Mã số BHXH được cấp như thế nào?

24/04/2019 09:21:39
Có hiệu lực từ ngày 01/04/2019, Quy chế Quản lý và cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT (ban hành kèm theo Quyết định 346/QĐ-BHXH ngày 28/03/2019) quy định việc quản lý, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT trong toàn ngành BHXH Việt Nam và cập nhật biến động người tham gia theo cơ sở dữ liệu hộ gia đình.

(Ảnh minh họa)

Đối tượng áp dụng Quy chế Quản lý và cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT là tổ kiểm soát cập nhật dữ liệu hộ gia đình tại cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại BHXH cấp tỉnh, huyện hoặc tổ chức, đơn vị được cơ quan BHXH ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ liên quan đến việc cập nhật dữ liệu hộ gia đình và cấp mã số BHXH cho người tham gia; các tổ chức, đơn vị sử dụng công cụ hỗ trợ trong việc cập nhật dữ liệu hộ gia đình và cấp mã số BHXH cho người tham gia do cơ quan BHXH Việt Nam cung cấp.

Quy trình cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT được quy định 03 bước là Tìm kiếm; Cập nhập và Kiểm duyệt:

Tìm kiếm

Trường hợp tìm kiếm người tham gia trong cùng hộ gia đình: Nếu tồn tại người trùng bộ thông tin định danh và xác định, xác minh là một người thì không thực hiện cấp mã số BHXH. Nếu tồn tại người không trùng khớp bộ thông tin định danh (sai 01 trong số các thông tin định danh) và chưa đồng bộ thì tiến hành xác minh. Trường hợp là một người thì thực hiện điều chỉnh thông tin cá nhân theo mẫu 01-BD hoặc phụ lục kèm theo mẫu TK1-TS. Nếu tồn tại người không trùng khớp bộ thông tin định danh (sai 01 trong số các thông tin định danh) và đã đồng bộ thì tiến hành xác minh thông tin; trường hợp là 01 người thì chuyển trả hồ sơ cho UBND xã hoặc đơn vị sử dụng lao động để xác minh và đề nghị hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia. Nếu không tồn tại người hoặc không xác định đúng người trong hộ gia đình thì cán bộ nhập liệu chuyển sang thực hiện theo quy định.

Tìm kiếm người tham gia khác hộ gia đình: Cán bộ thực hiện tìm kiếm người tham gia trên toàn quốc lần lượt theo các bộ chỉ tiêu tìm kiếm theo Bộ thông tin định danh trên toàn quốc; tìm kiếm theo CMND/ hộ chiếu/thẻ căn cước công dân trên toàn quốc; tìm kiếm theo mã tỉnh khai sinh, họ và tên, năm sinh trên toàn quốc; tìm kiếm theo họ và tên, năm sinh trên mã tỉnh hộ khẩu/trên toàn quốc.

Cập nhật

Trường hợp tìm thấy người trùng bộ thông tin định danh: Nếu xác minh là 01 người thì không thực hiện cấp Mã số BHXH. Nếu xác minh là 02 người khác nhau thì cán bộ nhập liệu bổ sung thông tin, chuyển về Trung tâm Công nghệ thông tin cấp mã số BHXH.

Trường hợp tìm thấy và xác minh đúng tham gia nhưng không trùng khớp bộ thông tin định danh (sai 01 trong số các thông tin định danh): Trường hợp chưa đồng bộ với phần mềm TST thì thực hiện điều chỉnh thông tin cá nhân theo mẫu 01-BD hoặc mẫu TK1-TS; trường hợp đã đồng bộ với phần mềm TST thì chuyển trả hồ sơ cho UBND xã hoặc đơn vị sử dụng lao động để xác minh và đề nghị hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia.

Trường hợp không tìm thấy: Cán bộ nhập liệu cập nhật thông tin người tham gia chuyển đề nghị Tổ kiểm soát duyệt cấp mã số BHXH.

Phê duyệt

Cán bộ kiểm soát thực hiện xác minh, kiểm tra thông tin người tham gia đối với đề nghị của cán bộ nhập liệu. Trường hợp dữ liệu hợp lệ thì phê duyệt, trường hợp dữ liệu không hợp lệ thì không phê duyệt kèm lý do không phê duyệt. Cán bộ kiểm soát ghi Mã số BHXH của người tham gia được duyệt, cấp mới vào danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02- TS), danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS), danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS) ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH để thực hiện các nghiệp vụ phát sinh.

Trong quá trình cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT, các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm không cấp mã số BHXH cho người trùng bộ thông tin định danh; sư dụng các ứng dụng hoặc các phương thức để truy cập vào cơ sở dữ liệu hộ gia đình mà chưa được phép của BHXH Việt Nam; cấp tài khoản truy cập phần mềm HGĐ, phần mềm TST, CSDL hộ gia đình cho người, tổ chức không phải là đối tượng được cấp tài khoản theo quy định của Quy chế; tự ý sao chép, cung cấp, tiết lộ thông tin, dữ liệu CSDL hộ gia đình; các hành vi khác làm hư hỏng, sai lệch hoặc làm mất tính ổn định của các phần mềm HGĐ, phần mềm TST, CSDL hộ gia đình.

BHXH Việt Nam

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam