Nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ

25/08/2014 21:38:56

Sự cần thiết nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ
Một câu hỏi đặt ra là tại sao phải nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ? Câu trả lời nằm ở mấy lý do cơ bản sau đây:
Thứ nhất, ý thức trách nhiệm là một giá trị văn hóa, được gọi là văn hóa trách nhiệm hay văn hóa bổn phận. Mỗi người có nhiều mối quan hệ thể hiện trách nhiệm với mình, với người, với việc, với tổ chức, với gia đình, với Tổ quốc và nhân dân... Trách nhiệm với Tổ quốc và nhân dân là quan trọng nhất, là giá trị văn hóa hàng đầu trong đó biểu hiện cụ thể là trách nhiệm trong thực thi công vụ. Ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ là khía cạnh quan trọng nhất trong đạo đức công vụ, đòi hỏi công chức Việt Nam phải đem tất cả sức lực và tâm trí, trung thành với Chính phủ, phục vụ nhân dân, tôn trọng kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm và tránh làm những việc có hại đến thanh danh công chức hay hại đến hoạt động của bộ máy nhà nướ