Ngành BHXH nỗ lực hoàn thành 09 nhiệm vụ trọng tâm 05 tháng cuối năm 2019

15/08/2019 15:34:52
Với quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao, BHXH Việt Nam đã đề ra 09 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong 05 tháng cuối năm 2019.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Ngành BHXH tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết của Chính phủ gồm: Nghị quyết số 125/NQ-CP; Nghị quyết 01/NQ-CP; Nghị quyết số 02/NQ-CP.

BHXH Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành ở Trung ương; các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, đặc biệt là các văn bản quy định, hướng dẫn, sửa đổi bổ sung mới của Chính phủ và các Bộ, ngành.

Tập trung triển khai thực hiện Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 10/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; phối hợp chặt chẽ với Bộ LĐ- TB và XH xây dựng và trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 01/2016/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam đảm bảo đúng tiến độ.

Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện các văn bản quy định, hướng dẫn, xử lý những tồn tại, vướng mắc trong triển khai, thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT.

Tập trung phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, nhất là BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình; đôn đốc thu nộp, giảm nợ đọng; rà soát dự liệu hộ gia đình tham gia BHYT, loại trừ triệt để các trường hợp trùng dữ liệu, trùng mã số BHXH.

Hoàn thành việc thẩm định, quyết toán tài chính năm 2018 của BHXH các tỉnh, thành phố; tăng cường quản lý chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn, chi trả trợ cấp BHTN; tiếp tục đổi mới phương thức phục vụ, chỉ trả các chế độ BHXH, BHTN qua tổ chức dịch vụ công ích của nhà nước nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp và thuận lợi cho người dân; đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành đột xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT; tăng cường kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT đối với các cơ sở khám, chữa bệnh có cảnh báo từ Hệ thống thông tin giám định; kịp thời xử lý và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT.

Tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm theo Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hệ thống dữ liệu tập trung; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các phần mềm nghiệp vụ của Ngành; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đẩy mạnh việc giao dịch điện tử; quản lý, sử dụng văn bản điện tử trong hệ thống Ngành BHXH và trên trục liên thông của Chính phủ.

Tăng cường cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, BHXH tỉnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động Ngành BHXH./.

Thái Dương

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam