Ngành BHXH Việt Nam: Những đột phá từ hiệu quả của thi đua yêu nước (Bài 04)

20/07/2020 09:25:40
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển, BHXH Việt Nam luôn bám sát quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước, triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước, đem lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, giai đoạn 2016-2020, các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trọng điểm, những lĩnh vực công tác đòi hỏi sự sáng tạo, giải pháp mới của Ngành, để từ đó tạo ra đột phá trên tất cả các mặt...

Phó TGĐ Nguyễn Đình Khương trao Bằng khen của TGĐ tặng BHXH TP.Hải Phòng, BHXH tỉnh Hải Dương

Nhân lên những tấm gương tiêu biểu, tạo sức lan tỏa

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong công tác thi đua khen thưởng, phải quan tâm phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến (ĐHTT) “bồi dưỡng và phát huy tác dụng của điển hình, rút kinh nghiệm của điển hình mà chỉ đạo phong trào chung để tiến bộ đều”, những năm qua, BHXH Việt Nam luôn quan tâm đến công tác này. Công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng ĐHTT trong các phong trào thi đua luôn được chú trọng; nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có những mô hình mới, cách làm hiệu quả đột phá về chất lượng và hiệu quả công việc góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Từ các phong trào thi đua, nhiều nhân tố điển hình tiên tiến xuất hiện, nhiều sáng kiến, giải pháp được công nhận sáng kiến cấp cơ sở và sáng kiến cấp Ngành. Tất cả các sáng kiến, giải pháp được công nhận đều đã được áp dụng vào thực tế, mang lại hiệu quả trong công việc.

- Năm 2016 và năm 2017: Các đơn vị giới thiệu, biểu dương 48 tập thể, 54 cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu, xuất sắc.

- Năm 2018: Các đơn vị giới thiệu, biểu dương 70 tập thể và 102 cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc.

- Năm 2019: các đơn vị giới thiệu, biểu dương 56 tập thể và 50 cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc đại diện các mặt công tác nghiệp vụ.

- 6 tháng đầu năm 2020, các đơn vị trong toàn Ngành tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước Ngành BHXH lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; giới thiệu 97 tập thể và 151 cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc đại diện các mặt công tác nghiệp vụ để phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu trên các phương tiện truyền thông của Ngành trong thời gian trước, trong và sau Đại hội.

Căn cứ các quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng, BHXH Việt Nam đã kịp thời ban hành và thay thế Quy chế thi đua khen thưởng để tổ chức thực hiện trong toàn Ngành, bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch; coi trọng việc phát hiện, lựa chọn các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, trong thực hiện nhiệm vụ để khen thưởng; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện những điển hình tiên tiến để khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng.

Công tác khen thưởng đổi mới mạnh mẽ, chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp thực thi nhiệm vụ. Quan tâm khen thưởng đến những tập thể ở vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn; khen thưởng đặc cách, ghi nhận quá trình cống hiến cho cá nhân có thời gian công tác trong Ngành từ 10 năm trở lên tính đến năm nghỉ hưởng chế độ BHXH mà chưa được tặng “Bằng khen của Tổng Giám đốc”, không bị kỷ luật. Chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Ngành, BHXH Việt Nam đã rà soát và khen thưởng đối với những tập thể nhỏ được thành lập từ 10 năm trở lên, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không bị kỷ luật nhưng chưa được tặng “Bằng khen của Tổng Giám đốc”.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp: Danh hiệu thi đua của tập thể và cá nhân đề xuất, phải phù hợp với đăng ký thi đua từ đầu năm và phải được Hội đồng Thi đua khen thưởng các cấp thẩm định, phê duyệt và đề nghị lên cấp trên.

BHXH Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong Ngành BHXH chú trọng đến công tác thi đua khen thưởng, coi công tác khen thưởng là động lực để công chức, viên chức trong toàn Ngành phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao của toàn Ngành. Thực hiện đánh giá phong trào thi đua là đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, kết quả thực hiện phong trào thi đua chính là thước đo của việc hoàn thành nhiệm vụ cụ thể của mỗi tập thể, mỗi cá nhân; gắn công tác thi đua, khen thưởng với việc đánh giá cán bộ, quy hoạch, bổ nhiệm và gắn với phân phối lợi ích. Dùng tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập chính đáng làm đòn bẩy thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động thông qua việc hoàn thiện các văn bản quy định về tiêu chí đánh giá, phân loại, xếp lại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; quy chế khen thưởng thường xuyên và đột xuất; quy định về tiêu chuẩn cán bộ từng chức danh nghề nghiệp cũng như các chức danh quản lý... Việc khen thưởng thủ trưởng các đơn vị gắn chặt với trách nhiệm người đứng đầu, thành tích của tập thể dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của thủ trưởng đơn vị; đảm bảo tỷ lệ cân đối giữa các đối tượng khen thưởng, trong đó chú trọng tỷ lệ khen thưởng hợp lý giữa cán bộ lãnh đạo, quản lý đơn vị với viên chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, hàng năm số lượng tập thể, cá nhân được khen thưởng của Ngành BHXH đều tăng tương ứng với kết quả, thành tích đạt được trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

BHXH Việt Nam đã được Khối Thi đua các Bộ, Ngành khoa học - văn hóa - xã hội tôn vinh, bình xét và được Thủ tướng Chính phủ tặng 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2016 và năm 2017); tặng 02 Cờ Thi đua của Chính phủ năm 2018, 2019.

 Trong giai đoạn 2016-2020, toàn Ngành đã vinh dự đón nhận 69 Danh hiệu thi đua, trong đó có 64 Cờ thi đua của Chính phủ, 05 Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 504 hình thức khen thưởng cấp Nhà nước, trong đó, có: 01 Huân chương Độc lập, 21 Huân chương chiến công các loại, 121 Huân chương Lao động các hạng, 361 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, trong thẩm quyền, BHXH Việt Nam đã trao tặng 10.025 Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, 887 Cờ thi đua của BHXH Việt Nam và 157 Chiến sĩ thi đua Ngành BHXH.

Ngành BHXH Việt Nam: Những đột phá từ hiệu quả của thi đua yêu nước (Bài 01)

Ngành BHXH Việt Nam: Những đột phá từ hiệu quả của thi đua yêu nước (Bài 02)

Ngành BHXH Việt Nam: Những đột phá từ hiệu quả của thi đua yêu nước (Bài 03)

Nguyễn Vĩnh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam