Hướng dẫn cập nhật tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT

26/08/2018 22:54:55
Đây là một trong những nội dung thuộc văn bản số 2888/BHXH-BT, ngày 03/8/2018 của BHXH Việt Nam hướng dẫn việc hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình, kinh phí hỗ trợ Uỷ ban nhân dân xã lập danh sách và việc tham gia BHYT hộ gia đình.

Theo đó, đối với việc lập danh sách tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT, hằng tháng, khi có phát sinh tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT UBND cấp xã lập Dạnh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS) ban hành theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH gửi cơ quan BHXH. Nhận kinh phí hỗ trợ việc lập Mẫu D03-TS từ cơ quan BHXH theo quy định.

BHXH cấp huyện có trách nhiệm nhận hồ sơ từ UBND cấp xã chuyển đến, thực hiện cập nhật tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT, xác định số tiền đóng, cấp thẻ BHYT theo quy trình hướng dẫn tại Quyết định số 595/QD-BHXH. Cấp phát, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ việc lập Mẫu D03-TS theo quy định.

Đối với việc xác định đối tượng hỗ trợ kinh phí cho UBND xã lập danh sách người chỉ tham gia BHYT, trong trường hợp người tham gia BHYT ở một nhóm đối tượng đượng chuyển sang tham gia BHYT theo đối tượng khác đều do UBND cấp xã lập danh sách tăng và danh sách giảm thì chỉ được một lần cho đối tượng này.

Ví dụ: UBND xã A lập danh sách giảm 10 người thuộc HGĐ nghèo đang tham gia BHYT, sau đó UBND xã A lập danh sách tăng 10 người này sang đối tượng tham gia BHYT thuộc HGĐ cận nghèo thì UBND xã A chỉ được tính 10 người trong danh sách tăng, giảm.

Đối với trường hợp tham gia BHYT theo Quyết định phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền (quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 25/2016/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2016 của Bộ LĐTBXH) của năm trước được tiếp tục phê duyệt và tham gia BHYT năm sau và một số trường hợp Quyết định phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền ban hành chậm dẫn đến người tham gia BHYT bị gián đoạn một khoảng thời gian nhất định, được xác định như sau: Trường hợp cùng một đối tượng nhưng làm thay đổi danh sách đối tượng tham gia BHYT trong năm thì UBND xã được hỗ trợ kinh phí lập danh sách. Ví dụ: Năm 2016, Xã A là xã thuộc vùng kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 204/QĐ-TTg. Năm 2017, do Quyết định số 204/QĐ-TTg hết hiệu lực từ ngày 31/12/2016 nên tháng 1/2017, UBND xã A lập danh sách tham gia BHYT trong đó giảm đối tượng người sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn; đến ngày 28/4/2017, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 582/QĐ-TTg tiếp tục công nhận xã A là xã thuộc vùng kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn, khi đó UBND xã A lập danh sách điều chỉnh tham gia BHYT trong đó bổ sung đối tượng người sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn thì UBND xã A được hỗ trợ kinh phí lập danh sách hai lần cho đối tượng.

Trường hợp cùng một đối tượng nhưng không làm thay đổi danh sách tham gia BHYT trong năm thì UBND xã không được hỗ trợ kinh phí lập danh sách. Ví dụ: Tháng 1/2017, UBND xã B lập danh sách tham gia BHYT trong đó có ông Nguyễn Văn A thuộc hộ nghèo; tháng 3/2017, sau khi có Quyết định của cấp có thẩm quyền, ông Nguyễn Văn A không thuộc hộ nghèo mà thuộc hộ cận nghèo thì UBND cấp xã lập danh sách tham gia BHYT mới, trong đó ông Nguyễn Văn A thuộc hộ cận nghèo. Theo đó, UBND xã B chỉ được hưởng kinh phí hỗ trợ một lần khi lập danh sách đối tượng đối với ông Nguyễn Văn A.

Đối với trường hợp đối tượng tham gia BHYT theo quy định tại Điểm a, c Khoản 4 và Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 41/2014/TTLT-BYT-BTC, UBND cấp xã lập danh sách tăng, giảm nhưng các đối tượng này đăng ký tham gia BHYT tại Đại lý thu BHXH, BHYT thì UBND xã vẫn hỗ trợ kinh phí lập danh sách tăng, giảm theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 và Điều 19 Thông tư số 41/2014/ TTLT-BYT-BTC.

Ví dụ: Người thuộc HGĐ cận nghèo, HGĐ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và HGĐ tham gia BHYT và được Đại lý thu lập danh sách cấp thẻ BHYT. Tuy nhiên, UBND cấp xã có lập danh sách tăng, giảm cho các đối tượng này thì vẫn được xác định là đối tượng tăng, giảm được chi UBND cấp xã lập danh sách./.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam