Ngày Pháp luật năm 2019: Công chức, viên chức Ngành BHXH tuân thủ, chấp hành Hiến pháp, pháp luật

15/10/2019 08:58:13
Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019, thực hiện Kế hoạch số 379/KH-BHXH ngày 01/02/2019 về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành BHXH năm 2019, Công văn số 2213/BTP-PBGDPL ngày 17/06/2019 của Bộ Tư pháp, BHXH Việt Nam vừa ra Công văn số 3690/BHXH-PC.

(Ảnh minh họa)

Tại Công văn số 3690/BHXH-PC, BHXH Việt Nam nhấn mạnh, mục đích của việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019 nhằm tiếp tục tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội; khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của Ngày Pháp luật và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục công chức, viên chức ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật trong hoạt động thực thi công vụ và đời sống xã hội.

Vì vậy, BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai có hiệu quả các nội dung phổ biến giáo dục pháp luật quy định tại Kế hoạch số 379/KH-BHXH ngày 01/02/2019; chú trọng, đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy định chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN và kết quả cải cách thủ tục hành chính của Ngành theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên Trang Thông tin điện tử BHXH Việt Nam, Trang Thông tin điện tử của BHXH các tỉnh, thành phố, Báo BHXH, Tạp chí BHXH và các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của công chức, viên chức Ngành BHXH, nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của công chức, viên chức nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về lề lối làm việc, thái độ phục vụ, chất lượng phục vụ người dân cho đội ngũ công chức, viên chức nói chung, cán bộ bộ phận “một cửa” nói riêng.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam thực hiện thường xuyên hàng năm, trong đó, tập trung cao điểm trong tuần lễ từ ngày 10/10/2019 đến ngày 11/11/2019. Có thể lựa chọn 01 hoặc nhiều hình thức như tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan chủ đề, khẩu hiệu về Ngày Pháp luật năm 2019 qua hệ thống áp phích, pa-nô, băng rôn, cờ tại trụ sở cơ quan, trên Cổng Thông tin điện tử của Ngành và Trang Thông tin điện tử của BHXH các tỉnh, thành phố; tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân về các chính sách BHXH, BHYT, BHTN; tổ chức, tham gia Hội thi tìm hiểu về pháp luật, tổ chức giao lưu, trao đổi về các nội dung pháp luật theo chuyên đề cụ thể.

Một số khẩu hiệu nhân Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019 gồm:

- “Thượng tôn pháp luật góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”.

- “Tích cực tìm hiểu, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN vì quyền lợi của chính mình”.

- “Công chức, viên chức Ngành BHXH tích cực tham gia cải cách thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân”.

- “Công chức, viên chức Ngành BHXH nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật”.

- “Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam