Kết quả đáng khích lệ và Những nỗ lực, quyết tâm mới

31/10/2017 09:15:52
Là một địa phương miền núi cao Tây Bắc Tổ quốc điều kiện tự nhiên có những nét đặc thù, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước, Sơn La hôm nay đang khởi sắc, vươn lên. Góp sức vào những thành tựu chung ấy, công tác BHXH, BHYT dưới ánh sáng Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị đã có những đóng góp to lớn trong bảo đảm an sinh, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La đã dành cho phóng viên Tạp chí BHXH cuộc trao đổi, phỏng vấn.

Với đặc thù là một tỉnh vùng cao, biên giới, nơi có nhiều đồng bào dân tộc cùng sinh sống, Sơn La đã có bước triển khai như thế nào trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT, bảo đảm An sinh xã hội trên địa bàn nhằm đưa Nghị 21-NQ/TW đi vào cuộc sống, thưa đồng chí?

Đồng chí Hoàng Văn Chất: Sơn La là một tỉnh miền núi cao phía Tây Bắc Việt Nam, với 250 km đường biên giới. Tổng diện tích tự nhiên là 14.174 km2 bằng 37,88% tổng diện tích tự nhiên vùng Tây Bắc. Tỉnh có 12 đơn vị hành chính cấp huyện (11 huyện và 01 thành phố). Dân số toàn tỉnh đến năm 2017 là trên 1,2 triệu người gồm 12 dân tộc cùng sinh sống, kinh tế- xã hội phát triển ở mức trung bình so với các địa phương khác trên cả nước. Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc Sơn La trong những năm qua vẫn luôn phấn đấu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao mức sống bình quân, bảo đảm An sinh xã hội, thay đổi diện mạo của tỉnh nhà. Ngay sau khi Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020 được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 02/05/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 19/06/2013 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình hành động của UBND tỉnh được triển khai tới tất cả các ban, ngành, đoàn thể và UBND huyện, thành phố. Các ban, ngành của tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT để nâng cao nhận thức cho người dân. Huyện ủy, Thành ủy, UBND các huyện, thành phố đều ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết.
Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối doanh nghiệp, Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chi cục Thi hành án dân sự tỉnh, Cục Thuế, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh… đều có chương trình tăng cường phối hợp cùng BHXH tỉnh trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Thông qua việc tổ chức phổ biến, quán triệt và ban hành các văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết đã tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Sau 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhân dân, chủ doanh nghiệp, người lao động về BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến khá tích cực. Các cấp ủy, chính quyền cơ bản đã xác định được trách nhiệm của mình trong công tác tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT; chủ doanh nghiệp và người lao động và nhân dân đã chủ động trong việc tìm hiểu nắm bắt các quy định về chính sách BHXH, BHYT để thực hiện đúng quy định.


Ý kiến của đồng chí cho thấy, sự vào cuộc quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND đã tạo ra chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp, ủy, chính quyền. Xin đồng chí cho biết những kết quả cụ thể sau 05 năm triển khai Nghị quyết của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT trong sự nghiệp đảm bảo An sinh xã hội trên địa bàn tỉnh?

Đồng chí Hoàng Văn Chất: Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành có ý nghĩa chiến lược và tầm ảnh hưởng sâu rộng, pháp luật BHXH, BHYT cũng ngày càng hoàn thiện với những yêu cầu mới cao hơn, đòi hỏi sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị. Tại địa bàn tỉnh Sơn La, với sự đồng thuận, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Nghị quyết của Đảng đã từng bước đi vào thực tiễn cuộc sống, từ tỉnh đến thành phố, huyện, xã, phường, thị trấn và đến cả bản, tiểu khu, tổ dân phố. Người sử dụng lao động đã hiểu đầy đủ hơn về trách nhiệm trong việc tuân thủ pháp luật về thực hiện chế độ BHXH, BHYT cho người lao động. Nhận thức của nhân dân, người lao động, học sinh, sinh viên về quyền và trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT đã thay đổi căn bản, người lao động đã thấy rõ trách nhiệm và đòi hỏi người sử dụng lao động thực hiện chính sách để tự bảo vệ quyền lợi của mình, nhân dân đã tích cực tham gia BHYT để phòng bệnh và chia sẻ với cộng đồng. Đối tượng tham gia tăng qua các năm, đặc biệt là tăng đối tượng tham gia BHYT; nợ BHXH, BHYT trong tầm kiểm soát, hàng năm chỉ dưới 2%; công tác giải quyết chế độ cho người lao động kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng; quyền lợi cho người tham gia BHYT đảm bảo; công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường kịp thời xử lý những sai phạm trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT.
Cụ thể, năm 2013 số người tham gia BHXH bắt buộc là 60.458 người, đến 08 tháng đầu năm 2017 là 62.475 người. Số người tham gia BHXH tự nguyện năm 2013 là 1.174 người đến 08 tháng đầu năm 2017 là 2.469  người. Số người tham gia BHYT năm 2013 là 1.034.047 người, thì đến 08 tháng đầu năm 2017 là 1.166.912 người, đạt 95,3% dân số toàn tỉnh, đạt và vượt chỉ tiêu theo kế hoạch thực hiện Nghị quyết 21 là 93,4% dân số toàn tỉnh và vượt chỉ tiêu theo kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Sơn La tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 năm 2016 là 94,3% dân số toàn tỉnh. Tổng số thu từ năm 2013 đến hết 31/8/2017 là 7.158.871 triệu đồng, hàng năm số thu đều đạt và vượt từ 2 - 5% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao (Năm 2013 thu 1.346.378 triệu đồng, đạt 105,65% kế hoạch; năm 2014 thu 1.522.246 triệu đồng, đạt 103,5% kế hoạch; năm 2015 thu 1.519.016 triệu đồng, đạt 102,12% kế hoạch; năm 2016 thu 1.631.344 triệu đồng, đạt 106,57% kế hoạch; 08 tháng đầu năm 2017 thu 1.139.887 triệu đồng).
Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được thực hiện kịp thời, đúng thời gian quy định, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT. 08 tháng đầu năm 2017 tổng số lao động tham gia BHXH đã cấp sổ BHXH là 2.645 sổ; tổng số thẻ BHYT phát hành có giá trị sử dụng là 1.166.912 thẻ. Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT phân cấp đến cấp huyện góp phần thực hiện cải cách hành chính trong công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đặc biệt là việc triển khai giao dịch điện tử tới tất cả các đơn vị sử dụng lao động, cơ quan đơn vị đã đem lại sự hài lòng đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị và người dân. Từ 2013 đến 31/8/2017, BHXH tỉnh đã xét duyệt hưởng các chế độ BHXH cho 114.419 lượt người (trong đó hưởng BHXH hàng tháng là 8.113 người, hưởng trợ cấp một lần 9.562 người, trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe là 95.973 lượt người). Hàng tháng lập danh sách và phối hợp với Bưu điện chi lương hưu, trợ cấp BHXH cho trên 28 nghìn người, với số tiền chi hàng tháng gần 100 tỷ đồng. Những năm qua, cùng với chính sách thông tuyến huyện và điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế, chất lượng khám, chữa bệnh cho người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh được nâng lên, người tham gia BHYT cơ bản được Quỹ BHYT thanh toán chi phí khám, chữa bệnh theo quy định. Từ năm 2013 đến hết ngày 31/08/2017, toàn tỉnh thực hiện chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho 4.219.891 lượt bệnh nhân tham gia BHYT, với tổng chi phí là 2.008,7 tỷ đồng, góp phần đảm bảo An sinh xã hội cho người dân.

Sau gần 05 năm đưa Nghị quyết số 21 vào cuộc sống, Sơn La đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ; đồng chí cho biết nhiệm vụ, giải pháp của địa phương để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển BHXH, BHYT theo tinh thần Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị?

Đồng chí Hoàng Văn Chất: Để đạt được mục tiêu đến năm 2020 theo Nghị quyết 21-NQ/TW cần sự vào cuộc của các ngành, các cấp đẩy mạnh tuyên truyền về quyền và lợi ích của việc tham gia BHXH, BHYT theo Kế hoạch của Tỉnh ủy; Quyết định của UBND tỉnh ban hành về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, đẩy nhanh diện bao phủ BHXH, BHYT; phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh sẽ có khoảng 15% lực lượng lao động tham gia BHXH; có khoảng 10% lực lượng lao động tham gia BHTN và 95,7% dân số tham gia BHYT theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/06/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo UBND các cấp trong việc thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật, các chương trình, mục tiêu, kế hoạch về BHXH, BHYT. Giao Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo cơ quan thông tấn báo chí tích cực tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT. Tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH, BHYT thông qua hội nghị báo cáo viên đối với hệ thống chính trị cơ sở. HĐND, UBND tỉnh xây dựng cơ chế hỗ trợ đóng BHYT các đối tượng học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, hộ gia đình. Chỉ đạo các cấp, các ngành trong việc thực hiện chính sách và xác định công tác BHXH, BHYT là nhiệm vụ chung của toàn xã hội. Quy định việc chấp hành chính sách pháp luật về BHXH, BHYT là một trong những tiêu chí xét khen thưởng hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị.
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể các cấp, UBND huyện, thành phố với cơ quan BHXH bằng quy chế và các quy định hiện hành. Nâng cao năng lực tổ chức triển khai thực hiện, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng lao động, người dân tham gia BHXH, BHYT; tăng cường chất lượng KCB, đảm bảo quyền lợi của người có thẻ BHYT, đảm bảo Quỹ khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh được sử dụng hợp lý, đúng chính sách, đáp ứng nhu cầu KCB của nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT tới từng nhóm đối tượng cụ thể nhằm nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Hằng năm thực hiện giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN phù hợp, theo hướng gắn trách nhiệm của chính quyền địa phương. Thực thi chính sách hỗ trợ để tạo thói quen tham gia BHXH tự nguyện. Gắn việc tham gia BHXH cho tất cả người lao động trong doanh nghiệp là một trong những điều kiện để doanh nghiệp được hưởng các chương trình ưu đãi của Nhà nước…/.


Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!
 Bích Thủy (thực hiện)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam