Một số điểm mới trong việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo Quyết định 888/QĐ-BHXH

14/08/2018 23:23:14
Để hoàn thiện quy trình quản lý và khắc phục những nội dung chưa phù hợp, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 sửa đổi bổ sung một số điều Quy trình quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017.

Về cấp sổ BHXH

Sửa đổi bổ sung Khoản 6, Điều 46 Quyết định 595: Người lao động có sổ BHXH bảo lưu quá trình đóng, kể cả do BHXH Bộ Quốc phòng; Bộ Công an cấp, đăng ký tham gia tiếp hoặc giải quyết chế độ, Phòng/Tổ quản lý thu có trách nhiệm đối chiếu nội dung đã ghi trên sổ BHXH với dữ liệu quá trình đóng do BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân cung cấp.

BHXH Việt Nam đang xây dựng văn bản gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đề nghị cung cấp dữ liệu quá trình đóng đã ghi trên sổ BHXH đối với người lao động có sổ BHXH bảo lưu quá trình đóng do BHXH Bộ Quốc phòng; BHXH Công an nhân dân cấp để tích hợp với cơ sở dữ liệu của BHXH Việt Nam.

Bãi bỏ Khoản 1.3, Mục 1, Phụ lục 01 Quyết định 595: Hồ sơ đối với đối tượng là người lao động tự do được cử đi lao động hợp tác sau khi về nước tiếp tục tham gia đóng BHXH. Lý do, thành phần hồ sơ của đối tượng này đã được hướng dẫn tại Khoản 3, Điều 35 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

Bổ sung đối tượng người lao động có thời hạn ở nước ngoài đi làm đội trưởng, phiên dịch, cán bộ vùng do nước ngoài trả lương tại Điểm a, Khoản 1.2; Mục 1, Phụ lục 01 Quyết định số 595 theo quy định tại Điểm 3.1; Khoản 3, Điều 35 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

Bổ sung nội dung về việc thu hồi Quyết định hưởng chế độ và số tiền trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ tại Khoản 1.6, Mục 1, Phụ lục 01. Lý do, theo Công văn số 1802/CS-NC ngày 06/7/2015 của Cục Chính sách – Tổng Cục Chính trị về việc thống nhất một số nội dung trong thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cấp thẻ BHYT

Sửa đổi, bổ sung giấy tờ làm căn cứ điều chỉnh quyền lợi cao hơn theo đối tượng cựu chiến binh giai đoạn trước 30/4/1975 tại Điểm 2.1 Mục 1 phụ lục 03 như sau:

Đối tượng Cựu chiến binh giai đoạn trước 30/4/1975:

“g) Giấy chứng nhận là thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến chống Pháp do Tỉnh, Thành đoàn nơi đối tượng thường trú cấp theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH ngày 10/9/2009 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;

“m) Quyết định hưởng chế độ thanh niên xung phong (trong thời gian từ ngày 15/7/1950 đến ngày 30/4/1975) đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính.” Lý do, xử lý trường hợp thanh niên xung phong bị mất giấy tờ gốc.

Sửa đổi, bổ sung giấy tờ làm căn cứ thay đổi nhân thân trên thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT tại Mục 2, Phụ lục 03 như sau:

Trường hợp do người tham gia kê khai sai so với hồ sơ gốc: Chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Trường hợp người tham gia do cơ quan BHXH quản lý đề nghị điều chỉnh để đi khám bệnh, chữa bệnh: Chúng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Trường hợp đơn vị kê khai sai so với hồ sơ của người tham gia: Cơ quan BHXH rà soát, thông báo và phối hợp với đơn vị điều chỉnh. Lý do, tạo thuận lợi cho người chỉ tham gia BHYT điều chỉnh nhân thân.

Bỏ quy định về Sổ Hộ khẩu và Sổ tạm trú làm căn cứ bổ sung mã đối tượng sinh sống trên thẻ BHYT tại Mục 2, Phụ lục 03./.

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam