Ngành BHXH Việt Nam: Những đột phá từ hiệu quả của thi đua yêu nước (Bài 05)

21/07/2020 11:39:47
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển, BHXH Việt Nam luôn bám sát quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước, triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước, đem lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, giai đoạn 2016-2020, các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trọng điểm, những lĩnh vực công tác đòi hỏi sự sáng tạo, giải pháp mới của Ngành, để từ đó tạo ra đột phá trên tất cả các mặt...

(Ảnh minh họa)

Định hướng cho giai đoạn mới

Giai đoạn 2021-2025, Ngành BHXH đứng trước những thời cơ và thách thức mới, định hướng chính trị về BHXH toàn dân và quan điểm nhất quán thực hiện BHYT toàn dân của Đảng ta đòi hỏi công tác tổ chức thực hiện cần có những bứt phá mới; bên cạnh đó là những yêu cầu về hiện đại hóa tổ chức bộ máy, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp với công tác phục vụ của Ngành BHXH... công tác thi đua khen thưởng cần tiếp tục bám sát những định hướng chính trị, nhiệm vụ trọng tâm này để triển khai các phong trào thi đua phù hợp, tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục tuyên truyền, đổi mới công tác Thi đua khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW, Chỉ thị số 18/ CT-TTg. Tổ chức thực hiện tốt các quy định của Nhà nước, của Ngành về công tác thi đua khen thưởng, các quy định của Luật BHXH, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH và các Nghị quyết hội nghị lần thứ 6, Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII liên quan đến công tác tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Hai là, chỉ đạo các đơn vị trong toàn Ngành tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động và các phong trào thi đua giai đoạn đến năm 2020 do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã phát động. Gắn Phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Ba là, bám sát kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm được Đảng và Nhà nước giao để phát động các phong trào thi đua, các đợt thi đua chuyên đề với nội dung thi đua cụ thể, sát với nhiệm vụ chính trị.

Bốn là, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Khối, Cụm thi đua, các đơn vị thi đua trong Ngành BHXH; thực hiện chấm điểm thi đua, đánh giá, xếp loại thi đua theo đúng quy định đảm bảo khách quan, công bằng và hiệu quả; Tham mưu xây dựng hoàn thiện quy chế xét công nhận sáng kiến, quy chế xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp BHXH và quy chế thi đua, khen thưởng của BHXH Việt Nam; xây dựng cơ chế đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với tập thể, cá nhân thông qua Bộ chỉ số thiết thực, gắn với phân phối tiền lương, thu nhập.

Năm là, nâng cao chất lượng khen thưởng, đảm bảo khen thưởng kịp thời, khách quan, chính xác theo quy định của pháp luật. Chú trọng khen thưởng các cá nhân là người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ và cá nhân có nhiều sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến làm hạt nhân, nòng cốt trong các phong trào thi đua.

Bảy là, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính có liên quan đến quy trình, thủ tục, hồ sơ khen thưởng; ứng dụng CNTT công tác lưu trữ hồ sơ khen thưởng, tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức, người lao động làm công tác thi đua, khen thưởng.

Ngành BHXH Việt Nam: Những đột phá từ hiệu quả của thi đua yêu nước (Bài 01)

Ngành BHXH Việt Nam: Những đột phá từ hiệu quả của thi đua yêu nước (Bài 02)

Ngành BHXH Việt Nam: Những đột phá từ hiệu quả của thi đua yêu nước (Bài 03)

Ngành BHXH Việt Nam: Những đột phá từ hiệu quả của thi đua yêu nước (Bài 04)

Nguyễn Vĩnh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam