Biện pháp An sinh xã hội bền vững lao động khu vực phi chính thức

Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), số lao động phi chính thức chiếm tỷ lệ lớn, bao gồm lao động làm việc trong nông nghiệp, nông thôn, lao động tự do, lao động trong kinh tế hộ gia đình, sản xuất kinh doanh cá thể; góp phần quan trọng vào an ninh lương thực quốc gia, sản xuất các sản phẩm hàng hóa phục vụ dân sinh và cho xuất khẩu, tạo nhiều việc làm cho người lao động, đóng góp khoảng 30% vào GDP của quốc gia.

Bàn về định hướng cải cách BHXH ở nước ta trong giai đoạn tới

Hiện nay Đề án cải cách chính sách BHXH đang được Ban Chỉ đạo Trung ương về “cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công” triển khai tích cực. Từ góc độ nghiên cứu về chính sách BHXH, sau khi phân tích những thành công của công cuộc cải cách BHXH năm 1995 làm nền tảng cho bước cải cách tiếp về BHXH ở nước ta, chúng tôi đề xuất ý kiến làm định hướng cải cách BHXH trong thời gian tới.

Điều chỉnh lương hưu giai đoạn 1995 - 2017 - Thực trạng & Kiến nghị

Nguyện vọng điều chỉnh tăng lương hưu là mong muốn chung không chỉ ở những người nghỉ hưu mà là của toàn xã hội. Tuy nhiên việc điều chỉnh tăng lương hưu bị ràng buộc bởi các yếu tố kinh tế. Vì vậy để thấy rõ hơn được ý nghĩa của lương hưu đối với cuộc sống người nghỉ hưu, chúng tôi xin giới thiệu một số kết quả nghiên cứu khảo sát khác nhưng có ý nghĩa đối với việc xem xét đời sống người nghỉ hưu.

Chính sách Người cao tuổi: Tiếp cận từ quyền cơ bản của công dân trong Hiến pháp Việt Nam

Theo dự báo của Liên Hiệp quốc, số người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) trên khắp thế giới sẽ tăng từ 760 triệu trong năm 2010 lên khoảng 2 tỷ người vào năm 2050 (tức là từ 11% lên 22% tổng dân số thế giới). Nếu như vào năm 1990, tỷ lệ người cao tuổi ở nước ta chỉ chiếm 7,2% dân số thì đến năm 2011, tỷ lệ này là 10%, chính thức bắt đầu giai đoạn “già hóa dân số”. Theo dự báo, đến năm 2038, người cao tuổi ở Việt Nam sẽ chiếm 20% tổng dân số - tăng gấp ba lần trong vòng 24 năm.

Đề xuất các giải pháp quản lý và phát triển đối tượng tham gia BHXH trong doanh nghiệp

Quản lý và phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc mà trọng tâm là người lao động trong các doanh nghiệp là một trong những ưu tiên hàng đầu nhằm đạt mục tiêu BHXH cho mọi người lao động. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII. Tuy nhiên, để hoàn thành nhiệm vụ này cần phải có một hệ thống đồng bộ các giải pháp cả về chính sách và tổ chức thực hiện, cùng sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương.

Thách thức & Giải pháp phát triển y tế Việt Nam trong tình hình mới

Ngày 25/10/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân trong tình hình mới. Nghị quyết nhấn mạnh đến những kết quả trong công tác chăm sóc sức khỏe, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời chỉ ra những hạn chế yếu kém, 05 nguyên nhân khách quan và chủ quan của những hạn chế yếu kém đó; nêu rõ 05 quan điểm của Đảng về công tác y tế; các mục tiêu đến năm 2025 và 2030 với 09 nhiệm vụ, giải pháp để đạt được các mục tiêu. Để kịp thời đưa Nghị quyết 20-NQ/TW vào cuộc sống, xin được nhấn mạnh một số nội dung về thách thức và giải pháp đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong thời gian tới.

Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đồng hành cũng BHYT toàn dân

Chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho học sinh, sinh viên là mối quan lớn của Đảng, Nhà nước, mỗi gia đình và toàn xã hội. Từ năm 1994, chỉ sau khi chính sách BHYT ra đời được 02 năm, BHYT học sinh, sinh viên đã được triển khai trên phạm vi cả nước.

Phối hợp truyền thông về BHXH, BHYT - tiếng nói từ Gia Lai

Trong Giải Báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015-2016 do BHXH Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức, Gia Lai là tỉnh có số lượng tác phẩm đạt giải nhiều nhất với 04 giải, bao gồm 01 giải B, 02 giải khuyến khích và 01 giải tập thể. Điều gì làm nên thành công này? Phóng viên Tạp chí BHXH đã tìm gặp một số tác giả bài viết đạt giải để có được câu trả lời.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam