Hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản

19/06/2019 17:13:20
Bổ sung một số nội dung về cách thức thực hiện, đối tượng thực hiện thủ tục hành chính và căn cứ pháp lý, thủ tục “Hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản” được thực hiện bởi cơ quan BHXH theo phân cấp của BHXH Việt Nam, thời hạn giải quyết hồ sơ là trong 10 ngày.

(Ảnh minh họa)

Theo Luật BHXH ngày 20/11/2014; Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc; Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc; Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật BHXH và Luật An toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người lao động là công dân Việt Nam, người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam có quyền được hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản khi đáp ứng điều kiện: Người lao động đã hưởng chế độ ốm đau từ đủ 30 ngày trở lên trong năm, kể cả người lao động mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi; lao động nữ, lao động nữ mang thai hộ sau thời gian hưởng chế độ thai sản, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi.

Về trình tự thực hiện và thời hạn giải quyết thủ tục, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, người sử dụng lao động lập danh sách và nộp cho cơ quan BHXH theo phân cấp của BHXH Việt Nam (lưu ý, có thể nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH). Số lượng hồ sơ là 01 bộ, mẫu đơn, mẫu tờ khai theo quy định của BHXH Việt Nam, thành phần hồ sơ bao gồm Danh sách người lao động nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản do người sử dụng lao động lập. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp cơ quan BHXH không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính là người nộp hồ sơ nhận được Danh sách giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam