Khó khăn trong thực hiện BHXH tự nguyện tại Phú Thọ

11/04/2017 17:01:33
Được triển khai thực hiện từ năm 2009, đến hết tháng 12/2016, sau 07 năm thực hiện, Phú Thọ có 7.217 người tham gia BHXH tự nguyện - đây là kết quả rất khiêm tốn so với tiềm năng trên địa bàn tỉnh.

Tham gia BHXH tự nguyện góp phần giảm bớt khó khăn, rủi ro khi về già, bảo đảm thu nhập, ổn định cuộc sống khi hết tuổi lao động cho đối tượng tham gia. Tuy nhiên, thực tế số người tham gia BHXH tự nguyện tại Phú Thọ còn thấp, người tham gia BHXH tự nguyện chủ yếu là lao động đã đóng BHXH bắt buộc nay tiếp tục đóng để hưởng lương hưu. BHXH tự nguyện chưa hấp dẫn người tham gia do nhiều nguyên nhân: BHXH tự nguyện là chính sách mới nên người dân chưa quan tâm nhiều và chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của chính sách; mức đóng BHXH tự nguyện còn cao, trong khi đó đa phần người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là người làm nghề tự do, người nông dân, việc làm không ổn định, thu nhập thấp; các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo… lại không được hỗ trợ gì khi tham gia BHXH tự nguyện; một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa thực sự coi trọng công tác công tác BHXH tự nguyện, cho đây là nhiệm vụ riêng của Ngành BHXH, chưa quan tâm sâu sắc vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về BHXH, chưa có giải pháp cụ thể để tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện; việc triển khai quy định mới còn vướng mắc do việc ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện của các Bộ, Ngành liên quan còn chậm; công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT tuy có nhiều đổi mới nhưng chưa thường xuyên liên tục và sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là người lao động tự do, người lao động trong các gia đình hộ nông, lâm nghiệp, hình thức tuyên truyền chưa phong phú; phạm vi đối tượng tham gia BHXH tự nguyện theo quy định là khá rộng  trong đó có những người có điều kiện kinh tế nhưng việc phát triển đối tượng chưa tương xứng với tiềm năng do nhận thức của người dân về BHXH tự nguyện còn nhiều hạn chế; phạm vi quyền lợi được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện còn ít (chỉ gồm hai chế độ là hưu trí và tử tuất) nên người dân chưa mặn mà với việc tham gia; thu BHXH tự nguyện được thực hiện thông qua đại lý bưu điện, cán bộ đại lý kiêm nhiệm, kiến thức, kinh nghiệm về BHXH chưa sâu, rộng nên việc tuyên truyền, đi khai thác đối tượng tham gia vẫn còn nhiều hạn chế, thậm chí có lúc, có nơi còn hiện tượng một số đại lý do khối lượng công việc lớn nên không nhiệt tình giải đáp, vận động đối tượng tham gia BHXH tự nguyện...

Thẳng thắn nhìn nhận những vướng mắc, hạn chế trên, BHXH tỉnh Phú Thọ đã chủ động, tích cực thực hiện một số giải pháp nhằm từng bước thay đổi nhận thức của các nhà quản lý và người dân về chính sách BHXH tự nguyện. Thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo công tác BHXH, BHYT nói chung, BHXH tự nguyện nói riêng, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 21- NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020. Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động số 31-Ctr/TU ngày 25/01/2013 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 885/KH-UBND ngày 21/3/2013 của UBND tỉnh để thực hiện Nghị Quyết số 21-NQ/TW. Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo Thực hiện chính sách BHXH, BHYT toàn dân tỉnh Phú Thọ và ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo. 13/13 huyện, thành, thị thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT toàn dân cấp huyện.  Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách BHXH đến tất cả các đối tượng, ở các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân. Phối hợp với các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đưa tin bài tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông về Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Phối hợp Liên đoàn lao động, Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật BHXH, đối thoại với đơn vị sử dụng lao động, người lao động về quyền lợi và trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT; phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội thi nông dân với chính sách BHXH, BHYT.. Phối hợp với một số đơn vị sử dụng lao động tổ chức Hội nghị đối thoại với người lao động. Tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin BHXH, BHYT Quý I và Quý III/2016. Tuyên truyền về BHXH, BHYT trước và trong các buổi chiếu phim lưu động tại các huyện xa. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về BHXH nói chung, BHXH tự nguyện nói riêng. Ký kết các Chương trình, quy chế phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở LĐTB&XH, LĐLĐ tỉnh, Hội Nông dân, Hội phụ nữ trong đó tuyên truyền, vận động hội viên tham gia BHXH tự nguyện, BHYT, thực hiện đúng chính sách BHXH, BHYT là một nội dung cơ bản.

Năm 2017, BHXH tỉnh Phú Thọ chủ trương mở rộng hệ thống đại lý bán BHXH tự nguyện để tạo thuận lợi nhất cho người dân khi tham gia. BHXH tỉnh đang tiến hành phối hợp với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ để đào tạo kiến thức và kỹ năng tuyên truyền, vận động đối tượng; cấp thẻ nhân viên đại lý cho các hội viên qua đó, nâng số nhân viên đại lý bán BHXH tự nguyện từ 406 người của hệ thống Bưu điện dự kiến lên trên 1.000 người. Để việc khai thác đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đạt hiệu quả, mỗi cán bộ BHXH phải là một tuyên truyền viên tích cực, am hiểu về tính ưu việt của chế định BHXH tự nguyện từ đó tuyên truyền, vận động đối tượng tham gia BHXH tự nguyện thành công. BHXH tỉnh đã xây dựng kế hoạch và dự kiến tổ chức Hội thi tuyên truyền viên BHXH, BHYT vào quý III/2017. Xác định người dân chỉ tham gia BHXH tự nguyện khi được phục vụ tốt, BHXH tỉnh thường xuyên quán triệt, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công tác, tập trung thực hiện linh hoạt các chính sách, cải cách thủ tục hành chính, giảm thiểu thủ tục giấy tờ cho người tham gia, giải quyết chế độ BHXH. Định kỳ hàng tháng giao kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cho BHXH các huyện, thành, thị, các đại lý. Nghiên cứu, tham mưu với UBND, HĐND tỉnh triển khai thực hiện các chính sách để từ 01/01/2018 có thể thực hiện hỗ trợ cho nhóm người nghèo và cận nghèo tham gia BHXH tự nguyện. Với quyết tâm của tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, lao động BHXH tỉnh Phú Thọ và sự nhiệt tình của hệ thống đại lý thu BHXH tự nguyện đang ngày càng mở rộng, Phú Thọ phấn đấu hết năm 2017 có trên 12.505 người tham gia BHXH tự nguyện, góp phần thực hiện lộ trình tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết 21-NQ/TW.

Kim Phượng (BHXH tỉnh Phú Thọ)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam