Mức lương cơ sở của người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước

05/07/2018 14:24:07
Các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, kể từ ngày 01/07/2018, sẽ áp dụng mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng để tính mức lương, phụ cấp quân hàm, hệ số chênh lệch bảo lưu và phụ cấp, trợ cấp...

(ảnh minh họa)

Đây là nội dung quan trọng của Thông tư số 88/2018/TT-BQP ngày 28/06/2018 của Bộ Quốc phòng (có hiệu lực thi hành từ ngày 12/08/2018) về Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Theo Thông tư số 88/2018/TT-BQP, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng và công chức quốc phòng; người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu, học viên cơ yếu hưởng phụ cấp sinh hoạt phí (sau đây viết gọn là học viên cơ yếu); người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây viết gọn là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP) – từ ngày 01/07/2018, sẽ áp dụng mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng. Căn cứ vào đó, mức lương, phụ cấp quân hàm, hệ số chênh lệch bảo lưu và phụ cấp, trợ cấp sẽ được tính cụ thể như sau:

Mức lương = Mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng.

Mức phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu:

Mức phụ cấp quân hàm thực hiện từ ngày 01/07/2018 = Mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng x Hệ số phụ cấp quân hàm hiện hưởng

Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu:

Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ ngày 01/07/2018 = Mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng x Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng

Mức phụ cấp tính theo mức lương cơ sở:

Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01/07/2018 = Mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng x Hệ số phụ cấp được hưởng theo quy định (đối với người hưởng lương)

Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01/07/2018 = Mức phụ cấp quân hàm binh nhì (tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) x Hệ số phụ cấp được hưởng theo quy định (đối với hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu)

Mức phụ cấp tính theo tỷ lệ %:

Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01/07/2018 = { Mức lương thực hiện từ ngày 01/07/2018 + Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ ngày 01/07/2018 + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ ngày 01/07/2018} x Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định (đối với người hưởng lương)

Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01/07/2018 = Mức phụ cấp quân hàm hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng x Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định (đối với hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu)

Mức trợ cấp tính theo mức lương cơ sở:

Mức trợ cấp thực hiện từ ngày 01/07/2018 = Mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng x Số tháng được hưởng trợ cấp theo quy định

Đối với viên chức Quốc phòng, công chức quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP được áp dụng cách tính mức lương, phụ cấp, trợ cấp như quy định trên hoặc thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thực hiện mức lương cơ sở.

Các khoản phụ cấp, trợ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể, giữ nguyên theo quy định hiện hành.

Thông tư cũng nêu, căn cứ vào nội dung hướng dẫn tại Thông tư này, các cơ quan, đơn vị lập bảng lương, phụ cấp, cấp phát cho các đối tượng được hưởng.

Trường hợp đối tượng có quyết định điều động công tác sang cơ quan, đơn vị khác trước khi Thông tư này có hiệu lực thi hành, thì cơ quan, đơn vị tiếp nhận đối tượng căn cứ vào yếu tố ghi trong “Giấy giới thiệu cung cấp tài chính” hoặc “Giấy thôi trả lương” của đơn vị cũ, lập danh sách cấp phát, truy lĩnh phần chênh lệch theo quy định.

Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang vận dụng thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương do Nhà nước quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP được áp dụng mức lương cơ sở quy định tại Điều 3 Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/05//2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, để tính các mức lương trong hệ thống thang lương, bảng lương và mức phụ cấp lương làm căn cứ tính đóng, hưởng các chế độ BHXH, BHYT và các chế độ khác theo quy định của pháp luật về lao động cho các đối tượng được hưởng. Nguồn kinh phí thực hiện do doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ bảo đảm.

Khi cấp phát tiền lương cho các đối tượng được hưởng, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải tính thu các khoản phải nộp theo quy định của pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN và thuế thu nhập cá nhân (nếu có)). Lập các báo cáo quy định ban hành kèm theo Thông tư, gửi về Bộ Quốc phòng (qua Cục Tài chính).

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Quốc phòng (qua Cục Tài chính) để nghiên cứu, giải quyết.

Oanh Nguyễn

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam