Khối Thi đua số I: Nỗ lực góp phần cùng toàn Ngành BHXH hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

15/01/2020 16:13:00
Sáng ngày 15/01/2020, Khối thi đua số I, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết thi đua khen thưởng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Ngành BHXH dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Khối Thi đua số I gồm các đơn vị: Vụ Tài chính- Kế toán; Vụ Kế hoạch và Đầu tư; Vụ Thanh tra- Kiểm tra; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Thi đua- Khen thưởng; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Quản lý đầu tư Quỹ; Vụ Pháp chế; Văn phòng BHXH Việt Nam; Ban Thu; Ban Sổ - Thẻ; Ban Thực hiện Chính sách BHXH; Ban Thực hiện chính sách BHYT; Ban Dược và Vật tư y tế; Vụ Kiểm toán nội bộ; Văn phòng Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam; Văn phòng Đảng uỷ cơ quan BHXH Việt Nam.

Báo cáo tại Hội nghị, đại diện đơn vị Khối trưởng Khối Thi đua số I, Vụ trưởng Vụ Thanh tra- Kiểm tra Trần Đức Long cho biết, phát huy những thành tích đạt được trong năm 2018, các đơn vị Khối thi đua số I đã bám sát phong trào thi đua yêu nước ngành BHXH năm 2019 với chủ đề “Công chức, viên chức ngành BHXH luôn nỗ lực, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo trong thực thi công vụ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019; lập nhiều thành tích hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập BHXH Việt Nam” và phong trào thi đua khối các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam năm 2019 với chủ đề “Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, lập nhiều thành tích hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập BHXH Việt Nam”.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW giai đoạn 2018-2030 với chủ đề “Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, thực hiện hiệu quả cải cách chính sách BHXH”; phong trào thi đua theo giai đoạn 2019-2025 với chủ đề “Công chức viên chức, người lao động ngành BHXH thi đua thực hiện văn hoá công sở” thực hiện theo Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường phổ biến, quán triệt thực hiện phong trào thi đua theo chuyên đề năm 2019 với chủ đề: “Quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu năm 2019 về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN”. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay và người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Kếy quả, thực hiện tổng kết phong trào thi đua chuyên đề trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, đơn vị trong Khối đã đề xuất biểu dương và khen thưởng 40 tập thể, 68 cá nhân trong và ngoài Ngành có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện. Việc triển khai tốt Luật BHXH, Luật BHYT và đạt được nhiều kết quả tiêu biểu trong các mặt, lĩnh vực công tác của Ngành, trong đó có sự đóng góp quan trọng của các đơn vị trong Khối thi đua số I.

Cụ thể, năm 2019, số người tham gia BHXH là 15,774 triệu người, bằng 100,8% so với kết hoạch Thủ tướng Chính phủ giao điều chỉnh. Số người tham gia BHYT là 85,95 triệu người, bằng 100,7% so với kế hoạch Thủ tướng giao điều chỉnh, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 89,3%, vượt chỉ tiêu về độ bao phủ theo Quyết định 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 1,8%. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN đạt 102,4%. Số dư nợ chiếm 1,58% tổng số thu, giảm 0,12% so với năm 2018.

Trong công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, thực hiện tốt công tác quản lý chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trong việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Năm 2019, toàn Ngành BHXH đã thực hiện cấp 15,687 triệu sổ BHXH, cấp 85,95 triệu thẻ BHYT. Theo số liệu trên phần mềm TST, tính đến hết năm 2019, số lượng thẻ đã rà soát bàn giao cho  người lao động trên toàn quốc là 14.051.365 sổ, đạt 99,31% trên tổng số lao động đang tham gia BHXH bắt buộc.

Ban Thực hiện chính sách BHXH đã tham mưu với Lãnh đạo Ngành tham gia 51 văn bản liên quan đến chính sách BHXH, BHTN. Thực hiện tốt công tác quản lý giải quyết hưởng các chế độ BHXH. Năm 2019, toàn Ngành giải quyết hưởng mới các chế độ BHXH hàng tháng cho 115.806 người, trong đó hưu trí là 93.986 người; giải quyết hưởng 816.531 người hưởng các chế độ một lần; giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khoẻ cho 10.982.549 lượt người hưởng.

Trong công tác thực hiện chính sách BHYT đã tích cực phối hợp với Bộ Y tế và các Bộ, Ngành có liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật cũng như ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện. Năm 2019, BHXH các tỉnh đã tổ chức ký hợp đồng KCB BHYT với 2.429 cơ sở KCB. Thực hiện thẩm định quyết toán chi phí KCB BHYT năm 2018 từ tháng 11/2019. Giao dự toán cho các tỉnh số tiền 91.000 tỷ đồng. Thẩm định số đề nghị của BHXH tỉnh, thành phố và giảm trừ qua công tác quyết toán dự kiến số tiền không đề nghị thanh toán 1.414 tỷ đồng của 63 tỉnh, thành phố.

Công tác Dược và Vật tư y tế, tham gia xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật và các Thông tư quy định về: đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; danh mục thuốc đàm phán giá; danh mục thuốc y học cổ truyền; hướng dẫn đấu thầu VTYT, hướng dẫn một số nội dung về vay vốn đầu tư, sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh liên kết cho thuê tài sản đối với các cơ sở y tế công lập…

Vụ Tài chính- Kế toán đã đề xuất và phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung cơ chế quản lý tài chính về BHXH, BHYT, BHTN và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN; kịp thời đánh giá tình hình thực hiện, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư số 20/2016/TT- BCT đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành, đặc thù của Ngành, khắc phục hạn chế, vướng mắc trong tổ chức thực hiện.

Vụ Thanh tra- Kiểm tra đã chủ trì thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn 09 tỉnh. Đồng thời, cử cán bộ phối hợp thực hiện thanh tra liên ngành việc thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn 05 tỉnh do Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 985 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng là 7.212 triệu đồng, 5.636 lao động tham gia thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 31.872 triệu đồng; 10.929 lao động có trên 01 sổ BHXH; 33.588 sổ BHXH ghi chưa đúng, đủ chức danh nghề nghiệp hoặc sai nội dung ghi trên sổ…

Vụ Tổ chức cán bộ đã tích cực tham mưu Tổng Giám đốc các công việc hoàn thiện Đề án Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Chủ động tham mưu, dự thảo nhiều văn bản như Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương; các phòng trực thuộc BHXH các tỉnh, thành phố…

Vụ Thi đua - khen thưởng đã tham mưu ban hành 379 Quyết định khen thưởng, 263 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ; chủ động phối hợp với các đươn vị đề xuất khen thưởng nhiều phong trào thi đua trong đó có Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị và khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Ngành BHXH…

Vụ Hợp tác quốc tế đã chủ trì, tham mưu và tổ chức thành công các phiên làm việc tại Hội nghị ASSA 36, tổng kết đánh giá việc thực hiện Kế hoạch hành động ASSA 2018-2019 và chuyển giao vai trò Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2019-2020 cho Brunei theo nguyên tắc luân phiên của Hiệp hội. Cùng với việc tăng cường tham gia các hoạt động nội khối, BHXH Việt Nam cũng làm cầu nối mở rộng hợp tác giữa ASSA và các đối tác quốc tế…

Văn phòng Đảng ủy đã tập trung tham mưu, giúp việc Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng đảng như: Tham mưu xây dựng và ban hành Chương trình công tác năm 2019; Sao gửi kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị, văn bản hướng dẫn, đề cương tuyên truyền về công tác đảng tới các tổ chức đảng trực thuộc; Giúp việc Đảng ủy tổ chức 02 Hội nghị Thông tin chuyên đề tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ…

Văn phòng Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam thực hiện một số nhiệm vụ tiêu biểu như: Tổ chức phiên họp Hội đồng quản lý quý 4/2018; quý 2 và quý 3/2019; Xây dựng biên bản, nghị quyết họp Hội đồng quản lý, xin ý kiến các ủy viên Hội đồng quản lý để hoàn thiện trước khi báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản lý phê duyệt; Hoàn thiện quy trình bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý, một số ủy viên Hội đồng quản lý, Lãnh đạo ngành BHXH; Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 của Hội đồng quản lý và tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát tại 06 tỉnh, thành phố; Xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý; quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng quản lý; Chủ trì xây dựng Đề án “Kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của Hội đồng quản lý BHXH”.

Văn phòng BHXH Việt Nam đã tham mưu, trình lãnh đạo Ngành ban hành nhiều văn bản quan trọng chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố như: Chương trình công tác trọng tâm năm 2019; Rà soát Danh mục Bí mật Nhà nước của Ngành; Thời hạn xử lý văn bản trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, lưu trữ văn bản điện tử, ứng dụng chữ ký số theo các quy định mới; Phát hành văn bản trên trục liên thông văn bản Quốc gia; các văn bản đôn đốc các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định của Ngành. Đặc biệt đã tham mưu, trình Lãnh đạo Ngành Kế hoạch tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 25 năm thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT...

Vụ Pháp chế đã tham gia ý kiến 26 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ và các Bộ, ngành; 154 dự thảo văn bản hướng dẫn của các đơn vị nghiệp vụ của BHXH Việt Nam; thực hiện thẩm định 20 văn bản hướng dẫn quy trình nghiệp vụ, hướng dẫn tổ chức thực hiện hoặc xin ý kiến của các Bộ, ngành về các chế độ, chính sách BHXH, BHYT.

Vụ Kiểm toán nội bộ đã thực hiện kiểm toán Báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 tại 09 BHXH tỉnh, thành phố và hoàn thành theo kế hoạch được Tổng Giám đốc phê duyệt; Kiểm toán chuyên đề thu chi BHXH tại 05 quận của BHXH thành phố Hà Nội, thực hiện rà soát, báo cáo, hướng dẫn đơn vị chuẩn bị phục vụ Đoàn Kiểm toán Nhà nước tại BHXH 02 tỉnh.

Vụ Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu ban hành Chương trình hành động của Ngành để triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2019; Quyết định 454 và 456 về việc ban hành chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành BHXH…

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối đã tập trung thảo luận để phong trào thi đua năm 2020 đạt hiệu quả cao. Trong đó, Khối thi đua số I tiếp tục tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của các đoàn thể đối với công tác thi đua, khen thưởng, qua đó tiếp tục tạo sự chuyển biến trong nhận thức về vai trò, vị trí, tác dụng của phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt đến từng phòng, từng cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thực hiện theo các nội dung chủ đề của các phong trào thi đua; tích cực học tập, tu dưỡng rèn luyện theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng để thi đua, khen thưởng thực sự là động lực thúc đẩy mọi tập thể, cá nhân trong Khối thi đua cũng như trong Ngành không ngừng nâng cao hiệu quả chất lượng công tác; tăng cường kiểm tra, đánh giá hiệu quả từng phong trào thi đua, việc thực hiện giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối và ngay tại đơn vị để rút kinh nghiệm và tiến hành đề xuất khen thưởng, biểu dương kịp thời.

Nâng cao nhận thức, đề cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác thi đua, khen thưởng; thủ trưởng đơn vị nêu gương, đi đầu trong việc tổ chức thực hiện cũng như tham gia các phong trào thi đua; kịp thời phát hiện, giới thiệu các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tích cực học tập, có nhiều thành tích trong công tác để biểu dương, nhân rộng tại đơn vị và trong Khối.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Khối thi đua số I. Khối thi đua số I được giao thực hiện các nhiệm vụ quan trọng nhất của ngành. Tuy trong điều kiện khó khăn, nhưng các đơn vị trong Khối luôn nỗ lực, cố gắng khắc phục, góp phần cùng toàn Ngành hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt, nhiều chỉ tiêu quan trọng được các cấp lãnh đạo, Đảng, Chính phủ, Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao như phát triển đối tượng tham gia BHXH đặc biệt là BHXH tự nguyện, bao phủ BHYT toàn dân; công tác quản lý quỹ được bảo toàn tuyệt đối…

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh yêu cầu, công tác thi đua khen thưởng cần được thực hiện thường xuyên, liên tục nhằm khơi lên ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết, trách nhiệm trong hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ; Thủ trưởng các đơn vị phát huy vai trò nêu gương, đi đầu đồng thời kịp thời động viên, khuyến khích công chức viên chức; phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác thi đua, khen thưởng; không ngừng nâng cao hiệu quả chất lượng công tác, từ đó tiếp tục góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của Ngành trong lòng Nhân dân…

Cũng tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối Thi đua số I đã bình bầu các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2019; bầu Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức Khối trưởng, Vụ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng BHXH Việt Nam giữ chức Khối phó; đồng thời tiến hành ký kết giao ước và phát động phong trào thi đua năm 2020./.

T.Hà

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam