Khánh Hòa: Phát động Phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025

18/06/2020 14:19:03
BHXH tỉnh Khánh Hòa vừa phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025. Phong trào thi đua với các nội dung hướng tới nhiệm vụ trọng tâm là tìm mọi giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả các Quỹ bảo hiểm; tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, ứng dụng CNTT; nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo quyền lợi, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN; xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp.

BHXH tỉnh Khánh Hòa khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có có thành tích xuất sắc trong công tác thi đua giai đoạn 2015 - 2019

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua khen thưởng giai đoạn 2015 - 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025, đồng chí Lê Hùng Chính - Phó Giám đốc Quản lý Điều hành BHXH tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, thời gian qua, phong trào thi đua trong cơ quan BHXH tỉnh Khánh Hòa được tổ chức thường xuyên, rộng khắp với nhiều hình thức phong phú. Với nhận thức đúng về vai trò của công tác thi đua, khen thưởng; chủ đề, nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị của Ngành; mục tiêu thi đua rõ ràng. Cụ thể, các phong trào thi đua trong Ngành đã thực sự động viên CCVC và người lao động tích cực phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời hưởng ứng, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước và Chính phủ phát động. Thi đua, khen thưởng thực sự trở thành nguồn động lực quan trọng để BHXH tỉnh liên tục hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ, góp phần to lớn vào sự phát triển và ổn định an sinh xã hội của đất nước.

Theo đó, công tác thu quỹ năm nào cũng vượt kế hoạch và năm sau cao hơn năm trước từ 7 đến 14%. Công tác chi trả các chế độ BHXH đảm bảo đúng, kịp thời cho các đối tượng thụ hưởng, lượt người hưởng và số tiền chi trả năm sau đều cao hơn năm trước. Việc cấp và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT cho người lao động và các đối tượng tham gia kịp thời, đảm bảo quyền lợi. Từ đó, số người tham gia tăng nhanh, các đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm sau luôn tăng cao hơn năm trước. Tỷ lệ bao phủ BHYT của tỉnh tăng qua các năm từ 4 đến 9% mỗi năm. Bên cạnh đó, qua kết quả khảo sát cho thấy, mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân về việc cung cấp dịch vụ hành chính công thông qua bộ phận một cửa tại BHXH tỉnh cũng như BHXH cấp huyện ngày càng được nâng cao, từ 71,9% năm 2016 tăng lên 80,62% năm 2019. Năm 2019, chỉ số xếp hạng cải cách hành chính của đơn vị là 88,88%, đạt loại tốt.

Theo BHXH tỉnh, thông qua việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua, đã có nhiều sáng kiến, giải pháp mới được áp dụng trong công tác quản lý, chuyên môn nghiệp vụ mang lại lợi ích thiết thực, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác. Cụ thể, đã có 121 sáng kiến được công nhận ở cấp cơ sở, trong đó được BHXH Việt Nam công nhận 3 sáng kiến cấp ngành, phê duyệt 1 đề tài là nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở; có 43 lượt tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”; 8 cờ thi đua của BHXH Việt Nam; 1 cờ thi đua của UBND tỉnh; 116 lượt cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; 1 danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp ngành…

Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, thực hiện vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, lập nhiều thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; BHXH tỉnh Khánh Hòa phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 – 2025 với chủ đề: “Công chức, viên chức và người lao động Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2020 – 2025

Phong trào thi đua với các nội dung hướng tới nhiệm vụ trọng tâm là tìm mọi giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT), BHTN; quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả các Quỹ bảo hiểm; tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, ứng dụng CNTT; nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo quyền lợi, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN; xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp.

Nội dung phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu như: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng về thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, khơi dậy sức mạnh và sự sáng tạo của CCVC nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao; kịp thời sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, phát hiện và lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh và nhân rộng.

Phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN hàng năm do BHXH Việt Nam giao; hạn chế tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN nhằm giảm tỷ lệ nợ xuống dưới tỷ lệ bình quân của cả nước.

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành và khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, phấn đấu đến cuối năm 2025 có khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; khoảng 95% số dân trên địa bàn tham gia BHYT.

Giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời và đúng quy định; hằng năm phấn đấu đạt chỉ tiêu về chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; đẩy mạnh các biện pháp nhằm ngăn ngừa và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, các hành vi vi phạm chế độ chính sách, lạm dụng, trục lợi, gây thất thoát quỹ BHXH, BHYT, BHTN; sử dụng an toàn, hiệu quả các Quỹ bảo hiểm.

Thực hiện giám định chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT trên Hệ thống thông tin giám định BHYT đạt chất lượng; tích cực tham gia thẩm định giá dịch vụ y tế và các hoạt động đấu thầu thuốc, vật tư y tế theo chỉ đạo BHXH Việt Nam; phối hợp với ngành Y tế tăng cường công tác kiểm tra kịp thời, phát hiện, ngăn chặn các trường hợp lạm dụng, trục lợi quỹ KCB BHYT, phấn đấu cân đối quỹ BHYT hàng năm.

Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN; chú trọng tuyên truyền đến nhóm đối tượng là người tham gia BHXH tự nguyện và người tham gia BHYT hộ gia đình. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và thanh tra, kiểm tra liên ngành; giám sát việc thực hiện BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, tăng cường ứng dụng có hiệu quả các giải pháp CNTT trong quản lý các hoạt động nghiệp vụ của Ngành; hoàn thiện cơ sở dữ liệu, liên thông dữ liệu các phần mềm nghiệp vụ; thực hiện kết nối liên thông dữ liệu với các bộ, ngành; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; thực hiện 100% giao dịch điện tử, dịch vụ qua bưu chính; từng bước nâng cao chất lượng hoạt động và phục vụ người dân, doanh nghiệp, nâng cao mức độ hài lòng của người tham gia BHXH.

Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH tỉnh theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ CCVC trung thành, trách nhiệm, sáng tạo, tận tụy và gương mẫu; cương quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến” , “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ, quy chế làm việc, chấp hành nghiêm túc Chỉ thị số 23-CT/UBND của UBND tỉnh, nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của Ngành đối với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Tổ chức tốt phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, các phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt do BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh phát động; gắn các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu thi đua đã đề ra. Đẩy mạnh công tác phát hiện, xây dựng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến; khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu.

 Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, người đứng đầu trong công tác thi đua, khen thưởng. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, vận động CCVC tích cực tham gia các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến trong công tác tham gia quản lý, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành, xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, trong sạch vững mạnh; Tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng, nâng cao trách nhiệm của các thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng để công tác thi đua khen thưởng đạt được hiệu quả cao./.

N.Thành

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam