Khẳng định vị trí trụ cột chính của hệ thống An sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

06/01/2020 18:45:46
Là một địa bàn còn gặp nhiều khó khăn về phát triển kinh tế, xã hội, tuy nhiên Bạc Liêu đã đạt được những kết quả nhất định trong thực hiện các chính sách An sinh xã hội, trụ cột là BHXH, BHYT.

Xác định thực hiện cải cách BHXH, mở rộng diện bao phủ BHXH trong giai đoạn hiện nay là hết sức quan trọng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Ngay khi Nghị quyết 28/NQ-TU ban hành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Tỉnh ủy Bạc Liêu đã ban hành Chương trình số 28-Ctr/TU về thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TU; UBND tỉnh ban hành kế hoạch 106/KH-UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 28/NQ-CP và công văn số 88/UBND-KGVX về việc phối hợp triển khai chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên đia bàn tỉnh. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành và BHXH tỉnh tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và người lao động trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt nội dung chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Nghị quyết 28-NQ/TW. 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã tham gia tiếp xúc cử tri tại 32 điểm trên địa bàn tỉnh để kịp thời giải đáp các thắc mắc, giúp nhân dân hiểu rõ hơn về các chế độ, chính sách của Nhà nước, đặc biệt là những quy định về chính sách BHXH, BHYT, đồng thời vận động nhân dân tích cực tham gia BHXH, BHYT.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố đã đưa chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đồng thời, đề nghị BHXH tỉnh chủ động phối hợp với Bưu điện, Cục Thuế tỉnh rà soát và tiếp tục vận động chủ sử dụng lao động tham gia BHXH cho người lao động của mình, đảm bảo không để họ bị thiệt thòi quyền lợi về  BHXH, BHYT.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, thanh tra pháp luật BHXH, BHYT, tăng cường công tác đối thoại với chủ sử dụng lao động để giúp họ hiểu về chính sách pháp luật BHXH. Với những biện pháp trên, qua hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW nhận thức của cấp ủy chính quyền đến người dân, người lao động về chính sách pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã có những chuyển biến rõ nét, thể hiện ở kết quả: Tổng số đơn vị tham gia BHXH, BHYT bắt buộc năm 2019 là 1.310 đơn vị, tăng 97 đơn vị so với năm 2018. Số người tham gia BHXH năm 2019 là 38.649 người, tăng 525 người (tăng 1,38%) so với năm 2018, đặc biệt số người tham gia BHXH tự nguyện năm 2019 là 2.765 người, tăng 1.617 người (tăng 140,85%) so với năm 2018,  tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 87,98%, tăng 2,45% so với năm 2018. Đáng chú ý, Bạc Liêu là một trong số ít các tỉnh có chính sách hỗ trợ hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo (mức quy định của Nhà nước là 70%).

Mặc dù đạt nhiều kết quả tích cực, song vẫn còn một số khó khăn như: Công tác thông tin, tuyên truyền ở một số cơ sở chưa thường xuyên; một số địa phương, đơn vị chưa quan tâm chỉ đạo thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN; ý thức chấp hành luật về BHXH, BHYT, BHTN của một bộ phận người sử dụng lao động chưa cao; tình trạng chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN vẫn xảy ra,…

Trong thời gian tới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ tăng cường chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách có liên quan đến công tác BHXH, BHYT nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và xã hội về vai trò, tầm quan trọng của BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội.

Để phát huy kết quả đạt được và phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu về tỷ lệ BHYT và BHXH mà Chính phủ quy định. Tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách BHXH đến người sử dụng lao động, người lao động tại doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh để họ hiểu rõ quyền và lợi ích khi tham gia BHXH, từ đó yêu cầu, vận động tham gia. Đồng thời, tổ chức các cuộc Hội nghị, Tọa đàm, Đối thoại trực tiếp giữa cơ quan BHXH và người lao động tại doanh nghiệp, địa bàn dân cư và tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH đến mọi người dân.

- Tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo hiểm

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Thống kê, Thuế và Bảo hiểm xã hội thực hiện liên thông, kết nối, chia sẻ dữ liệu để nắm bắt chính xác số doanh nghiệp, tình hình hoạt động và số lao động thuộc diện phải tham gia BHXH, BHTN để quản lý, theo dõi và lập kế hoạch tổ chức thu hoặc yêu cầu người sử dụng lao động và người lao động tham gia đầy đủ theo quy định. Sở Tài chính cân đối ngân sách và báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí ngân sách để thực hiện phát triển đối tượng BHXH, BHTN và BHXH tự nguyện hàng năm trên cơ sở dự toán; đồng thời, đề nghị các Sở, Ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế vận động, khuyến khích các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân và địa phương hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ cận nghèo.

+ Chỉ đạo UBND cấp huyện Đưa mục tiêu thực hiện kế hoạch, tỷ lệ bao phủ BHXH vào chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương.

- Ngành BHXH tăng cường phối hợp với Ủy ban mặt trận tổ quốc, tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật việc làm, Luật BHXH, BHYT, các chế độ, chính sách liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN nhất là BHYT HSSV, BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ và các tầng lớp nhân dân về chính sách BHXH.

- Chỉ đạo BHXH cấp huyện phối hợp với các ngành có liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đến doanh nghiệp, người lao động và nhân dân tham gia BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo chỉ tiêu theo lộ trình kế hoạch đề ra.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra tình hình chấp hành pháp luật lao động của các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động đóng trên địa bàn, đảm bảo người lao động được tham gia BHXH, BHYT theo Luật; đẩy mạnh thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, tập trung các doanh nghiệp chưa đóng, trốn đóng, nợ đóng kéo dài; kịp thời báo cáo với UBND tỉnh những doanh nghiệp cố tình vi phạm chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

 - Kịp thời tuyên dương khen thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác BHXH, BHYT, BHTN. Đồng thời, phê bình nhắc nhở các tập, cá nhân chưa thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm trên địa bàn tỉnh./.

Đồng chí Lâm Thị Sang- Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam