Mỹ Hào, Hưng Yên: Quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị

10/10/2017 16:31:39
Là một huyện nằm ở phía bắc Hưng Yên, gồm 12 xã và 1 thị trấn với trên 100.000 người nhân khẩu, Mỹ Hào được xem là địa bàn trọng điểm phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên, tập trung nhiều khu công nghiệp lớn như khu công nghiệp dệt may, khu công nghiệp Thăng Long 2, khu công nghiệp Minh Quang Minh Đức,.. thu hút hàng chục nghìn lao động từ các địa phương khác đến làm việc. Công tác bảo đảm An sinh xã hội nói chung và phát triển BHXH, BHYT nói riêng đóng vai trò quan trọng và luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Trong các năm gần đây, huyện Mỹ Hào tiếp tục đạt được nhiều kết quả trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Tốc độ phát triển kinh tế nhanh bình quân giai đoạn 2010-2015 tăng 17,68% trên năm. Đến hết năm 2016 huyện đã có 8/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tạo thuận lợi để Mỹ Hào từng bước trở thành huyện nông thôn mới trong năm 2017 và trở thành thị xã công nghiệp dịch vụ trong năm tới. An sinh xã hội được quan tâm tạo điều kiện thực hiện và đem lại hiệu quả thiết thực. Chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn đã góp phần tích cực nâng cao đời sống của nhân dân.

Theo thống kê từ BHXH huyện Mỹ Hào, tính tháng 06/2017 tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn của huyện là 71.466 người, tăng 7,6 % so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó số người tham gia BHXH bắt buộc là 19.879, số người tham gia BHTN là 19.200 người, số người tham gia BHYT là 82.695 người đạt tỷ lệ bao phủ 83,82 % (tỷ lệ bình quân của tỉnh Hưng Yên hiện đạt 80,94%). Đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình là 9.196 người tăng 3.415 người so với cùng kỳ năm 2016. Năm học 2016-2017 có 18.400 học sinh trên địa bàn tham gia BHYT, đạt  tỷ lệ 97,21 %. Số thu của BHXH huyện thu hiện đạt trên 180,8 tỷ đồng. Số chi trả cho đối tượng hưởng BHXH trên địa bàn là 46 tỷ 500 triệu đồng; thanh toán khám, chữa bệnh BHYT cho 11.071 lượt người, tổng chi phí là 3 tỷ 416 triệu đồng.

Chủ tịch UBND huyện Mỹ Hào Đỗ Minh Tuân cho biết: Thực hiện tốt các chính sách BHXH, BHYT là nhiệm vụ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trên địa bàn, UBND huyện đã chủ động chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với BHXH huyện tham mưu cho Huyện ủy xây dựng chương trình hành động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ chính trị và chương trình hành động của Tỉnh ủy. Đồng thời UBND huyện ban hành hệ thống các văn bản để lãnh đạo chỉ đạo trong toàn huyện, điển hình là Kế hoạch số 54 ngày 12/8/2014 về việc thực hiện công tác BHXH và lộ trình tiến tới BHYT toàn dân đến năm 2020 của huyện; Quyết định số 1416 ngày 4/11/2016 về việc thực hiện chỉ tiêu BHYT giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban ngành và UBND các xã, thị trấn. Các phòng ban ngành của huyện, các xã thị trấn đã xây dựng chương trình kế hoạch công tác để triển khai thực hiện đảm bảo quyền lợi BHXH, BHYT cho người lao động và nhân dân trong huyện.

UBND huyện định kỳ hằng năm tổ chức hội nghị để triển khai tuyên truyền Luật BHXH, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, các chính sách liên quan đến BHXH BHYT, quyền lợi của từng nhóm đối tượng để các đối tượng hiểu và tham gia thực hiện. Đặc biệt là các đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện, BHYT học sinh sinh viên, BHYT hộ gia đình và hộ nghèo.

Chủ tịch UBND huyện Mỹ Hào cũng lưu ý: Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tổ chức thực hiện BHXH BHYT BHTN trên địa bàn còn một số tồn tại hạn chế. Đó là: Các cấp ủy chính quyền một số xã, thị trấn chưa xác định đầy đủ vai trò trách nhiệm trong việc chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại địa phương. Do đó việc tuyên truyền chỉ đạo còn chưa kịp thời. Một số doạnh nghiệp trên địa bàn huyện chưa chấp hành tốt việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, chậm đóng cho người lao động, tỷ lệ nợ ở mức cao. Số người trong độ tuổi lao động tham gia BHXH còn thấp. Việc phát triển và quản lý theo dõi bao phủ BHYT cho các đối tượng tham gia BHYT BH tự nguyện còn khó khăn.

Chủ tịch UBND huyện Mỹ Hào nhấn mạnh: trong thời gian tới huyện Mỹ Hào tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: Thực hiện quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ đảng viên, tuyên truyền sâu rộng tới nhân dân nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức việc tham gia BHXH, BHYT trong địa bàn huyện. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật chính sách BHXH BHYT để cán bộ, đảng viên người lao động và người sử dụng lao động hiểu rõ được vai trò tầm quan trọng của BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội, quyền và nghĩa vụ của người tham gia BHYT BHXH. Các cấp ủy đảng ban ngành đoàn thể của huyện tăng cường sự chỉ đạo lãnh đạo thực hiện BHXH, BHYT. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương. Từ đó đưa ra mục tiêu phát triển BHXH, BHYT trong kế hoạch hằng năm; phấn đấu đạt chỉ tiêu được UBND tỉnh Hưng Yên giao.

Thường xuyên kiện toàn bộ máy nhất là các đại lý thu ở các cơ sở, có đủ số lượng có đủ trình độ chuyên môn vững vàng. Khai thác triệt để nhóm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là người lao động trong các doanh nghiệp. Phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ cận nghèo, BHYT học sinh góp phần đẩy nhanh lộ trình tiến tới BHYT toàn dân. Quản lý tốt đóng và tham gia BHXH, BHYT từ cơ sở, củng cố và tăng cường quản lý, đảm bảo thu chi  sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh BHYT hiệu quả, tiết kiệm. Phát hiện ngăn chặn sự lạm dụng, trục lợi Quỹ khám, chữa bệnh BHYT. Quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao y đức thái độ phục vụ của cán bộ y tế và chất lượng khám, chữa bênh.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành về việc thực hiện chế độ BHXH, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động, nhằm ngăn chặn xử lý kịp thời tình trạng trốn đóng, nợ đọng kéo dài. Kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác BHXH, BHYT./.

 Mỹ Linh 

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam