Khối Thi đua số I (BHXH Việt Nam): Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

17/07/2020 12:16:23
Ngày 17/7, Khối thi đua số I (BHXH Việt Nam) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020. Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng cơ quan BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Khối thi đua số I gồm 15 đơn vị tổ chức giúp việc và 02 đơn vị chuyên trách, gồm: Ban Thu, Ban Sổ - Thẻ, Ban Thực hiện Chính sách BHXH, Ban Thực hiện Chính sách BHYT, Ban Dược và Vật tư Y tế, Vụ Tài chính - kế toán, Vụ Kế hoạch và đầu tư, Vụ Thanh tra, kiểm tra, Vụ Kiểm toán nội bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Thi đua - khen thưởng, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Đầu tư quỹ, Vụ Pháp chế, Văn phòng BHXH Việt Nam, Văn phòng Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam, Văn phòng Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam. Trong đó, Vụ Tổ chức cán bộ là đơn vị Khối trưởng.

Báo cáo kết quả công tác thi đua khen thưởng 06 tháng đầu năm của Khối Thi đua số I cho thấy, ngay từ đầu năm 2020, các đơn vị trong Khối thi đua số I đã quán triệt và triển khai thực hiện các Phong trào thi đua do Chính phủ, BHXH Việt Nam phát động. Bám sát nhiệm vụ chính trị của Ngành, hưởng ứng các Phong trào thi đua, 100% các đơn vị và các công chức, viên chức đã hưởng ứng, thực hiện đăng ký thi đua, ký giao ước thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020. Đẩy mạnh phát hiện, xây dựng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến; khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu.

Công tác khen thưởng luôn được các đơn vị trong Khối quan tâm, đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch, kịp thời, trong đó đã chú trọng khen thưởng những công chức, viên chức và người lao động trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, quan tâm khen thưởng tập thể, cá nhân ở những lĩnh vực có nhiều khó khăn nhưng đã vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời kịp thời khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề đối với những tập thể, cá nhân trong toàn Ngành có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào thi đua do Khối phát động.

Năm 2020, các đơn vị trong Khối tiếp tục phát động, hưởng ứng Phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị và các phong trào thi đua chuyên đề khác, đến nay đã hoàn thành việc tổng kết phong trào thi đua về cấp mã số BHXH, cấp, đổi thẻ BHYT cho người tham gia BHXH, BHYT, qua đó đã đề xuất biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Trong 06 tháng đầu năm 2020, mặc dù bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các đơn vị trong Khối đề cao ý thức tự giác, trách nhiệm; chủ động trong tham mưu, quản lý điều hành; quyết liệt trong chỉ đạo; đoàn kết, hoàn thành đảm bảo chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, nhiệm vụ thường xuyên và các nhiệm vụ phát sinh được lãnh đạo Ngành giao.

Trong công tác thu, 06 tháng đầu năm, số người tham gia BHXH khoảng 15,144 triệu người; trong đó BHXH bắt buộc là 14,473 triệu người, đạt 90,2% kế hoạch giao (giảm 727 nghìn người so với năm 2019); BHXH tự nguyện là 670,8 nghìn người, đạt 55,9% kế hoạch giao (tăng 96,8 nghìn người so với năm 2019). BHTN là 12,716 triệu người, đạt 88,4% kế hoạch giao (giảm 713 nghìn người so với thời điểm hết năm 2019). BHYT là 85,521 triệu người (giảm 442 nghìn người so với năm 2019), đạt 97,1% kế hoạch giao, đạt tỷ lệ bao phủ 88,3% dân số. Số thu toàn Ngành đạt 45,3% kế hoạch cả năm (tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2019).

Trong công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT tính đến hết tháng 06 năm 2020, toàn Ngành cấp mới 770.267 sổ BHXH và 8.455.967 thẻ BHYT; cấp lại (do thay đổi thông tin, do mất, hỏng, gộp sổ) 782.559 sổ BHXH, 1.506.581 thẻ BHYT (do mất, hỏng), 2.621.213 thẻ BHYT (do thay đổi thông tin, nơi KCB, mã quyền lợi…). Tính đến 30/6/2020 tổng số người tham gia BHXH được cấp sổ là khoảng 15,053 triệu người đạt tỷ lệ 99,4% trên tổng số đối tượng tham gia BHXH và tổng số người tham gia được cấp thẻ BHYT là khoảng 85,5 triệu người.

Trong công tác thực hiện chính sách BHXH đã giải quyết 60.523 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng (tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2019); 454.209 người hưởng trợ cấp 1 lần (tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2019); 4.589.884 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe (giảm 11,4% so với cùng kỳ năm 2019); 474.622 người hưởng chế độ BHTN (tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2019); trong đó: 468.152 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 6.470 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

Đối với công tác thực hiện chính sách BHYT: Phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung và triển khai các văn bản, quy định mới về chính sách BHYT. Tham mưu ban hành 32 văn bản hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, trong đó có một số văn bản quan trọng như: Thanh toán chi phí KCB liên quan đến dịch bệnh do nCoV gây ra; Hướng dẫn thực hiện quyết toán chi KCB BHYT năm 2019; Hướng dẫn thanh toán tạm thời đối với phẫu thuật sử dụng phương pháp vô cảm gây tê chưa được quy định giá; Hướng dẫn thực hiện cấp kinh phí chi KCB BHYT cho cơ sở KCB BHYT…

Trong công tác Dược và Vật tư y tế: Thực hiện quản lý, sử dụng và thanh toán chi phí thuốc 6 tháng đầu năm 2020 là 19.099, 874 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ năm 2019 là 1.412,569 tỷ đồng (tương ứng giảm 7% tổng chi thuốc). Tỷ lệ chi thuốc so với tổng chi khám chữa bệnh BHYT là 37,2%. Thanh toán chi phí sử dụng VTYT chi 6 tháng đầu năm 2020 ước khoảng 5.081 tỷ đồng, chiếm 9,8% tổng chi phí KCB BHYT. Tiếp tục tham gia thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuốc của các bệnh viện và một số cơ sở y tế thuộc các Bộ, Ngành; hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch đấu thầu năm 2020-2021 đối với các thuốc do BHXH Việt Nam tổ chức đấu thầu.

Công tác tài chính - kế toán: Tham mưu ban hành kịp thời văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trong Ngành về công tác quản lý tài chính, tài sản, kế toán, chi trả các chế độ BHXH, BHTN phù hợp với các quy định hiện hành. Tổng số văn bản tham mưu ban hành trong 6 tháng đầu năm 2020 là 289 văn bản. Thực hiện tốt các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính đối với BHXH Việt Nam; thực hiện có hiệu quả công tác đầu tư quỹ theo đúng quy định của pháp luật và phương án đầu tư quỹ năm 2020 đã được Hội đồng quản lý thông qua; đồng thời, đẩy mạnh chi trả các chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân…

Công tác kế hoạch và đầu tư: 06 tháng đầu năm, thực hiện tham mưu ban hành 202 văn bản (118 văn bản hướng dẫn nghiệp vụ; 17 báo cáo gửi các Bộ, ngành; tham gia 67 văn bản góp ý gửi các đơn vị). Tổng hợp phân bổ, điều chỉnh dự toán, quyết định giao dự toán thu, chi năm 2020; tổng hợp kế hoạch đầu tư công, trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, hướng dẫn chủ đầu tư lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định. Thực hiện thẩm định các hoạt động ứng dụng CNTT, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các hoạt động ứng dụng CNTT...

Trong công tác thanh tra, kiểm tra: Tính đến tháng 6/2020, toàn Ngành đã tiến hành thanh tra chuyên ngành đóng tại 834 đơn vị; Kết quả: Phát hiện 2.371 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHTN, BHYT nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng là 18.455 triệu đồng; 9.985 lao động tham gia thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 51.785 triệu đồng. Tổng số tiền nợ BHXH BHYT BHTN của các đơn vị trước khi có Quyết định thanh tra chuyên ngành là 328.627 triệu đồng; số tiền nợ đóng các đơn vị đã nộp trong thời gian thanh tra là 98.147 triệu đồng. Ban hành 82 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền phải thu là 5.853 triệu đồng, trong đó đã thu 4.326 triệu đồng.

Công tác kiểm toán nội bộ: Xây dựng phương án điều chỉnh kế hoạch kiểm toán năm 2020 của BHXH Việt Nam trước tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Tham mưu Lãnh đạo Ngành ban hành 04 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ; tham gia ý kiến vào dự thảo 08 văn bản, đảm bảo nội dung và thời gian theo quy định. Là đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan để làm việc với Kiểm toán Nhà nước trong việc khảo sát và lập kế hoạch kiểm toán.

Công tác tổ chức cán bộ: Phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và các Bộ, Ngành có liên quan xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 01/2016/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam. Triển khai trong toàn Ngành việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhân sự, bàn giao nhiệm vụ đối với BHXH thành phố trực thuộc tỉnh về BHXH cấp tỉnh theo Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Xây dựng, hoàn thiện Đề án "Nghiên cứu, xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo đối với công chức, viên chức ngành BHXH gắn với kết quả hoạt động trên nguyên tắc tự chủ về tài chính, độc lập với ngân sách Nhà nước”…

Công tác thi đua - khen thưởng: Thực hiện tốt vai trò tham mưu, giúp việc cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH Việt Nam, Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Ngành trong công tác thi đua - khen thưởng. Tham mưu ban hành 291 văn bản về công tác thi đua, khen thưởng; phát động phong trào thi đua thường xuyên và chủ động xem xét đề xuất khen thưởng, đảm bảo khen thưởng, khuyến khích động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xứng đáng. Công tác xét duyệt hồ sơ TĐKT đảm bảo kịp thời, đúng quy định của Ngành và pháp luật về TĐKT…  

Công tác hợp tác quốc tế: Tổ chức thực hiện thành công chương trình đón tiếp Tổng thư ký Hiệp hội An sinh xã hội quốc tế (ISSA) sang thăm và làm việc với BHXH Việt Nam; Tổ chức Hội thảo quốc tế “Phát triển hệ thống an sinh xã hội bền vững - Hàm ý và cơ hội đối với Việt Nam” với sự tham gia của Lãnh đạo cấp cao ISSA và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, khu vực và hội thảo trực tuyến “Nâng cao năng lực hoạt động của Hội đồng quản lý BHXH – Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị đối với Việt Nam…

Công tác quản lý đầu tư quỹ: Thực hiện đầu tư, quản lý, theo dõi các hoạt động: mua Trái phiếu Chính phủ, đầu tư vào các Ngân hàng thương mại theo Phương án đầu tư quỹ được Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam phê duyệt. Cung cấp số liệu về quản lý và hoạt động đầu tư các quỹ cho Bộ Tài chính trong Đề án nâng cao hiệu quả đầu tư quỹ BHXH...

Công tác pháp chế: Tham gia 96 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ và các Bộ, ngành gửi lấy ý kiến. Chủ trì, tham mưu ban hành một số văn bản, tiêu biểu như Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1939/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành bảo hiểm và các dịch vụ công trên cơ sở kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa BHXH Việt Nam với các ngành liên quanˮ. Kế hoạch của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích…

Công tác văn phòng: Trong 6 tháng đầu năm 2020 đã phát hành 2582 văn bản (trong đó gửi hoàn toàn điện tử 1202 văn bản chiếm 46,55%, văn bản gửi song song bản giấy và bản điện tử 1168 văn bản chiếm 45,23%, còn lại 212 văn bản giấy chiếm 8,22%, bao gồm văn bản mật và văn bản đặc thù); tiếp nhận 14355 văn bản (trong đó 14185 văn bản ký số điện tử chiếm 98,8%, 170 văn bản giấy là các văn bản mật, chiếm 1,2%).

Công tác văn phòng Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam: Tham mưu cho Hội đồng quản lý ban hành nhiều văn bản như: Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2020; Kế hoạch giám sát của Hội đồng quản lý tại BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020. Tham mưu, giúp việc Hội đồng quản lý tổng hợp hoàn thiện các nội dung Nghị quyết của kỳ họp thường xuyên và đột xuất; chuẩn bị nội dung, kế hoạch cho công tác kiểm tra, giám sát. Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Đề án “Kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam”.

Công tác văn phòng Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam: Tham mưu, giúp việc Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng đảng; chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các tổ chức đảng trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Tính đến 15/6/2020, thẩm định, tổng hợp, tham mưu Ban Thường vụ xem xét, quyết định kết nạp 15 quần chúng ưu tú vào Đảng, chuyển đảng chính thức đối với 08 đảng viên dự bị đảm bảo kịp thời, đúng quy định; thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho 26 đảng viên; tiếp nhận 11 hồ sơ đảng viên chuyển đến; cử 16 quần chúng ưu tú đi học lớp cảm tình đảng và 21 đảng viên dự bị đi học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới; cấp thẻ đảng đối với 20 đảng viên…

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương phát biểu 

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị trong Khối đã thảo luận, đánh giá về công tác thi đua, khen thưởng; chia sẻ về những phong trào thi đua hay, hiệu quả gắn với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để đảm bảo thiết thực và đạt kết quả cao... Đồng thời, các đại biểu cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của công tác thi đua, khen thưởng trong Khối từ đó đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Khối Thi đua số I đã đạt được. Công tác thi đua đã đi vào nề nếp, được duy trì thường xuyên và liên tục, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua trên các lĩnh vực công tác. Khối đã đạt được rất nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý của Thủ tướng Chính phủ và của Ngành.

Phó Tổng Giám đốc cũng nhấn mạnh đến thành tích nổi bật của từng đơn vị trong Khối, từng mảng công việc như: Tổ chức thành công, trang trọng Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập BHXH Việt Nam; hỗ trợ, giải quyết kịp thời quyền lợi cho người dân, người lao động, doanh nghiệp trong dịch Covid-19; tổ chức thành công các đợt ra quân cao điểm phát triển người tham gia BHXH, BHYT… Những kết quả, thành tích đó có sự đóng góp to lớn của công tác thi đua, khen thưởng trong Khối.

Để triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Khối thi đua số I đạt kết quả cao trong những tháng cuối năm 2020, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương đề nghị Khối cần tiếp tục phát động các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ về chính sách BHXH, BHYT; tăng cường công tác tập huấn hướng dẫn cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở các đơn vị để tháo gỡ các khó khăn; tăng cường tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng bằng nhiều hình thức khác nhau để nâng cao hiệu quả của công tác này…

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ Thi đua của BHXH Việt Nam; danh hiệu Chiến sĩ thi đua Ngành; Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thời gian qua./.

T.Hà

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam