Hướng dẫn mới về thực hiện BHYT đối với NLĐ, HSSV và thân nhân người đang phục vụ, công tác trong CAND

11/12/2019 09:54:48
Để hướng dẫn về đối tượng tham gia BHYT; mức đóng, trách nhiệm đóng, phương thức đóng BHYT; cấp BHYT và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện BHYT đối với người lao động, học sinh trường Văn hóa, sinh viên hệ dân sự, sinh viên người nước ngoài đang học tập tại trường CAND, thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, CAND, học viên CAND hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước, ngày 11/11/2019, Bộ Công an ban hành Thông tư số 57/2019/TT-BCA.

(Ảnh minh họa)

Thông tư số 57/2019/TT-BCA áp dụng cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; CAND, công dân được tạm tuyển trước khi chính thức được tuyển chọn vào CAND (sau đây viết gọn là công dân tạm tuyển), thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ đang công tác, phục vụ trong CAND, thân nhân của học viên CAND hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước (sau đây viết gọn là thân nhân của cán bộ, chiến sĩ); Thân nhân của công nhân công an; Sinh viên là người nước ngoài đang học tập tại trường CAND được cấp học bổng từ ngân sách nhà nước; Học sinh trường Văn hóa CAND; Sinh viên hệ dân sự đang học tập tại các trường CAND.

Đối tượng thuộc quy định của Thông tư số 57/2019/TT-BCA

Đối tượng do người lao động và Công an đơn vị, địa phương đóng BHYT (sau đây gọi chung là người lao động): Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên; Công nhân công an; Công dân tạm tuyển.

Đối tượng do ngân sách nhà nước đóng BHYT: Thân nhân của cán bộ, chiến sĩ (cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng, người nuôi dưỡng hợp pháp của bản thân, của vợ hoặc của chồng; vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp từ trên 6 tuổi đến dưới 18 tuổi, con đẻ, con nuôi hợp pháp từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học phổ thông); Sinh viên là người nước ngoài đang học tập tại trường Công an nhân dân được cấp học bổng từ ngân sách nhà nước.

Đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT: Học sinh trường Văn hóa CAND; Sinh viên hệ dân sự đang học tập tại các trường CAND.

Đối tượng do Công an đơn vị, địa phương đóng BHYT: Là thân nhân của công nhân công an đang phục vụ trong Công an nhân dân.

Mức đóng, trách nhiệm đóng BHYT

Đối tượng do người lao động và Công an đơn vị, địa phương đóng BHYT (sau đây gọi chung là người lao động):

Mức đóng BHYT hằng tháng bằng 4,5% tiền lương tháng theo ngạch bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung (đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định) hoặc bằng 4,5% tiền lương tháng ghi trong hợp đồng lao động (đối với người lao động hưởng tiền lương theo quy định của người sử dụng lao động); trong đó, Công an đơn vị, địa phương đóng 2/3, người lao động đóng 1/3.

Đối với người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì số tiền đóng BHYT thuộc trách nhiệm đóng của Công an đơn vị, địa phương được trích từ ngân sách nhà nước. Đối với người lao động không hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc tại các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trong CAND thì số tiền đóng BHYT thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật. Trường hợp đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư này có thêm một hoặc nhiều hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên thì đóng BHYT theo hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất.

Trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật về BHXH thì mức đóng BHYT hằng tháng bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động trước khi nghỉ thai sản và do BHXH Việt Nam bảo đảm.

Trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về BHXH thì không phải đóng BHYT nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.

Trong thời gian người lao động bị tạm giam, tạm giữ hoặc tạm đình chỉ công tác để điều tra, xem xét kết luận có vi phạm hay không vi phạm pháp luật thì mức đóng hằng tháng bằng 4,5% của 50% mức tiền lương tháng của người lao động. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kết luận là không vi phạm pháp luật, người lao động phải truy đóng BHYT trên số tiền lương được truy lĩnh, không tính lãi đối với số tiền truy đóng.

Đối với đối tượng còn lại quy định tại Thông tư số 57/2019/TT-BCA, mức đóng BHYT hằng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở, trong đó:

Kinh phí đóng BHYT cho đối tượng do ngân sách nhà nước đóng BHYT do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Kinh phí đóng BHYT đối với đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu bằng 30% mức đóng BHYT, phần còn lại do cá nhân tự đóng. Khi Nhà nước điều chỉnh mức đóng BHYT, điều chỉnh mức lương cơ sở thì người tham gia và ngân sách nhà nước không phải đóng bổ sung hoặc không được hoàn trả phần chênh lệch do điều chỉnh mức đóng BHYT, mức lương cơ sở đối với thời gian còn lại mà người tham gia đã đóng BHYT.

Kinh phí đóng BHYT cho đối tượng do Công an đơn vị, địa phương đóng BHYT được sử dụng từ các nguồn sau: Đối với đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thì do ngân sách nhà nước đảm bảo; đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trong CAND không sử dụng ngân sách nhà nước thì số tiền đóng BHYT được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật.

Phương thức đóng BHYT

Đối tượng do ngân sách nhà nước đóng BHYT: Hằng tháng, Công an đơn vị, địa phương thực hiện đóng BHYT và trích tiền đóng BHYT từ tiền lương của người lao động để nộp cùng một lúc, chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng cho cơ quan BHXH nơi cấp thẻ BHYT.

Đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT: Hằng quý, Công an đơn vị, địa phương chuyển kinh phí đóng BHYT của đối tượng này đến cơ quan BHXH nơi cấp thẻ BHYT. Chậm nhất đến tháng 11 hằng năm phải thực hiện xong việc chuyển kinh phí đóng BHYT của năm đó.

Đối tượng do Công an đơn vị, địa phương đóng BHYT: Định kỳ 03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 tháng một lần, các trường CAND thực hiện thu tiền đóng BHYT phần thuộc trách nhiệm đóng của đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư này nộp cho cơ quan BHXH nơi cấp thẻ BHYT.

Đối tượng do Công an đơn vị, địa phương đóng BHYT: Hằng tháng, Công an đơn vị, địa phương thực hiện đóng BHYT cho đối tượng này cùng thời điểm đóng BHYT cho người lao động.

Thành NS

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam