Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11: BHXH Việt Nam với công tác tuyên truyền và tổ chức áp dụng pháp luật

08/11/2018 15:58:16
Pháp luật luôn có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội, đặc biệt với xã hội phát triển, tiến bộ thì tinh thần thượng tôn pháp luật luôn là một trong những yêu cầu mang quyết định. Pháp luật do Nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ xã hội một cách thống nhất và được bảo đảm bằng sức mạnh quyền lực của nhà nước trong tổ chức thực thi, là hành lang pháp lý cho sự ổn định và phát triển đất nước. Bên cạch đó pháp luật còn là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Không có pháp luật, xã hội sẽ không có trật tự, ổn định, không thể tồn tại và phát triển. Pháp luật luôn là công cụ để bảo đảm dân chủ, công bằng, phù hợp với lợi ích chung của các giai cấp và tầng lớp xã hội khác nhau.

Ngày 09/11 năm 1946 trở thành ngày đánh dấu mốc son trong lịch sử lập pháp của nước ta - đây chính là ngày mà Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ban hành bản Hiến pháp đầu tiên - đạo luật cơ bản của Nhà nước, khẳng định việc coi trọng sử dụng công cụ pháp luật, đặc biệt là Hiến pháp trong hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước với công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Xuất phát từ tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân, trải qua hơn 70 năm xây dựng và phát triển đất nước đã luôn khẳng định tính đúng đắn và giá trị pháp lý ‎của đạo luật này. 

Đến ngày 20/06/2012, Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013. Luật Phổ biến giáo dục pháp luật ra đời đã khẳng định hơn nữa quyền được thông tin về pháp luật và trách nhiệm tìm hiểu, học tập pháp luật của công dân cũng như trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc bảo đảm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tại Điều 8 của Luật quy định: “Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”.

Về công tác tuyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật:

Các cấp Đảng ủy và lãnh đạo Ngành BHXH luôn ‎coi công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhằm tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục và động viên cán bộ CNVC-LĐ toàn ngành cùng người lao động tham gia các quan hệ về BHXH, BHYT, BHTN chấp hành Hiến pháp và pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Kể từ khi Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được công bố lần đầu tiên, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Ngành BHXH đã nghiêm túc triển khai, tích cực tham gia hưởng ứng. Trải qua 05 năm tổ chức thực hiện công tác phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật, phát động hưởng ứng kỷ niệm Ngày Pháp luật đã mang lại nhiều kết quả quan trọng, giúp cho nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành về vị trí, vai trò quan trọng của Hiến pháp, pháp luật, ý thức thượng tôn pháp luật, tôn trọng kỷ cương, kỷ luật cũng như năng lực tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, tinh thần, thái độ hợp tác phục vụ nhân dân, người lao động, người sử dụng lao động được nâng cao.

Với đặc thù Ngành BHXH là cơ quan nhà nước thuộc Chính phủ, được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chế độ chính sách về BHXH, BHYT, chi trả chế độ về BHTN đối với người lao động được quy định tại 04 văn bản luật, đó là: Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động, BHXH Việt Nam đã luôn chủ động tranh thủ sự chỉ đạo của Chính phủ, sự phối hợp quản l‎ý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính trong thực thi công tác chuyên môn đạt được kết quả cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao. BHXH Việt Nam đã tổ chức công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với đặc thù, chức năng, nhiệm vụ của Ngành, phổ biến tuyên truyền tới cán bộ, công chức, viên chức toàn Ngành học tập, nâng cao hiểu biết, áp dụng pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ theo các cấp vị trí việc làm; tuyên truyền, phổ biến tới người lao động quyền lợi hợp pháp và nghĩa vụ của mình về chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Đến nay, Ngành BHXH đã tổ chức phục vụ một lượng rất lớn đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN với gần 14 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, trên 80 triệu người tham gia BHYT, trung bình hàng năm tiếp nhận trên 20 triệu hồ sơ giải quyết hưởng các chế độ bảo đảm đúng quy định pháp luật. Đã tổ chức phối hợp bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý theo quy định của Luật BHXH năm 2014 với trên 15 triệu sổ, đạt tỷ lệ trên 98% trên tổng số sổ BHXH phải bàn giao.

Hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018, với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, Ngành BHXH tiếp tục triển khai công tác thực thi, áp dụng pháp luật trong quá trình ban hành các văn bản hành chính chỉ đạo tổ chức thực hiện chế độ chính sách về BHXH, BHYT, BHTN cũng nwh các văn bản hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của ngành với tinh thần tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục công chức, viên chức ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật trong hoạt động thực thi công vụ và đời sống xã hội.

Đây cũng chính là mục tiêu để Ngành BHXH tiếp tục phấn đấu hoàn thiện trong thời gian gần đây nhất đáp ứng yêu cầu thực hiện các chỉ tiêu về cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đối với doanh nghiệp theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 19a/2018/NQ-CP về cải cách hành chính; Nghị quyết 36a/2015/NQ-CP về Chính phủ điện tử; Nghị quyết 35/2016/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Ngành cũng được đa dạng về các hình thức nhằm mang lại hiệu quả thiết thực thể hiện qua các hoạt động đa dạng trong việc nghiêm túc triển khai thực hiện Luật BHXH, Luật  BHYT, Luật Việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động đối với cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành; tuyên truyền, phổ biến chế độ chính sách mới được sửa đổi, bổ sung đối với người lao động, người dân thông qua các hình thức như truyền hình, phóng sự, sổ tay cẩm nang, tờ gấp, bảng điện tử đáp ứng nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về chế độ, chính sách, quyền và nghĩa vụ của mỗi cá nhân người lao động ngày một nâng cao.

Bên cạnh những hình thức tuyên truyền mang tính truyền thông, dưới các hình thức truyền thống nêu trên, Ngành BHXH đã triển khai Trung tâm dịch vụ chăm sóc khách hàng nhằm giải đáp, hỗ trợ, tư vấn cho người dân và doanh nghiệp; mở các chuyên trang, truyên mục, đối thoại để phục vụ người dân, doanh nghiệp tham gia tác nghiệp vào mối quan hệ về BHXH, BHYT, BHTN góp phần nâng cao hơn nữa ‎ý thức trách nhiệm của các bên trong mối quan hệ, hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mỗi bên nhằm hạn chế tối đa những tồn tại, vướng mắc, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đối với doanh nghiệp.

Về công tác xây dựng văn bản:

Như đã đề cập ở trên, Ngành BHXH với đặc thù là cơ quan tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN, chịu sự tác động, điều chỉnh của luật chuyên ngành như Luật BHXH, Luật BHYT, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Việc làm và một số đạo luật như Bộ luật Lao động, Bộ luật Hình sự. Do đó mặc dù không có chức năng ban hành quy phạm pháp luật nhưng để tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao Ngành BHXH đã ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện các chế độ chính sách trên cơ sở quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Để đáp ứng yêu cầu cải cách TTHC, ứng dụng CNTT, Ngành BHXH đang tiếp tục rà soát văn bản hướng dẫn các quy trình nghiệp vụ theo hướng liên thông như các quy trình nghiệp vụ về thu đến giải quyết và chi trả các chế độ chính sách về BHXH, BHYT, BHTN, quy trình liên thông giám định đa tuyến BHYT giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và đơn vị nghiệp vụ của BHVN.

Để việc ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện tuân thủ đúng quy định về thẩm quyền, thể thức, trình tự, thủ tục, phạm vi, đối tượng; bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của văn bản trong hệ thống pháp luật; tính minh bạch, khả thi, kịp thời, dễ tiếp cận, dễ thực hiện của văn bản, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành thường xuyên trau dồi ý thức pháp luật, tích cực học tập, nâng cao trình độ hiểu biết và năng lực thực thi pháp luật, coi đó là tiêu chuẩn chính trị trong đánh giá phẩm chất, năng lực cán bộ.

Ngoài ra, công tác tham gia đóng góp ý‎ kiến xây dựng văn bản pháp luật luôn được quan tâm hơn góp phần từng quy định mới, nội dung sửa đổi, bổ sung của các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT được ban hành được người lao động, người dân, doanh nghiệp đồng tình, đi vào cuộc sống.

TH. (Vụ Pháp chế, BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam