Khánh Hòa: Vận động doanh nghiệp mua thẻ BHYT tặng học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn

20/11/2019 10:50:44
Phối hợp vận động cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân, tập thể trong và ngoài nước mua BHYT tặng học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong toàn tỉnh – là một trong những nội dung UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu BHXH tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND các huyện thị xã thành phố thực hiện tại Công văn số 11289/UBND-KGVX về việc Chỉ đạo triển khai công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019 - 2020.

(Ảnh minh họa)

Năm học 2018 – 2019, Khánh Hòa có 238.088/245.886 học sinh, sinh viên tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 96,83%. Trong đó, TOP05 huyện có tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT cao là Khánh Vĩnh (100%), Khánh Sơn (99,53%), Cam Ranh (98,22%), Cam Lâm (99,16%), Ninh Hòa (99,14%). Trong năm học, có 151.662 lượt học sinh, sinh viên khám, chữa bệnh BHYT với tổng chi phí hơn 43 tỷ đồng. Để tiếp tục triển khai công tác BHYT học sinh, sinh viên, hướng tới mục tiêu phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT – tại Công văn số 11289/UBND-KGVX, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên tham gia BHYT nhằm đảm bảo quyền lợi khám, chữa bệnh của học sinh, sinh viên; phát hành thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên kịp thời, đúng thời gian quy định; hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, tổ chức thực hiện chế độ BHYT đảm bảo nhanh chóng, đơn giản, thuận tiện cho Nhà trường, học sinh, sinh viên; xác định và chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu, kinh phí thù lao thu đầy đủ, kịp thời cho Nhà trường khi cơ quan BHXH nhận đủ các hồ sơ theo quy định; tổng hợp, đề xuất khen thưởng đối với đơn vị, cá nhân có những thành tích, đóng góp trong việc vận động, tuyên truyền, hỗ trợ đối với việc tham gia BHYT của học sinh, sinh viên.

Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh trong việc chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trường học trong toàn tỉnh tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm Luật BHYT, phấn đấu tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT đạt 100%. Giao trách nhiệm cho Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học trực thuộc tổ chức vận động, tuyên truyền để học sinh, sinh viên tham gia BHYT đầy đủ. Căn cứ tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT của các phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc làm cơ sở đề xuất BHXH tỉnh đề nghị UBND tỉnh khen thưởng. Phối hợp với cơ quan BHXH vận động cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân, tập thể trong và ngoài nước mua BHYT tặng học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong toàn tỉnh; đồng thời, hướng dẫn Phòng Giáo dục và Đào tạo các trường học thống kê số học sinh không có khả năng tham gia BHYT để có kế hoạch vận động tại chỗ (Hội Cha mẹ học sinh, doanh nghiệp, nhà hảo tâm) hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các em. Phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trường học ký hợp đồng với trạm y tế xã, phường hỗ trợ chuyên môn trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, phối hợp trong công tác chỉ đạo hướng dẫn nhân viên y tế trường học được thực hành tại các bệnh viện tuyến huyện trở lên đủ thời gian xét, cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh theo quy định của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, giao Sở Y tế, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao quan tâm chỉ đạo, triển khai có hiệu quả công tác BHYT cho học sinh, sinh viên. Trong đó, Sở Y tế tăng cường đầu tư về nhân lực, trang thiết bị cần thiết cho các cơ sở khám, chữa bệnh, nhất là các trạm y tế xã, phường, thị trấn nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người tham gia BHYT, chỉ đạo trạm y tế xã, phường ký hợp đồng hỗ trợ chuyên môn trong chăm sóc sức khỏe ban đầu nếu nhà trường có nhu cầu...; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội giao trách nhiệm cho các trường Trung cấp nghề trực thuộc tổ chức vận động, tuyên truyền để học sinh, sinh viên tham gia BHYT đầy đủ, căn cứ tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT của các trường Trung cấp nghề trực thuộc làm cơ sở đề xuất BHYT tỉnh đề nghị UBND tỉnh khen thưởng; UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các trường tham gia đầy đủ BHYT học sinh, sinh viên, phấn đấu tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT đạt 100%...

Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam