Long An: Năm 2019, hỗ trợ 30% đóng BHYT cho hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác, hộ cận nghèo

11/02/2019 16:38:08
Vừa qua, căn cứ Nghị quyết số 69/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Long An về Quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác, hộ cận nghèo; theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 20/TTr.SLĐTBXH ngày 05/01/2019 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 02/STP-XDKTVB ngày 02/01/2019, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều - bên cạnh 70% ngân sách Trung ương hỗ trợ - sẽ được hỗ trợ 30% từ ngân sách tỉnh để tham gia BHYT.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

PV

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam