Năm 2021, ít nhất 80% học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có việc làm

28/11/2019 14:47:03
Đây là một trong những mục tiêu đặt ra tại Đề án Sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030 đang được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội dự thảo.

(Ảnh minh họa)

Triển khai thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp và Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 08/2016, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện tiếp nhận, bàn giao quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp. Tại thời điểm nhận bàn giao, Việt Nam có 1.989 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bao gồm: 409 trường Cao đẳng, 583 trường Trung cấp, 997 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp phát triển rộng khắp cả nước, đa dạng về loại hình, trình độ đào tạo và mô hình hoạt động; tuy nhiên, phân bố còn dàn trải, chồng chéo, chất lượng không đồng đều, thực hiện tự chủ rất hạn chế, nhiều trường trung ương và địa phương cùng đào tạo ngành, nghề giống nhau trên cùng một địa bàn; nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp không đạt chuẩn theo quy định. Do đó, xuất phát từ thực tiễn trên, việc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp là yêu cầu cần thiết, cấp bách góp phần vào công cuộc đổi mới toàn diện, có bước đột phá về cơ cấu và nâng cao chất lượng đào tạo; xây dựng hệ thống giáo dục nghề nghiệp hiện đại, linh hoạt, hiệu quả và phát triển bền vững, đồng thời đáp ứng yêu cầu nhân lực trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Tại Dự thảo Đề án Sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất mục tiêu:

Đến năm 2021, phấn đấu quy mô tuyển sinh đạt 2,6 triệu người mỗi năm, ít nhất 80% người học có việc làm và có năng suất, thu nhập cao hơn sau đào tạo; giảm mạnh về đầu mối, tối thiểu bình quân cả nước giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015 (bình quân mỗi năm giảm tối thiểu 2,5%), trong đó, các trường Trung cấp giảm tối thiểu 15%, 40 trường cao đẳng được kiểm định, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí của trường chất lượng cao (khoảng 03 – 05 trường tiếp cận trình độ các nước phát triển trong nhóm G20, 40 trường tiếp cận trình độ các nước ASEAN-4), phấn đấu có 10% đơn vị tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011 – 2015.

Đến năm 2025, phấn đấu quy mô tuyển sinh đạt 4,6 triệu người mỗi năm, ít nhất 85% người học có việc làm và có năng suất, thu nhập cao hơn sau đào tạo; tiếp tục giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2021 (bình quân mỗi năm giảm tối thiểu 2%); có 70 trường cao đẳng được kiểm định, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí của trường chất lượng cao, trong đó có khoảng 05 – 07 trường tiếp cận trình độ các nước phát triển trong nhóm G20, 40 trường tiếp cận trình độ các nước ASEAN-4; phấn đấu có tổi thiểu 20% đơn vị tự chủ tài chính, thực hiện cổ phần hóa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đủ điều kiện theo quy định.

Đến năm 2030, phấn đấu quy mô tuyển sinh đạt 6,3 triệu người mỗi năm, ít nhất 90% người học có việc làm và có năng suất, thu nhập cao hơn sau đào tạo; tiếp tục thực hiện giảm đầu mối, phấn đấu chỉ còn các đơn vị sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ quản lý nhà nước và cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; có 100 trường được kiểm định, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí của trường chất lượng cao, trong đó có khoảng 15 trường tiếp cận trình độ các nước phát triển trong nhóm G20, 50 trường tiếp cận trình độ các nước ASEAN-4. Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực ASEAN.

Đồng thời, Dự thảo Đề án đề ra 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để có thể đạt được mục tiêu, giải pháp để có thể đạt được mục tiêu cụ thể theo từng giai đoạn, đó là: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; sắp xếp, tổ chức lại cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tổ chức đào tạo; đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý (rà soát, xác định vị trí việc làm trên cơ sở đánh giá thực trạng về biên chế, tổ chức bộ máy của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo; lập phương án bố trí, sắp xếp, giải quyết đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động dôi dư do sắp xếp, tổ chức lại trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa, đào tạo lại hoặc giải quyết chế độ, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động dôi dư do sáp nhập, giải thể; tổ chức phân loại viên chức theo vị trí việc làm, sắp xếp, bố trí lại cơ cấu viên chức theo vị trí chuyên môn, nghiệp vụ chiếm tỷ lệ ít nhất 65%...); cơ sở vật chất và thiết bị; tự chủ và xã hội hóa; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giao dục nghề nghiệp; nâng cao năng lực quản trị của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (có phương án sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong từng cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, giảm mạnh đầu mối, bỏ cấp trung gian; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học – công nghệ tiên tiến, áp dụng các tiêu chuẩn, chuẩn mực quản trị quốc tế).

Oanh Nguyễn

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam