Kết quả đáng khích lệ ở Đồng Nai

28/11/2017 08:27:59
Tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 2.342.054 người; số tham gia BHYT đạt gần 80,1% dân số; thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 82,6% kế hoạch giao; đồng bộ dữ liệu đạt 97,8%; trả sổ BHXH cho người lao động đạt gần 70%; nợ BHXH, BHYT, BHTN chiếm 2,81% trên tổng số phải thu... là kết quả đáng chú ý sau khi Luật BHXH 2014, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT được triển khai, thực hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đồng chí Phan Văn Mến, Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai thông tin, với đặc thù là một tỉnh cửa ngõ đi vào vùng kinh tế Đông Nam Bộ - vùng kinh tế phát triển và năng động nhất cả nước, ngay sau khi Quốc hội thông qua các Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật An toàn Vệ sinh lao động; BHXH tỉnh Đồng Nai đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các văn bản để tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương; tích cực tham gia góp ý xây dựng các văn bản hướng dẫn của các Bộ, Ngành Trung ương; xây dựng văn bản hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động và Nhân dân thực hiện, xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền.
Từ năm 2016 đến nay, BHXH tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều văn bản chỉ đạo liên quan đến lĩnh vực BHXH, BHYT. Chỉ tính riêng năm 2016 ban hành 18 văn bản; 06 tháng đầu năm 2017 ban hành 14 văn bản. Từ đó 11/11 BHXH huyện, thị xã, thành phố đã tham mưu Huyện ủy, UBND cấp huyện ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện. Do đó chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN được triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả. BHXH tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện, thị xã, thành phố và văn bản đề nghị, hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động... Ngoài ra còn trả lời kịp thời, đầy đủ nhiều văn bản của người dân, đơn vị, doanh nghiệp hỏi về thủ tục, mức đóng, tiền lương tham gia; giải quyết chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN.
BHXH tỉnh đã ký quy chế phối hợp với 13 cơ quan, đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tại địa phương. Hàng năm BHXH tỉnh cùng các đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình công tác phối hợp đồng thời định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết theo quy chế đã ký. Chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan ở Trung ương và địa phương để triển khai thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, trong đó chú trọng phổ biến những quy định mới, quyền lợi được hưởng và tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT, BHTN với nội dung phong phú, phù hợp với từng đối tượng cụ thể và hình thức đa dạng. Tổ chức hội nghị đối thoại, tập huấn, tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH, BHYT (Năm 2016, đã tổ chức và phối hợp tổ chức 129 hội nghị; 10 tháng đầu năm 2017 tổ chức 122 hội nghị). Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và địa phương tuyên truyền chế độ chính sách BHXH, BHYT; tuyên truyền về tính ưu việt của Điều 60, Luật BHXH 2014; về kết quả thực hiện Luật BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Biên tập và phát hành 15.000 tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền; tuyên truyền trực quan. Đăng tải đầy đủ thủ tục hành chính của ngành, công khai quá trình đóng của người lao động trên Website BHXH tỉnh.
Nhờ những giải pháp tích cực công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cụ thể, tính đến ngày 31/10/2017, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 2.342.054 người. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 731.855 người, 717.068 người tham gia BHTN. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 2.416 người. Số người có thẻ BHYT là 2.339.638 người, tỷ lệ bao phủ BHYT 80,1% dân số, tăng 1,8% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 2.711 người so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao. 10 tháng năm 2017, số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt trên 13.633,7 tỷ đồng, đạt 82,6% kế hoạch giao, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2016. Nợ BHXH, BHYT, BHTN chiếm 2,81% trên tổng số phải thu theo kế hoạch giao năm 2017. Tính đến ngày 13/11/2017, đồng bộ dữ liệu người tham gia đạt tỷ lệ 97,8%.
BHXH tỉnh đã hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động và chỉ đạo BHXH cấp huyện tích cực hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục và hồ sơ giải quyết các chế độ BHXH cho đơn vị sử dụng lao động và Nhân dân… Do vậy việc giải quyết chế độ chính sách kịp thời, đúng quy định; điều chỉnh lương hưu và trợ cấp BHXH kịp thời, chính xác cho đối tượng thụ hưởng; thường xuyên rà soát, bổ sung hồ sơ hưởng các chế độ đang quản lý; công tác quản lý đối tượng thụ hưởng được thực hiện thường xuyên và kiểm soát chặt chẽ... qua đó tạo niềm tin cho Nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh - xã hội trên địa bàn tỉnh. 10 tháng năm 2017, BHXH tỉnh Đồng Nai giải quyết đúng quy định và chi trả đầy đủ, kịp thời cho 1.438.812 lượt người hưởng các chế độ hưu trí, trợ cấp BHXH, BHTN tăng 20,6% so với cùng kỳ 2016.
BHXH tỉnh chỉ đạo các đơn vị trong toàn Ngành phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ; phối hợp cùng Sở Y tế chủ động báo cáo, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh việc phân bổ số quỹ KCB BHYT năm 2017 cho từng cơ sở; tham mưu Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết điều chỉnh chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định 1167/QĐ-TTg; tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Kết luận số 251/KL-TU ngày 26/07/2017 về giải pháp tăng tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản số 6452/UBND-KGVX ngày 04/7/2017 về tăng cường thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh; báo cáo những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong thực tiễn để xin ý kiến chỉ đạo; phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ: thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế; triển khai các biện pháp kiểm soát sự gia tăng chi phí KCB như: phân bổ và hướng dẫn đăng ký KCB ban đầu hợp lý, triển khai tin học hóa và giám định trên phần mềm; tăng cường giám định; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra. Đặc biệt là kiểm tra đột xuất ngoài giờ hành chính tại khoa, phòng, giường bệnh. Đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân và cở sở KCB để tăng nhanh đối tượng và thực hiện tốt chính sách pháp luật BHYT… Do đó chính sách BHYT được triển khai có hiệu quả tại địa phương, quyền lợi của Nhân dân được đảm bảo. 10 tháng đầu năm 2017, BHXH tỉnh Đồng Nai ký hợp đồng KCB với 64 cơ sở KCB; giám định và thanh toán cho trên 5.523.779 lượt người với số tiền trên 1.720,5 tỷ đồng, tăng 23% về số lượt và 26% về chi phí so với cùng kỳ năm 2016; cân đối quỹ BHYT kết dư trên 450 tỷ đồng.
Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được BHXH tỉnh Đồng Nai thực hiện đúng quy định Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng lao động và Nhân dân; thực hiện cấp sổ BHXH theo mẫu mới; nhiều vướng mắc trong việc cấp lại sổ BHXH, ghi thông tin thời điểm 05 năm trên thẻ BHYT, rà soát thẻ trùng được giải quyết kịp thời. 10 tháng đầu năm 2017, BHXH tỉnh thực hiện cấp 285.498 sổ BHXH; in và cấp mới 1.633.933 thẻ BHYT, cấp lại 177.317 thẻ BHYT, kịp thời gia hạn thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng; việc rà soát dữ liệu cấp thẻ BHYT được quan tâm thực hiện, kiểm soát được tình trạng trùng thẻ. Tính đến 13/11/2017, toàn tỉnh đã trả cho người lao động 631.140 sổ (68,27%). Một số đơn vị đã cơ bản hoàn thành việc rà soát và ban giao sổ như: Thị xã Long Khánh (99,08%); Long Thành (99,92%); Biên Hòa (98,94%); Nhơn Trạch (98,91%).
Thực hiện Luật BHXH năm 2014, BHXH tỉnh đã triển khai thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN; tích cực phối hợp các sở, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thanh, kiểm tra liên ngành việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Qua đó, việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị tốt hơn. Trong 10 tháng năm 2017, toàn tỉnh đã thực hiện 380 cuộc thanh tra, kiểm tra đạt 76% chỉ tiêu kế hoạch được giao với 94 cuộc thanh tra chuyên ngành; 52 cuộc kiểm tra đơn vị sử dụng lao động; 27 cuộc kiểm tra tại cơ sở KCB (trong đó 16 cuộc kiểm tra đột xuất); 185 cuộc thanh kiểm tra liên ngành; 11 cuộc kiểm tra nội bộ; 40 cuộc kiểm tra đại lý. Qua công tác thanh, kiểm tra, tổng số tiền phải thu hồi do sai phạm là 9.357,3 triệu đồng; tổng số tiền đã thu hồi về Quỹ BHXH, BHYT là 5.662,1triệu đồng. Xử phạt vi phạm hành chính tại 05 đơn vị với số tiền 375.000.000 đồng. Thông qua đường dây nóng, BHXH tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc có liên quan đến vấn đề BHXH, BHYT, BHTN cho 3.379 lượt cuộc gọi của người lao động.
Từ năm 2016 BHXH tỉnh đã phối hợp với Liên đoàn lao động thống nhất khởi kiện đối với 12 đơn vị với số tiền nợ 12 tỷ đồng (sau đó đã có 03 đơn vị khắc phục được số nợ); BHXH tỉnh đã chuyển hồ sơ, tài liệu để Liên đoàn Lao động tỉnh khởi kiện 09 đơn vị với số tiền nợ 11,2 tỷ đồng (sau đó có 03 đơn vị xin được đã khắc phục số nợ). Liên đoàn lao động gửi đơn khởi kiện 06 đơn vị.
Đồng chí Phan Văn Mến nhấn mạnh, hai tháng cuối năm 2017, BHXH tỉnh Đồng Nai tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, thực hện tốt công tác phát triển đối tượng, tăng thu, giảm nợ; giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách BHXH; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tạo thuận lợi tối đa cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Trong đó, trọng tâm tổ chức tuyên truyền sâu rộng chính sách BHXH, BHYT; chú trọng tuyên truyền những quy định mới của Luật BHXH năm 2014, áp dụng từ ngày 01/01/2018 và tác động của Luật đối với đời sống xã hội; Thông tư số 02/2017/TT-BYT của Bộ Y tế, tính nhân văn của chính sách BHYT nhằm thu hút người dân tự giác tham gia BHYT; tăng cường tổ chức các hội nghị đối thoại, tọa đàm với doanh nghiệp và người lao động về chính sách BHXH, BHYT. Tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, BHXH Việt Nam, cấp ủy, chính quyền các cấp; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền theo hướng chuyên sâu về nội dung và phương thức tiếp cận người tham gia tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đơn vị và các tầng lớp Nhân dân; chú trọng tuyên truyền về tính ưu việt và ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH, hạn chế nhận trợ cấp BHXH một lần để sau này được hưởng lương hưu hàng tháng.
Phối hợp với các sở, ngành có liên quan xây dựng và đề xuất các Đề án hỗ trợ kinh phí tham gia cho các nhóm đối tượng nhằm phát triển đối tượng tham gia nhanh và bền vững theo chỉ tiêu Nghị quyết số 21-NQ/TW; Quyết định 1167/QĐ-TTg và Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ. Phấn đấu năm 2017, trên 84% dân số có thẻ BHYT; 44,8% lực lượng lao động tham gia BHXH; 43,7% lực lượng lao động tham gia BHTN, thu đạt trên 100% kế hoạch giao; giảm nợ BHXH ở mức 1,5%.
Tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành, địa phương như phối hợp với Cục Thuế để trao đổi thông tin về doanh nghiệp; phối hợp với UBND cấp xã xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn để lập kế hoạch khai thác thu; phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT ở cơ sở. Phối hợp với Sở Y tế tỉnh và cơ sở khám chữa bệnh BHYT triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng KCB, giải quyết triệt để khó khăn, vướng mắc. Tăng cường công tác quản lý Quỹ khám, chữa bệnh BHYT; kiểm soát chặt chẽ sự gia tăng chi phí KCB, không để bội chi Quỹ BHYT. Tăng cường công tác giám định tại cơ sở; phân bổ nơi đăng ký KCB BHYT hợp lý, đúng quy định; kiên quyết từ chối các chi phí không hợp lý, thẩm định chặt chẽ vượt trần vượt Quỹ; hoàn thiện kết nối dữ liệu và ứng dụng phần mềm giám định BHYT. Tăng cường kiểm tra, thanh tra các cơ sở y tế có biểu hiện lạm dụng quỹ khám, chữa bệnh BHYT, chi phí khám, chữa bệnh BHYT gia tăng bất thường; kiên quyết thu hồi chi phí KCB sử dụng sai quy định; trường hợp sai phạm lớn, có tính hệ thống thì chuyển cơ quan Công an điều tra.
Tiếp tục thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách; chi trả lương hưu, các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia và thụ hưởng đầy đủ, kịp thời và an toàn, không để xảy ra thất thoát; hoàn thành việc giao sổ cho người lao động. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp chặt chẽ với ngành Bưu điện trong việc chi trả các chế độ BHXH…/.

 

Bích Thủy

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam