Kết quả đạt được & bài học kinh nghiệm tại Quảng Nam

11/01/2017 17:16:15

   Quảng Nam là một tỉnh có địa bàn rộng, gồm 18 đơn vị hành chính cấp huyện: 02 thành phố, 01 thị xã và 15 huyện, trong đó có 9 huyện miền núi; với diện tích tự nhiên của tỉnh là 10.406 km2, dân số gần 1,49 triệu người. Điều kiện kinh tế, xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn với gần 80% dân số dựa vào sản xuất nông nghiệp. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn như vậy, nhưng trong những năm qua tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, nhất là sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020.

   Để nhanh chóng đưa Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị đến với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh; BHXH tỉnh đã phối hợp với Ban Tuyên giáo tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Chương trình số 23-CTr/TU ngày 05/3/2013 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW và tổ chức Hội nghị tuyên truyền Nghị quyết số 21-NQ/TW và Chương trình số 23-CTr/TU đến Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, các hội, đoàn thể, các đơn vị trường học và lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố. Sau đó, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1436/KH-UBND ngày 26/4/2013 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình số 23-CTr/TU của Tỉnh ủy. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; các thành ủy, thị ủy, huyện ủy, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã ban hành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị, trong đó đề ra các chỉ tiêu cụ thể về độ bao phủ BHXH, BHYT đối với lực lượng lao động và nhân dân trên địa bàn, đồng thời đề ra các giải pháp cụ thể để đạt được mục tiêu đề ra. Nhờ đó, chính sách BHXH, BHYT đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo rất quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở.

   Với vai trò là cơ quan triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; BHXH tỉnh đã chủ động trong công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc ban hành các văn bản chỉ đạo cũng như tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị đến mọi tầng lớp nhân dân. Về phần mình, BHXH tỉnh đã cụ thể hóa những chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao bằng những nội dung và các giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết 21, Chương trình số 23-CTr/TU đã đề ra. Ngay trong năm 2013, BHXH tỉnh đã phát động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị trong toàn đơn vị, giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho từng huyện, thị xã, thành phố trong từng năm nhằm nâng cao nhận thức và xác định nhiệm vụ trọng tâm của các phòng chuyên môn, BHXH các huyện, thị xã, thành phố và tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị; tạo ra sự đồng thuận và quyết tâm chính trị cao; phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, kế hoạch được giao; góp phần cùng toàn Ngành đạt được mục tiêu đã nêu trong Nghị quyết 21của Bộ Chính trị.

    Kết quả đạt được sau 4 năm thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị:

   Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sau 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực về số người tham gia, số thu và số lượng người được thủ hưởng.

   Đến hết năm 2016, toàn tỉnh có 157.291 người tham gia BHXH, tăng 42.173 so với cuối năm 2012 (tăng 36,64%); có 138.950 người tham gia BHTN, tăng 47.925 người so với cuối năm 2012, chiếm 89,7% tổng số người tham gia BHXH bắt buộc và 1.380.477 người tham gia BHYT, tăng 267.887 người so với cuối năm 2012, chiếm khoảng 91% dân số toàn tỉnh, cao hơn 2% so tỷ lệ bao phủ BHYT Chính phủ giao năm 2016.

   Cùng với sự tăng lên nhanh chóng số người tham gia, thì số thu BHXH, BHYT, BHTN cũng tăng rất nhanh. Năm 2016, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN toàn tỉnh là 2.898,98 tỷ đồng, tăng 1.318,2 tỷ đồng (83,4%) so với năm 2012; tổng số tiền chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN trên 2.400 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần (2,06 lần) so với năm 2012 với tổng số lượt người được thụ hưởng các chế độ là 3.014.905 lượt, tăng 32% so với năm 2012.

   Đặc biệt, Quảng Nam là tỉnh chưa tự đảm bảo thu – chi ngân sách nhưng tỉnh cũng rất quan tâm đến việc thực hiện các chế độ BHXH, BHYT cho người lao động và nhân dân. Từ năm 2012, tỉnh đã trích ngân sách tham gia BHXH, BHYT tự nguyện cho tất cả cán bộ không chuyên trách ở các xã, phường, thị trấn; tham gia BHYT tự nguyện cho cán bộ chủ chốt ở các thôn, tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh. Ngoài ra, tỉnh đã hỗ trợ 30% (ngoài mức hỗ trợ 70% của Trung ương) mức đóng BHYT cho đối tượng hộ cận nghèo tham gia BHYT (người cận nghèo được cấp thẻ BHYT miễn phí). Do vậy, trong những năm qua, 100% hộ gia đình cận nghèo, cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ chủ chốt cấp thôn đều được cấp thẻ BHYT. Nhờ đó, các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo đã được KCB kịp thời, giảm gánh nặng về kinh tế khi không may bị ốm đau, bệnh tât; cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ cấp thôn có được sự động viên kịp thời, yên tâm công tác.

   Để phục vụ đối tượng ngày càng tốt hơn, BHXH tỉnh đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng với các giải pháp cụ thể như: thực hiện tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” tại BHXH tỉnh và 18/18 BHXH cấp huyện, ưu tiên đầu tư trang thiết bị và con người cho bộ phận “một cửa”; xây dựng và ban hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 áp dụng tại BHXH tỉnh và BHXH cấp huyện; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và hoạt động nghiệp vụ, dành kinh phí để trang bị máy móc thiết bị đầu cuối, đường truyền, xây dựng một số phần mềm nội bộ để phục vụ công tác chuyên môn. Từ đầu năm  2015, bên cạnh hình thức tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan BHXH tỉnh và BHXH cấp huyện; BHXH tỉnh đã ký hợp đồng với Bưu điện tỉnh để tiếp nhận và chuyển trả kết quả hồ sơ về BHXH, BHYT trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thông qua dịch vụ chuyển phát của Bưu điện. Điều này đã tạo thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân. BHXH tỉnh và BHXH cấp huyện tích cực phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ I_VAN hỗ trợ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để triển khai giao dịch điện tử. Đến nay, gần 100% đơn vị sử dụng lao động đã thực hiện các giao dịch điện tử đối với hồ sơ thu nộp BHXH, BHYT, BHTN và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Ngoài ra, bên cạnh việc tư vấn trực tiếp tại các cơ quan BHXH, qua điện điện thoại, BHXH tỉnh đã mở thêm chuyên mục Hỏi - Đáp trên Website của Bảo hiểm xã hội tỉnh nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của bạn đọc, người lao động và đơn vị SDLĐ tìm hiểu về chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN,

   Một số bài học kinh nghiệm:

   Để Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị có sức lan tỏa, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội và cả hệ thống chính trị thì những bài học được rút ra là:

  Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW. Thực tế, nhiều nơi cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện, có kế hoạch cụ thể, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết thì hoạt động BHXH, BHYT nơi đó đạt hiệu quả cao.

  Hai là, chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân về công tác BHXH, BHYT để họ tự quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mình theo quy định của pháp luật.

  Ba là, phát triển hệ thống BHXH, BHYT đồng bộ với phát triển các dịch vụ xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT.

  Bốn là, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đối mới tác phong, lề lối làm việc và phong cách phục vụ đối tượng; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính, tập trung vào việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, xây dựng hệ thống BHXH, BHYT hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả cao nhằm tạo thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam