Kết quả bước đầu sau hơn 01 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW tại Gia Lai

20/11/2019 13:44:46
Bằng các biện pháp, BHXH tỉnh Gia Lai đã và đang từng bước cố gắng đạt các mục tiêu về phát triển BHXH, BHTN theo chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW; bao gồm chỉ tiêu về phát triển đối tượng; đơn vị thực hiện giao dịch điện tử; tỷ lệ người có lương hưu.

Truyền thông chính sách BHXH, BHYT ở Đắk Pơ, Gia Lai

Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Cải cách chính sách BHXH, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh Gia Lai có nhiều biện pháp chỉ đạo hiệu quả, từng bước đạt các mục tiêu phát triển BHXH đã đặt ra. Theo đó, các cấp ủy, chính quyền địa phương từ tỉnh đến huyện đã bám sát và đưa chỉ tiêu phát triển BHXH vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hàng năm.

Theo báo cáo của BHXH tỉnh Gia Lai, tính đến hết tháng 10, số tham gia BHXH là 83.194 người, đạt 93,3% kế hoạch, chiếm 10,23% lực lượng lao động trong độ tuổi toàn tỉnh (chỉ tiêu đạt 12% vào năm 2021). Trong đó, số tham gia BHXH bắt buộc 79.091 người và số tham gia BHXH tự nguyện 4.103 người. Số tham gia BH thất nghiệp 66.193 người, đạt 94,6% kế hoạch, chiếm 8,14% lực lượng lao động trong độ tuổi (chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2021 là 10%).

Toàn tỉnh có 2.972/3.421 đơn vị sử dụng lao động đăng ký giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN chiếm tỷ lệ là 87%; phấn đấu đến năm 2021 theo Chương trình Tỉnh Ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%.

Số người được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội tăng hàng tháng chiếm khoảng 44% (chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2021 là 47%)./.

 

Thu Hà 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam