Hưởng chế độ thai sản đối với người lao động nhận nuôi con nuôi

24/04/2019 10:18:04
01 trong 18 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực BHXH được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cập nhật lên Cơ sở Dữ liệu quốc gia về Thủ tục hành chính theo Quyết định số 1904/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực BHXH thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là thủ tục Hưởng chế độ thai sản đối với người lao động nhận nuôi con nuôi. So với trước, thủ tục hành chính này bổ sung một số nội dung về cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, đối tượng thực hiện thủ tục hành chính và căn cứ pháp lý.

(Ảnh minh họa)

Căn cứ Luật BHXH ngày 20/11/2014; Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc; Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật BHXH và Luật An toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi phải đóng BHXH bắt buộc từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi nhận nuôi con nuôi mới đủ điều kiện thực hiện thủ tục hành chính này. Để thực hiện thủ tục, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc; trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm nhận nuôi con nuôi nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH và xuất trình sổ BHXH.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ thai sản theo quy định này nộp cho cơ quan BHXH. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động. Trường hợp cơ quan BHXH không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Người lao động hoặc người sử dụng lao động nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH. Số lượng hồ sơ là 01 bộ (mẫu đơn, mẫu tờ khai theo quy định của BHXH Việt Nam), thành phần bao gồm giấy chứng nhận nuôi con nuôi; danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập; trường hợp giấy tờ của người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam do cơ quan nước ngoài cấp thì phải được dịch ra Tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính là danh sách giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe./.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam