Kỷ cương - Liêm chính - Hành động - Sáng tạo - Hiệu quả

29/12/2017 09:25:28
Đây là phương châm hành động Chính phủ đề ra trong năm 2018 thông qua Báo cáo tóm tắt về các nhiệm vụ trọng tâm trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 tại Hội nghị Triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 diễn ra trong 02 ngày 27-28/12/2017.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã điểm lại các khó khăn, thách thức trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, đồng thời khẳng định, kết quả đạt được là khá toàn diện. Tất cả các chỉ tiêu Quốc hội đưa ra đều đạt và vượt kế hoạch. Tăng trưởng kinh tế đạt 6,81%, mức tăng cao nhất trong nhiều năm qua. Điều đáng lưu ý, theo Thủ tướng, đó là kết quả tăng trưởng trên đạt được trong bối cảnh ngành khai khoáng giảm 7,1% và không dựa vào những công cụ kích cầu ngắn hạn, mà tập trung nỗ lực phát huy tăng trưởng từ tiềm năng, lợi thế so sánh của các ngành và các địa phương. Kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc hơn. Môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh, chỉ số đổi mới sáng tạo có sự cải thiện rõ rệt, triển vọng của hệ thống ngân hàng của Việt Nam được nâng từ “ổn định” lên “tích cực”.

Năm 2017 cũng là năm của chấn chỉnh kỷ cương, làm trong sạch một bước bộ máy nhà nước với nhiều “đại án” tham nhũng lớn được thanh tra, điều tra nghiêm túc, đưa ra xét xử nghiêm minh, từng bước lấy lại niềm tin yêu của nhân dân.

Tuy nhiên, Thủ tướng nêu rõ: Nếu chúng ta bằng lòng hoặc chủ quan với kết quả đó và không tiếp tục nỗ lực thì quán tính sẽ không còn và cỗ máy phát triển sẽ dừng lại. Khi đó việc khởi động lại từ đầu sẽ rất khó khăn. “Chính phủ muốn các chuyển động không được phép dừng lại và phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa để vượt trên các thành tích mà 2017 đã đạt được, tiếp tục giải quyết những vấn đề của cải cách, đổi mới theo đường lối của Đảng đã đề ra”, Thủ tướng nói.

Nhấn mạnh những bài học rút ra cho các cơ quan hành chính từ Trung ương tới cơ sở, Thủ tướng nêu rõ: “Bên cạnh kết quả đạt được, chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận còn nhiều tồn tại, nhiều hạn chế để cùng nhau quyết tâm khắc phục”. Đó là tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng còn chậm, chất lượng và tốc độ tăng trưởng chưa bền vững, năng suất lao động còn thấp. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng cao nhưng chất lượng, hiệu quả, quy mô hoạt động, sức cạnh tranh còn thấp. Tính kết nối giữa khu vực tư nhân trong nước và khu vực FDI còn nhiều hạn chế. Việc xử lý nợ xấu còn nhiều khó khăn, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước đạt thấp. Phát hiện thêm nhiều dự án đầu tư của doanh nghiệp Nhà nước chậm tiến độ, kém hiệu quả, thua lỗ, thất thoát...

Bước vào năm 2018 và hướng tới 2021, Thủ tướng lưu ý, cần tận dụng đà phát triển của 2017 và thúc đẩy một chương trình phát triển kinh tế-xã hội toàn diện, cải cách kinh tế sâu rộng nhằm đạt và vượt những mục tiêu quan trọng đề ra cho năm tới và cả nhiệm kỳ. Tinh thần này sẽ được thể hiện trong phương châm “10 chữ” của Chính phủ năm 2018 trình ra Hội nghị lần này, đó là: Kỷ cương - Liêm chính - Hành động - Sáng tạo - Hiệu quả.

Thủ tướng chỉ rõ, nhận trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, chúng ta quyết tâm cùng nhau: Siết chặt kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân; xây dựng một nền công vụ tận tụy, trong sạch, quyết loại trừ tham ô, nhũng nhiễu trong thi hành công vụ. Hãy sáng tạo và sáng tạo hơn nữa, hiệu quả hơn nữa trong thực thi nhiệm vụ, luôn tìm ra giải pháp tốt, tối ưu để đáp ứng yêu cầu năng động và cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh mới với công nghệ liên tục thay đổi. Phải làm sao để sử dụng nguồn lực của dân ít nhất nhưng đem lại hiệu quả phục vụ Nhân dân tốt nhất.

Hội nghị đã nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trình bày Báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế-xã hội năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2018; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trình bày tóm tắt nội dung dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2018 với 4 trọng tâm trong chỉ đạo điều hành và 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với 59 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong năm 2018. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trình bày Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2017.

Qua cầu truyền hình trực tiếp, Hội nghị đã nghe Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trình bày tham luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Chính phủ; kiến nghị, đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng nhận thấy, trong năm 2017, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đất nước vẫn tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Tổng Bí thư điểm lại những dấu ấn nổi bật trên 3 lĩnh vực về kinh tế-xã hội; đối ngoại, quốc phòng-an ninh; và xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Năm 2017, chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng, đáng mừng trên hầu hết các lĩnh vực, để lại những ấn tượng tốt đẹp và cho chúng ta thêm nhiều bài học quý. Một không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang lan rộng trên khắp cả nước”.

Đạt được những kết quả, thành tích rất đáng trân trọng, tự hào nêu trên có nhiều nguyên nhân, song theo Tổng Bí thư, bao trùm lên tất cả có 2 nguyên nhân. Một là, chúng ta được thừa hưởng những kết quả, thành tựu của nhiều năm trước, đặc biệt là năm 2016 với thành công rực rỡ của Đại hội XII của Đảng. Kết quả bầu cử QH và HĐND các cấp; kết quả sắp xếp, đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị nhiệm kỳ 2016 - 2021, đề ra nhiều nghị quyết, quyết định đúng đắn, phù hợp. Hai là, sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, chung lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc đổi mới toàn diện và đồng bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII.

Về phương hướng, nhiệm vụ Chính phủ đề ra cho năm 2018, Tổng Bí thư lưu ý thêm 6 nội dung cần quan tâm. Trong đó, Tổng Bí thư yêu cầu, tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng Chính phủ, chính quyền các địa phương thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí những cán bộ thực sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì Đảng, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước. Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham nhũng, hư hỏng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, ưu ái tuyển dụng người thân, không đủ tiêu chuẩn.

Đồng thời, phát huy dân chủ cơ sở, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính phủ điện tử. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao đạo đức, văn hoá, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện nghiêm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tiếp công dân; rà soát, xử lý kịp thời, dứt điểm các khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài. Tăng cường phòng, chống, phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc nghiêm trọng, xã hội quan tâm; thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát./.

 T. Hà

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam