Hướng dẫn mới về chi phí quản lý từ Quỹ Bảo hiểm Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

04/04/2019 16:54:58
Ngày 28/03/2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ra Công văn số 1196/LĐTBXH-ATLĐ; trong đó, hướng dẫn việc triển khai hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 và chi phí quản lý từ Quỹ Bảo hiểm Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, để kịp thời lập kế hoạch triển khai nguồn kinh phí hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 từ Quỹ Bảo hiểm Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chi phí quản lý bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2017-2018 của địa phương trước ngày 10/05/2019. Đồng thời, đôn đốc, hướng dẫn doanh nghiệp trên địa bàn tiến hành rà soát, đề xuất kế hoạch hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 bảo đảm điều kiện, mức hỗ trợ theo quy định tại Điều 23, 24 Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

Về chi phí quản lý bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch dự toán chi tiết năm 2019 theo 01 số nội dung sau: Chi tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (nội dung, mức chi thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật); chi tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (nội dung, mức chi thực hiện theo quy định của pháp luật về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập); chi phí phục vụ công tác thanh, kiểm tra giám sát và các hoạt động phối hợp trong thanh, kiểm tra giám sát gồm hỗ trợ công tác phối hợp chỉ đạo, chế độ công tác phí, làm đêm, thêm giờ, chi phí xăng xe hoặc thuê phương tiện phục vụ công tác thanh, kiểm tra giám sát; chi hỗ trợ công tác quản lý đối tượng tham gia, đối tượng thụ hưởng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như chi phí in ấn, photo tài liệu, biểu mẫu, thông báo, báo cáo, văn phòng phẩm, phí bưu chính.

Oanh Nguyễn

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam