Kon Tum: Vận động hỗ trợ kinh phí tham gia BHXH tự nguyện cho người nghèo, người có thu nhập thấp, lao động khu vực phi chính thức

18/11/2019 08:22:10
Tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thêm mức đóng cho nông dân, người nghèo, người có thu nhập thấp, lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện là 01 trong những nội dung đáng chú ý tại Công văn số 3029/UBND-KGVX ngày 14/11/2019 của UBND tỉnh Kon Tum.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu BHXH tỉnh, các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố thuộc tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện chính sách BHXH, BHYT; trong đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động cán bộ, Đảng viên, hội viên, người sử dụng lao động, người lao động và Nhân dân tích cực tham gia và thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT; tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thêm mức đóng cho nông dân, người nghèo, người có thu nhập thấp, lao động khu vực phi chính thức để tham gia BHXH tự nguyện; hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho học sinh, sinh viên và tham gia theo hộ gia đình, đảm bảo hướng tới mục tiêu "BHXH cho mọi người lao động, BHYT toàn dân"; đưa chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT vào chương trình, kế hoạch hằng năm của đơn vị, địa phương để tập trung triển khai thực hiện.

Đồng thời, yêu cầu BHXH tỉnh phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh thực hiện tốt việc liên thông, kết nối thông tin, chia sẻ dữ liệu, đảm bảo quản lý được doanh nghiệp đang hoạt động, số lao động đang làm việc và lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHYT trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm và định kỳ thông báo tình hình biến động lao động theo quy định; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, BHXH, BHYT tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi tiền BHXH, BHYT; tham mưu UBND tỉnh đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh; giao kế hoạch cho UBND huyện, thành phố để thực hiện mục tiêu đề ra; tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng chuyên trang, chuyên mục về thực hiện chính sách BHXH, BHYT để đăng tải, phát sóng định kỳ hằng tháng (ít nhất 01 lần/tháng). Yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố xây dựng chuyên trang, chuyên mục về thực hiện chính sách BHXH, BHYT để đăng tải, phát sóng định kỳ hằng tháng (ít nhất 01 lần/tháng); chỉ đạo các Phòng, ban có liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH cùng cấp thực hiện tốt việc liên thông, kết nối thông tin, chia sẻ dữ liệu, đảm bảo quản lý được các doanh nghiệp đang hoạt động, số lao động đang làm việc và lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHYT trên địa bàn quản lý; tập trung rà soát, đôn đốc, yêu cầu các doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh, tổ hợp tác trên địa bàn quản lý thực hiện đóng đầy đủ BHXH bắt buộc, BHYT cho người lao động.

Tính đến hết tháng 10/2019, Kon Tum có trên 480.700 người tham gia BHXH, BHYT, tăng hơn 9.100 người so với cùng kỳ năm trước; 30.770 người tham gia BHTN. Đạt được kết quả này là nhờ BHXH tỉnh và các cấp, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của nhân dân, người lao động trong tham gia BHXH, BHYT; bên cạnh đó, các huyện, thành phố thuộc tỉnh huy động tốt mọi nguồn lực, triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn tham gia BHYT; cơ quan BHXH sử dụng quỹ kết dư để hỗ trợ mua thẻ BHYT cho hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam