BẢO HIỂM XÃ HỘI – TRỤ CỘT CHÍNH TRONG HỆ THỐNG AN SINH XÃ HỘI QUỐC GIA

Thực hiện cải cách kinh tế từ năm 1986 đến nay, việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã mang lại sự phát triển toàn diện cho đất nước. Đi cùng với sự phát triển kinh tế là những biến đổi sâu sắc về hệ thống chính sách xã hội và đặc biệt là hệ thống An sinh xã hội. Đến nay, hệ thống An sinh xã hội của Việt Nam mặc dù mang nét đặc trưng riêng của một nước đang phát triển nhưng đã từng bước hoàn thiện và hòa nhập với Hệ thống An sinh xã hội của thế giới cả về mặt lý luận và thực tiễn.

Mục tiêu chiến lược của BHYT học sinh, sinh viên

Là loại hình BHYT xã hội, giải pháp hữu hiệu thực hiện chủ trương xã hội hóa y tế, giáo dục của Đảng và Nhà nước ta, BHYT học sinh, sinh viên có mối quan hệ mật thiết và gắn liền với hoạt động của y tế trường học. Góp phần khôi phục và phát triển y tế trường học là một mục tiêu có ý nghĩa chiến lược của BHYT học sinh, sinh viên.

Viết bài Tạp chí BHXH như thế nào?

Đó là câu hỏi đặt ra trong thực tiễn không chỉ đối với cán bộ, công chức, viên chức Ngành BHXH; đội ngũ cộng tác ngay cả cán bộ, phóng viên Tạp chí BHXH. Trên cơ sở lý luận báo chí truyền thông và đúc viên và rút kinh nghiệm từ thực tiễn, bài viết này gợi mở cách viết bài cho Tạp chí BHXH theo chuyên mục.

Điểm lại những dấu mốc quan trọng của báo chí

Báo chí là loại hình hoạt động thông tin chính trị - xã hội, ra đời do nhu cầu thông tin - giao tiếp, giải trí và nhận thức của con người. Mặc dù ra đời chậm so với các hình thái ý thức xã hội khác, nhưng báo chí đã nhanh chóng trở thành vũ khí, công cụ sắc bén mặt trận tư tưởng - văn hóa. Nhân kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Tạp chí BHXH giới thiệu bài viết khái lược sự ra đời, phát triển của báo chí thế giới, báo chí cách mạng Việt Nam; phân tích sự khác biệt giữa báo và tạp chí; vấn đề nhận diện Tạp chí BHXH và trình bày rõ thêm một số điểm cần lưu ý khi cộng tác viết bài cho Tạp chí BHXH, nhằm nâng cao hơn chất lượng thông tin của Tạp chí BHXH, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

An sinh xã hội trong Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011 - 2020

An sinh xã hội (ASXH) là cụm từ được dùng khá nhiều ở Việt Nam trong thời gian gần đây và cũng đã được đề cập đến trong các văn kiện, tài liệu chính thức của Đảng và Nhà nước. Điều này không chỉ có ý nghĩa về mặt “ngữ, nghĩa” mà còn cho thấy mức độ, tầm quan trọng về nội hàm và ý nghĩa thực tiễn của cụm từ này.

Thực hiện chính sách xã hội dưới ánh sáng đường lối đổi mới của Đảng

Hơn 20 năm đổi mới vừa qua, trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta đã không ngừng nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện ngày càng có hiệu quả các hệ thống chính sách, trong đó có chính sách xã hội (CSXH), điều này đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững

"Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng. Không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân không yên". Đó là lời Bác Hồ trong bài nói ngày 29/12 tại kỳ họp Hội đồng Chính phủ cuối năm 1966. Câu nói của Bác không chỉ có ý nghĩa trong công tác lưu thông phân phối mà nhìn rộng ra, có giá trị về mặt văn hóa, an sinh xã hội, giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng (GDP) và phát triển bền vững, một khía cạnh của văn hóa chính trị.

BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI DƯỚI ÁNH SÁNG ĐẠI HỘI XI CỦA ĐẢNG

An sinh xã hội là một trong những quyền cơ bản của con người, một mục tiêu phát triển xã hội, tiêu chí của tiến bộ, bình đẳng và công bằng xã hội. Tuyên ngôn nhân quyền của Đại hội đồng Liên hiệp quốc được thông qua ngày 10/12/1948 ghi rõ: “Tất cả mọi người với tư cách là thành viên của xã hội có quyền hưởng an sinh xã hội”.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam