Nâng cao nhận thức về BHXH, BHYT: Tạo tiền đề phát triển vững chắc

10/01/2020 14:11:14
Đất Mũi Cà Mau có vị trí địa chính trị quan trọng đối với đất nước. Đảm bảo An sinh xã hội cho người dân trên địa bàn là nhiệm vụ luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương chú trọng chỉ đạo thực hiện trong nhiều năm qua.

Đồng chí Trần Hồng Quân- Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

Từ những năm 1995, cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước, ngành BHXH mới được thành lập nên gặp nhiều khó khăn. Trước thực trạng đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, BHXH tỉnh sớm ổn định tổ chức và thực hiện nhiệm vụ thu, giải quyết chế độ chính sách cho người tham gia BHXH, BHYT theo quy định, hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

Qua 25 năm thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, mặc dù có nhiều khó khăn nhất định nhưng sự với quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao hàng năm, tỉnh đã nỗ lực đưa chính sách BHXH, BHYT, BHTN vào cuộc sống của nhân dân. So với thời điểm ban đầu mới thành lập (có 84.644 người tham gia, chiếm tỷ lệ 4,72% dân số), số người tham gia BHXH, BHYT bắt buộc đã tăng gấp 211,63 lần (đến năm 2019 có 1.075.407 người tham gia, chiếm tỷ lệ 89,35% dân số); số thu BHXH, BHYT tăng 626,23 lần, giải quyết kịp thời các chế độ BHXH, BHTN và BHYT cho hơn 600.000 lượt người dân trên địa bàn.

Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền việc thực hiện các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đã được tăng cường. Các cấp ủy đảng ở địa phương đã ban hành kế hoạch và chương trình hành động thực hiện công tác BHXH, BHYT trên cơ sở cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND các cấp đã thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện BHYT; phê duyệt lộ trình thực hiện BHYT toàn dân; thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về việc thực hiện BHXH, BHYT. Hệ thống chính trị ở cơ sở và các hội, đoàn thể đã tích cực phối hợp, hỗ trợ để tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc đưa chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT vào cuộc sống; khẳng định được mục đích, ý nghĩa to lớn của các chính sách xã hội quan trọng này đối với niềm tin của nhân dân và người lao động.

Nhận thức của đông đảo nhân dân, người lao động, đơn vị sử dụng lao động về BHXH, BHYT, BHTN đã có nhiều chuyển biến tích cực, xác định được quyền lợi cũng như nghĩa vụ của cá nhân, đơn vị trong việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Với những kết quả nêu trên, có thể nói, việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tại tỉnh Cà Mau đã thực sự ổn định, tuân thủ nguyên tắc quản lý và quy định của pháp luật, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, người lao động

Hướng tới mục tiêu “BHXH và BHYT toàn dân” là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của nhân dân, người lao động. Đây không những là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng trong công tác bảo đảm An sinh xã hội mà còn là động lực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu về BHXH, BHYT theo Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuyên tổ chức quán triệt, phổ biến các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến lĩnh vực BHXH, BHYT, đặc biệt là tập trung vào Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012- 2020, Luật BHXH, Luật BHYT và mới đây là Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội.

BHXH tỉnh đã chủ động có kế hoạch phối hợp kịp thời thông qua việc ký kết các Chương trình, kế hoạch phối hợp, tổ chức các cuộc đối thoại, tọa đàm, tập huấn, đi “từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” tuyên truyền trực tiếp về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Theo số liệu thống kê, bình quân hàng năm có vài cuộc cuộc đối thoai với hàng ngàn người dân, người lao động thuộc các đối tượng được lắng nghe, chia sẻ, giải đáp các thắc mắc liên quan đến pháp luật BHXH, BHYT. Ngoài ra, chính sách BHXH, BHYT, BHTN cũng được các cơ quan truyền thông đại chúng trên địa bàn tỉnh Cà Mau tuyên truyền rộng rãi. Trên Đài PT-TH và Báo địa phương đều có chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến những vấn đề an sinh xã hội.

Trong thời gian tới, công tác tuyên truyền sẽ được đẩy mạnh hơn với các hình thức đa dạng, phù hợp với xu thế công nghệ 4.0. Truyền thông chính sách BHXH, BHYT sẽ phát triển mạnh mẽ trên mạng xã hội, fanpage, tăng cường hơn nữa đối thoại trực tiếp nhằm đảm bảo người dân muốn tìm hiểu BHXH, BHYT có thể truy cập được mọi nơi, mọi lúc.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách BHXH; ưu tiên bố trí ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách ASXH; bảo đảm nguồn kinh phí và chuyển kịp thời, đầy đủ vào Quỹ BHYT, BHTN đối với phần ngân sách đóng, hỗ trợ đóng. Cơ quan BHXH cần chủ động hơn nữa trong công tác phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, Sở Y tế, Bưu Điện tỉnh để tập trung khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; chú trọng phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết theo định kỳ việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành để tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành, thực hiện các quy định pháp luật BHXH, BHYT của các tổ chức, cá nhân liên quan; kiến nghị UBND tỉnh ra quyết định xử phạt hành chính đối với những doanh nghiệp cố tình chây ỳ, nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHYT kéo dài.

BHXH tỉnh, Sở Y tế cần tăng cường phối hợp, chủ động kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở y tế, đảm bảo thực hiện đúng dự toán được giao hàng năm. Cơ quan BHXH quản lý chặt chẽ việc chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn, trợ cấp một lần, trợ cấp BHTN, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, người dân.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh sẽ thường xuyên chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện phối hợp với hệ thống cơ quan BHXH để tham mưu, đề xuất lãnh đạo tỉnh kịp thời có những quyết sách đúng đắn trong việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Lãnh đạo tỉnh sẽ trực tiếp lắng nghe, giải quyết những kiến nghị, đề xuất nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong quá trình thực hiện. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích đối với công tác BHXH, BHYT, BHTN và xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm.

Trần Hồng Quân- Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau    

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam