Hướng dẫn mới về khám giám định thương tật đối với tai nạn lao động theo quy định của Luật BHXH

13/06/2019 16:59:54
Trả lời phản ánh, đề nghị của 01 số Hội đồng Giám định y khoa về hướng dẫn cụ thể việc khám giám định tai nạn lao động đối với người lao động, khám giám định thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, ngày 10/06/2019, Bộ Y tế ban hành Công văn số 3250/BYT-KCB.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, căn cứ Luật BHXH; Luật An toàn, vệ sinh lao động; Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật BHXH, Luật An toàn, vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế; Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Thông tư liên tịch số 45/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 25/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Hướng dẫn khám giám định thương tật đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; các văn bản có liên quan khác, việc khám giám định tai nạn lao động đối với người lao động theo quy định của Luật BHXH, Luật An toàn, vệ sinh lao động (hồ sơ khám giám định được thực hiện theo quy định tại các Điều 5, 6, 7, 8, 9, 10 Thông tư số 56/2017/TT-BYT); khám giám định thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng do Hội đồng Giám định y khoa các cấp thực hiện (hồ sơ khám giám định được thực hiện theo quy định tại các Điều 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Thông tư liên tịch số 45/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH).  

Về nội dung khám giám định, riêng đối với tai nạn lao động, thân nhân người lao động, thực hiện theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 56/2017/TT-BYT và Điều 47 Luật An toàn, vệ sinh lao động (cụ thể, Hội đồng Giám định y khoa căm cứ Giấy chứng nhận thương tích, hồ sơ khám giám định và các giấy tờ có liên quan theo quy định để khám giám định). Trong quá trình khám, giám định, kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể đối với mỗi đối tượng, Hội đồng Giám định y khoa lưu ý cần khám xác định vị trí, tính chất, mức độ, tình trạng tổn thương của thương tích do tai nạn lao động; khám xác định “có” hay “không có” di chứng tổn thương của thương tích do tai nạn lao động gây ra, nếu có di chứng thì đánh giá tính chất, mức độ, tình trạng của di chứng đó; xác định mức độ (tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể/suy giảm khả năng lao động, viết tắt là tỷ lệ % TTCT) của thương tích do tai nạn lao động gây ra, bao gồm cả tỷ lệ % tổn thương của thương tích, tỷ lệ % do di chứng tổn thương gây ra (nếu có). Trình tự khám giám định, nguyên tắc hoạt động của Hội đồng Giám định y khoa thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 52/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và hoạt động của Hội đồng Giám định y khoa các cấp.

Tùng Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam