Hưởng chế độ tử tuất đối với người đang tham gia đóng BHXH và người bảo lưu thời gian đóng BHXH chết

27/05/2019 16:43:43
Theo Luật BHXH năm 2014; Nghị định số 115/2015/NĐ-CP; Nghị định số 134/2015/NĐ-CP; Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH; Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH; Nghị định số 143/2018/NĐ-CP, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người lao động bảo lưu thời gian đóng BHXH, người tham gia BHXH tự nguyện chết hoặc người lao động đang đóng BHXH bắt buộc bị chết, thân nhân của họ nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan BHXH để làm thủ tục hưởng chế độ tử tuất.

(Ảnh minh họa)

Cụ thể:

* Điều kiện hưởng trợ cấp mai táng, những người sau đây khi chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng:

- Người lao động là công dân Việt Nam và người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên;

- Người lao động là công dân Việt Nam và người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Người lao động là công dân Việt Nam có thời gian đóng BHXH tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên hoặc có tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc và thời gian đóng BHXH tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên.

* Thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng khi những người sau đây khi chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết:

- Người là công dân Việt Nam và người là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã đóng BHXH bắt buộc đủ 15 năm trở lên nhưng chưa được hưởng BHXH 01 lần;

- Người là công dân Việt Nam và người là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Thân nhân của những người trên không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng thấp hơn mức lương cơ sở được hưởng trợ cấp hằng tháng bao gồm:

- Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai;

- Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

- Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia BHXH đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ;

- Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia BHXH đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

* Điều kiện giải quyết trợ cấp tuất một lần:

- Người lao động là công dân Việt Nam và người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam đang tham gia BHXH bắt buộc hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc chết không thuộc các trường hợp được giải quyết trợ cấp tuất hằng tháng;

- Người lao động là công dân Việt Nam đang tham gia hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH tự nguyện chết;

- Người lao động công dân Việt Nam và người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc trường hợp được giải quyết trợ cấp hằng tháng nhưng không có thân nhân hưởng tiền trợ cấp hằng tháng theo quy định;

- Thân nhân thuộc diện được hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định nhưng có nguyện vọng hưởng trợ cấp một lần, trừ trường hợp con dưới 06 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

- Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam chết mà có thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp hằng tháng nhưng không cư trú ở Việt Nam.

Trình tự thực hiện và thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người lao động bảo lưu thời gian đóng BHXH, người tham gia BHXH tự nguyện chết thì thân nhân của họ nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan BHXH; trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người lao động đang đóng BHXH bắt buộc bị chết thì thân nhân nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ thân nhân của người lao động, người sử dụng lao động nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan BHXH.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho thân nhân của người lao động; trường hợp cơ quan BHXH không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thành phần và số lượng hồ sơ

Thân nhân nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH 01 bộ hồ sơ (mẫu đơn, mẫu tờ khai theo quy định của BHXH Việt Nam), bao gồm sổ BHXH; Bản sao giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc bản sao quyết định tuyên bố là đã chết của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; Tờ khai của thân nhân và biên bản họp của các thân nhân đối với trường hợp đủ điều kiện hưởng hằng tháng nhưng chọn hưởng trợ cấp tuất một lần; Biên bản điều tra tai nạn lao động, trường hợp bị tai nạn giao thông được xác định là tai nạn lao động thì phải có thêm biên bản tai nạn giao thông hoặc biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông theo quy định, bản sao bệnh án điều trị bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp chết do bệnh nghề nghiệp; Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với thân nhân bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Lưu ý, giấy tờ của thân nhân người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam do cơ quan nước ngoài cấp thì phải được dịch ra Tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

PV

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam