Lâm Đồng: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW

24/01/2019 16:51:54
Nhằm tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Cải cách chính sách BHXH, Nghị quyết số 125/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 65-KH/TU của Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của lãnh đạo các cấp, các ngành, người lao động, người sử dụng lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh, ngày 11/01/2019, UBND tỉnh Lâm Đồng đề ra Kế hoạch số 220/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW.

(Ảnh minh họa)

Giai đoạn năm 2021 - 2030, phấn đấu đạt từ 13 - 30% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH

Mục tiêu cụ thể UBND tỉnh Lâm Đồng đặt ra tại Kế hoạch số 220/KH-UBND là:

Đến năm 2021, phấn đấu đạt khoảng 13% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 0,5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 12% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BNTN; có khoảng 25% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan BHXH với doanh nghiệp đạt mức ASEAN 4; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 80%.

Đến năm 2025, phấn đấu đạt khoảng 20% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 1% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 18% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; có khoảng 30% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 85%.

Đến năm 2030, phấn đấu đạt khoảng 30% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 2% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 28% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; khoảng 35% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 90%.

05 nhóm nhiệm vụ và giải pháp

Hướng tới thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW, Kế hoạch số 220/KH-UBND đặt ra 05 nhóm nhiệm vụ và giải pháp, cụ thể:

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách BHXH, tạo sự đồng thuận trong cải cách chính sách BHXH

Trong đó, riêng BHXH tỉnh, yêu cầu chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành liên quan đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, từng vùng, miền; bảo đảm hiệu quả công tác tuyên truyền gắn với phát triển đối tượng tham gia BHXH, thu hút sự tham gia tích cực của nông dân, lao động khu vực phi chính thức; chú trọng, phát huy vai trò của những tổ chức, cá nhân có uy tín trong cộng đồng dân cư để vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về BHXH

Yêu cầu BHXH tỉnh phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH vào Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của HĐND tỉnh hàng năm, giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH hàng năm cho các địa phương theo Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ; phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHTN, giám sát việc thực hiện BHTN cho người lao động, ngăn chặn tình trạng lạm dụng, gây thất thoát Quỹ BHTN, xử lý nghiêm việc trốn đóng, nợ đọng, trục lợi chính sách BHXH đối với doanh nghiệp, đơn vị cố tình vi phạm pháp luật; phối hợp Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành liên quan tham mưu đề xuất xây dựng bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, chất lượng cung ứng dịch vụ, mức độ hài lòng của các tổ chức, cá nhân giao dịch trong lĩnh vực BHXH, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tất cả các lĩnh vực BHXH.

- Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHTN của cơ quan BHXH tỉnh

Tăng cường công tác giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH; tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công nhằm giảm thời gian giao dịch và chi phí hành chính cho doanh nghiệp, người dân, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết thủ tục hành chính về BHXH. Triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về BHXH; bố trí cán bộ, viên chức phù hợp làm việc tại phòng tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính và bộ phận “một cửa” BHXH cấp huyện, xây dựng Ngành BHXH chuyên nghiệp, hiện đại, hướng tới sự hài lòng cho mọi đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, sắp xếp, bố trí phòng, ban nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả; đầu tư ứng dụng công nghệ và phương pháp quản lý hiện đại, tiên tiến trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, thường xuyên nâng cấp kịp thời các phần mềm nghiệp vụ đang sử dụng; cập nhật cơ sở dữ liệu tập trung; liên thông dữ liệu về quản lý thu, cấp sổ BHXH, giải quyết chế độ nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và phục vụ đối tượng tham gia BHXH.

Thực hiện tốt công tác thu, chi, thẩm định, xét duyệt, giải quyết đầy đủ, đúng quy định các chính sách BHXH cho cán bộ, công chức, người lao động; chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, cấp sổ BHXH đảm bảo kịp thời, minh bạch để làm cơ sở giải quyết chính sách BHXH cho người tham gia.

Tăng cường phối hợp với các cơ quan nhà nước, kết nối thông tin, dữ liệu giữa cơ quan BHXH với các cơ quan liên quan để nâng cao hiệu quả quản lý đối tượng tham gia và thực thi chính sách BHXH.

Chỉ đạo BHXH cấp huyện đề xuất UBND cấp huyện, xây dựng Kế hoạch, tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH hằng năm tại địa bàn quản lý.

Hàng năm, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Sở Kế hoạch và đầu tư, căn cứ các chỉ tiêu trong từng giai đoạn tại Kế hoạch số 65- KH/TU của Tỉnh ủy, xây dựng từng chỉ tiêu thực hiện BHXH trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh đưa vào nghị quyết và giao cho các huyện, TP.Đà Lạt và Bảo Lộc để thực hiện phù hợp với lộ trình mục tiêu đã đề ra.

Đẩy mạnh, đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, liên ngành đối với các đơn vị trực thuộc, các đơn vị sử dụng lao động, đại lý thu, đại lý chi trả, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đọng, trục lợi quỹ BHXH, BHTN.

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, tham mưu giúp UBND tỉnh đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện kế hoạch; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch.

- Đẩy nhanh quá trình gia tăng số lao động tham gia BHXH khu vực phi chính thức

BHXH tỉnh phối hợp Liên minh Hợp tác xã tỉnh đẩy mạnh và đổi mới phương thức tuyên truyền, truyền thông về chủ trương, chính sách pháp luật về BHXH, BHTN đối với người lao động làm việc trong hợp tác xã theo quy định của pháp luật, vận động, tạo điều kiện để hội viên tích cực tham gia BHXH bắt buộc, BHTN, BHXH tự nguyện. Phối hợp Cục Thuế tỉnh triển khai cấp mã số thuế đối với tổ chức trả thu nhập theo quy định và cho phép cơ quan BHXH sử dụng để quản lý đơn vị tham gia BHXH; căn cứ kế hoạch thanh tra hàng năm đã được UBND tỉnh phê duyệt, lồng ghép, phối hợp thanh tra việc thực hiện chính sách Thuế với thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về BHXH đối với tổ chức trả thu nhập.

- Tăng cường vai trò quản lý, chỉ đạo, điều hành của các sở, ban, ngành và chính quyền các cấp

Trong đó, nhấn mạnh đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về thực hiện chính sách BHXH vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương các cấp, các địa phương, cơ quan, đơn vị, xem đây là trụ cột chính của hệ thống An sinh xã hội; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xác định công tác BHXH là một trong các nội dung trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành; tăng cường phối hợp liên ngành, phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội và của cả cộng đồng trong thực hiện chính sách pháp luật về BHXH cho người lao động.

Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam