phối hợp với các cơ sở KCB rà soát chi phí KCB BHYT quyết toán năm 2018 theo yêu cầu của BHXH Việt Nam.

Tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành

Trong tháng 9/2019, BHXH tỉnh đã ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra 18 đơn vị, lũy kế 110/168 đơn vị, bằng  65,48% kế hoạch năm; trong đó 88 đơn vị đã ra kết luận thanh tra, kiểm tra; Thực hiện thanh tra chuyên ngành 40 đơn vị (88% kế hoạch); kiểm tra 42 đơn vị (48,24% kế hoạch); Thanh tra, kiểm tra liên ngành 02 đơn vị (6,06% kế hoạch); thanh tra chuyên ngành đột xuất 03 đơn vị; thanh tra, kiểm tra liên ngành đột xuất 01 đơn vị.

Qua thanh tra, kiểm tra đã yêu cầu các đơn vị được thanh tra, kiểm tra khắc phục một số nội dung như: Số lao động chưa đóng, đóng thiếu thời gian là 17 lao động, lũy kế từ đầu năm là 50 lao động. Số lao động tham gia mới là 225 người. Số tiền phải truy đóng (bao gồm cả tiền lãi) là trên 193 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm là trên 248 triệu đồng, số tiền truy đóng đã thu bao gồm cả lũy kế các kỳ trước chuyển qua là trên 97 triệu đồng. Số tiền các đơn vị SDLĐ nợ (bao gồm cả lãi) khi có Quyết định thanh tra, kiểm tra là 2 tỷ 842 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm là 9 tỷ 290 triệu đồng, số tiền đơn vị nợ đóng đã nộp bao gồm cả lũy kế các kỳ trước chuyển qua là 9 tỷ 538 triệu đồng. Số lượt người hưởng BHXH ngắn hạn sai quy định là 04 lượt người, lũy kế từ đầu năm là 88 lượt người. Số tiền hưởng BHXH ngắn hạn sai quy định phải thu hồi về quỹ BHXH là 2 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm là 61 triệu đồng, số tiền đã thu hồi về quỹ BHXH bao gồm cả lũy kế các kỳ trước chuyển qua là 49 triệu đồng. Lập 01 biên bản, lũy kế từ đầu năm là 06 biên bản.

BHXH tỉnh cũng đã triển khai, hướng dẫn rà soát, điều tra, khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo hướng dẫn Công văn số 3045/BHXH-BT ngày 20/8/2019 của BHXH Việt Nam. Kịp thời hướng dẫn và chuyển danh sách các đơn vị chưa tham gia, tham gia chưa đầy đủ có số chênh lệch giữa hồ sơ quyết toán thuế và hồ sơ kê khai đóng BHXH, BHYT để các đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát, đối chiếu nhằm mở rộng và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Cụ thể, trong tháng 9/2019 đã gửi công văn đôn đốc 131 đơn vị (lũy kế 2.291 đơn vị);  đã làm việc với 272 đơn vị (lũy kế là 923 đơn vị); thanh tra, kiểm tra 0 đơn vị (lũy kế 28 đơn vị); số đơn vị đăng ký mới là 80 đơn vị (lũy kế 264 đơn vị) với 335 lao động (lũy kế 1.459 lao động) tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Trong 09 tháng đầu năm 2019, BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Nghị quyết số 28-NQ/TW trên các phương tiện truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh. Tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Chương trình hành động số 107-CTr/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam nhằm đổi mới phương thức phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất đối với người tham gia và thụ hưởng các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Tăng cường công tác tham mưu cho các cấp, ủy chính quyền trên địa bàn; trong đó, phối hợp tham mưu Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Tờ trình hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT đối với đối tượng cận nghèo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên sau khi dự án hỗ trợ của Ngân hàng thế giới kết thúc vào năm 2019. Phối hợp với Sở Y tế tỉnh hoàn thành đấu thầu tập trung thuốc năm 2019-2020, xây dựng kế hoạch đấu thầu vị thuốc y học cổ truyền.

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cung cấp danh sách 126 đơn vị mới đăng ký kinh doanh gửi về BHXH các huyện, thành phố rà soát, khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cho người lao động theo quy định. Trong tháng đã phát triển được 60 đơn vị với 312 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; lũy kế từ đầu năm là 470 đơn vị với 3.299 lao động.

Phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức 19 hội nghị tuyên truyền trực tiếp phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; số người tham gia là 340 người; lũy kế từ đầu năm đến nay là 151 hội nghị với 1.863 người tham gia; đạt 62,1% so với kế hoạch (số giao phát triển mới trong năm 2019 là 3.000 người).

Phấn đấu hoàn thành kế hoạch 2019

Để hoàn thành kế hoạch đặt ra trong năm 2019, thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp để mở rộng và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Duy trì sự phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện rà soát, chuẩn hóa dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT theo kế hoạch số 1950/KH-BHXH của BHXH Việt Nam và bổ sung thông tin số điện thoại chủ sử dụng lao động,người tham gia trên dữ liệu phần mềm thu TST. Duy trì công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo quy trình quy định, rà soát lại toàn bộ dữ liệu thông tin cấp sổ BHXH, thẻ BHYT trên phần mềm TST, kịp thời bổ sung, điều chỉnh dữ liệu còn thiếu hoặc chưa đúng.

Tăng cường kiểm tra giám sát công tác giám định BHYT tại các cơ sở KCB BHYT. Thông báo định kỳ thực hiện chi KCB BHYT và theo chuyên đề đến các cơ sở KCB BHYT, phấn đấu giảm vượt chi tại các đơn vị. Phối hợp với Sở Y tế thực hiện đấu thầu tập trung thuốc, vị thuốc y học cổ truyền. Thực hiện giám định chi phí KCB BHYT quý 3/2019 tại các cơ sở KCB BHYT trong tỉnh.

Tiếp tục thực hiện giải quyết các chế độ BHXH nhằm đảm bảo kịp thời, chính xác theo quy định; chuẩn bị tổ chức hội nghị tập huấn giải quyết các chế độ BHXH cho cán bộ giải quyết chính sách tại BHXH các huyện, thành phố, thị xã. Triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ giải quyết các chế độ ngắn hạn thông qua giao dịch điện tử. Duy trì thanh toán chi các chế độ BHXH đảm bảo chính xác, nhanh gọn và kịp thời cho các đơn vị, đối tượng tham gia BHXH. Ban hành các quyết định thanh tra, kiểm tra để thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất. Rà soát dữ liệu để xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020.

Thực hiện tốt công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh. Phối hợp với Bưu điện tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại đơn vị sử dụng lao động. Kiểm tra, giám sát Bưu điện thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định. Triển khai sáng kiến cấp cơ sở năm 2019; phát động phong trào thi đua phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT những tháng cuối năm. Triển khai khen thưởng cho các tập thể, cá nhân ngoài ngành đã có thành tích trong công tác phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT.../.

Thanh Hà

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam